Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOB 6-10

Job ta popi kombinga youdjuu waye

Job ta popi kombinga youdjuu waye

Job okwa kala omudiinini kuJehova nonande okwa li a ninga ohepele, a nyika oufiye nokwa kwatwa komukifi wa kwata moiti. Onghee hano, Satana okwa li a kendabala okuteya po oudiinini waJob ta longifa etekomukumo. Opo nee, puJob opa li pe uya ‘ookaume’ kaye vatatu. Tete ova ulika moipafi kutya ove uditile Job onghenda. Konima yaasho, ova kala omutumba puJob omafiku aheyali va mwena, nopehe na okupopya naye nande ondjovo imwe yehekeleko. Eendjovo davo da ka landula ko oda li tadi tokola nokulundila Job shinyanyalifa.

Job okwa li omudiinini kuJehova nonande okwa li a shakeneka omaupyakadi a kwata moiti

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Molwaashi Job okwa li a nyika oluhodi linene, ole mu ningifa a kale netaleko la puka. Okwa li a fika pexulifodiladilo la puka kutya Kalunga ke na ko nasha naye eshi a kanyatela oudiinini waye

  • Omolwetekomukumo, Job ka li a diladila shi na sha naasho sha li tashi mu etele lela oupyakadi

  • Nonande Job okwa li a nyika oluhodi, okwa lombwela ovapataneki vaye kutya oku hole Jehova