Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Okukala nonghalamwenyo yanafangwa ohaku tu kwafele tu hambelele Kalunga

Okukala nonghalamwenyo yanafangwa ohaku tu kwafele tu hambelele Kalunga

Kunena, ohatu dulu okudjuupaleka onghalamwenyo yetu noinima ihapu. Ovanhu ohava longifa efimbo neenghono mokulanda, mokufuta, moku amena omaliko nosho tuu. Jesus okwa kala nonghalamwenyo yanafangwa opo oinima yopamaliko iha ye moshipala oilonga yaye yokuudifa. — Mat 8:20.

Ongahelipi to dulu okukaleka onghalamwenyo yoye ya nafangwa opo u longe shihapu moilonga yokuudifa? Mbela umwe womoukwaneumbo weni itaa dulu okuninga omukokolindjila ngeenge omwa ningi po omalunduluko? Nonande ou li moilonga yefimbo li yadi, mbela owa efa oinima yopamaliko i piyaaneke onghalamwenyo yoye? Onghedi ya denga mbada moilonga yaJehova, ongeenge u na onghalamwenyo ya nafangwa. — 1Tim 6:7-9.

Shanga eenghedi omo to dulu okukaleka onghalamwenyo yoye paunafangwa: