Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Improving Our Skills in the Ministry—Using Videos to Teach

Improving Our Skills in the Ministry—Using Videos to Teach

OMOLWASHIKE SHA FIMANA:

Ouvidio otava dulu oku kuma omitima dovanhu eshi tava tale nokupwilikina. Osho ohashi va kwafele va yandje elitulemo nova dimbuluke noupu osho va uda. Jehova okwa tula po oshihopaenenwa sha denga mbada shokuhonga. — Oil 10:9-16; Eh 1:1.

Okavidio Mbela Kalunga oku na ngoo edina?, Olyelye omushangi wOmbiibeli?, nosho yo Ongahelipi hatu dulu okukala noushili kutya Ombibeli oi li paushili? ovo ve li koshi yoshileshwa 2 no 3 shokambo Onghundana iwa. Okavidio Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?, Ekonakonombibeli ohali ningwa ngahelipi? nosho yo Oshike hashi ningwa pOlupale lOuhamba? ohava ladipike ovanhu va konakone Ombiibeli nafye ile ve uye kokwoongala. Ouvidio vamwe ovo vale otava dulu okutalwa pefimbo lekonakonombiibeli. — km 5/13 3.

NGHEE U NA OKU SHI NINGA:

  • Tapa komesho yefimbo okavidio oko wa hala oku ka ulikila omuneumbo

  • Lilongekida epulo limwe ile avali olo tali ka nyamukulwa kokavidio

  • Taleni okavidio pamwe

  • Kundafaneni oitwa oyo ya fimana

KENDABALA OKUNINGA NGAHA:

  • Tala konima yakamwe komoufo vetu ndele to longifa o-code oyo tai ku twala kokavidio Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

  • Ulika okavidio Ongahelipi hatu dulu okukala noushili kutya Ombibeli oi li paushili? ndele to yandje okambo Onghundana iwa, nokuyelifa oshileswa 3