Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Juni 2016

Oihopaenenwa yomatwalemo

Oihopaenenwa yomatwalemo

OSHUNGONANGELO

Epulo: Mbela eshi to tale eendjovo edi onadi ka wanifwe ngoo efiku limwe?

Omushangwa: Eh 21:3, 4

Yandja: Oshungonangelo ei oya yelifa nghee Kalunga ta ka wanifa po eudaneko olo nonokutya ouwa washike hatu ka mona mo.

OSHUNGONANGELO (epandja lokonima)

Epulo: Tala kepulo eli. [Lesha epulo lotete olo li li pepandja 16 ndele tamu kundafana outendo ovo ve li koshi yepulo olo.] Oto ti ngahelipi kepulo olo?

Omushangwa: Eps 83:19, ovelishe 18 mo-NW

Yandja: Oshitukulwa eshi osha yelifa osho Ombiibeli tai ti kombinga yedina laKalunga.

OUFO

Epulo: Tala kepulo eli. [Lesha epulo olo li li kombanda yokafo nosho yo omanyamukulo oo taa hoololwa.] Ove oto ti ngahelipi?

Omushangwa: [Ou li pombada yepandja etivali lokafo]

Yandja: Okafo oko oka yelifa nghee omushangwa oo tau ti kwoove.

NINGA ETWALEMO LOYE

Use the format in the preceding examples to create your own field service presentation.