Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Juli 2016

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Elandulafano lovakokolindjila vondjikilile

Elandulafano lovakokolindjila vondjikilile

Okukala omukokolindjila wondjikilile otashi pula okuliunganeka nawa. Oto ka kala u na eemhito dokufuda po ngeenge owa kala ho longo eevili 18 oshivike keshe. Eevili doye otadi ka kala da wana nonande opa holoke oinima yombadilila ngaashi okuhena oukolele ile onghalo yomhepo ii. Oulindeli ovo ve li pedu, ove na omaetepo oo ta dulu okukwafela ovaudifi ovo hava longo omafiku amwe moshivike, ovo hava i koilonga omafiku aeshe nosho yo ovo vehe na nawa oukolele ile ve na omangabeko. Ngeenge omwa ningi omalunduluko, otashi dulika umwe womoukwaneumbo weni a ka hovele okukokola ondjila muSeptemba. Omolwashike itamu kundafana oshinima osho pelongelokalunga loukwaneumbo weni?

OHANDI I KOILONGA OMAFIKU AMWE

Omaandaxa

OILONGA

Etivali

OILONGA

Etitatu

OILONGA

Etine

eevili 6

Etitano

eevili 6

Olomakaya

eevili 4

Osoondaxa

eevili 2

OHANDI I KOILONGA OMAFIKU AESHE

Omaandaxa

eevili 2

Etivali

eevili 2

Etitatu

OKWOONGALA

Etine

eevili 2

Etitano

eevili 2

Olomakaya

eevili 6

Osoondaxa

eevili 4

KANDI NA NAANAA OUKOLELE

Omaandaxa

HANDI FUDA PO

Etivali

eevili 3

Etitatu

eevili 3

Etine

eevili 3

Etitano

eevili 3

Olomakaya

eevili 3

Osoondaxa

eevili 3