Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OVAKOLOSSI 1-4

Lidula omunhu mukulu nokudjala omunhu mupe

Lidula omunhu mukulu nokudjala omunhu mupe

3:5-14

Mbela owa ninga omalunduluko manene eshi we uya moshili? Kape na omalimbililo, Jehova okwa li a hafa eshi wa ninga eenghendabala odo. (Hes 33:11) Ashike nande ongaho, otwa pumbwa okuninga eenghendabala tadi twikile opo tu djale omunhu mupe nokuhenuka okukulika oikala yetu ikulu. Nyamukula omapulo taa shikula opo u mone kutya openi wa pumbwa okuninga omalunduluko:

  • Mbela onda kwatela omunhu oo a udifa nge nai onghone?

  • Mbela ohandi ulike ngoo elididimiko ngeenge nda loloka ile nda endelela?

  • Ngeenge handi kwatwa komadiladilo inaa koshoka, mbela ohandi a dimi mo ngoo diva?

  • Mbela ondi na etaleko lii li na sha novanhu ovo va dja momihoko ile moiwana imwe?

  • Mbela efimbo opo la di ko onda li nda handukila umwe ile nde mu nyamukula nai?