Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Juni 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | EPSALME 45-51

Jehova iha efa ovo ve na omitima da teyauka

Jehova iha efa ovo ve na omitima da teyauka

Epsalme 51 ola shangwa kuDavid konima eshi a lombwelwa komuprofeti Natan shi na sha nenyono laye naBatseba. Eliudo laDavid ola li tali mu vele ombedi neenghono fiyo osheshi a dimina enyono laye. — 2Sam 12:1-14.

David okwa li a nyona, ashike natango oupamhepo waye owa li tau dulu okutungululwa

51:5, 6, 10-14, 19

  • Eliudo laye ola kala noku mu vela ombedi fimbo a li ine lidilulula nokudimina enyono laye

  • Okwa kala ta mono oixuna eshi a kala ina hokiwa kuKalunga nokwa li e udite ngaashi omunhu oo omakipa aye a teyauka

  • Okwa li a halelela okudiminwa po, okutungulula oupamhepo waye nokukale vali a hafa ngaashi nale

  • Okwa li a pula Jehova nelininipiko e mu kwafele omhepo yeduliko

  • Okwa li e na elineekelo kutya Jehova ote mu dimine po