Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | EPSALME 69-73

Oshiwana shaJehova oshi na ouladi nelongelokalunga lashili

Oshiwana shaJehova oshi na ouladi nelongelokalunga lashili

Ouladi wetu u na sha nelongelokalunga lashili ou na okukala u li wetikile

69:10

  • David okwa ulika ouladi eshi a kala ta longele Jehova onghalamwenyo yaye aishe

  • David kali e lipwililikila okushekwa kwedina laJehova

Ovanamido kwafeleni ovanyasha va kale ovaladi

71:17, 18

  • Omushangi wepsalme, tashi dulika David, okwa li a lalakanena okuladipika epupi lokomesho

  • Ovadali nOvakriste ovo ve na owino, deuleni ovanyasha

Ouladi otau ke tu linyengifa tu lombwele ovanhu osho Ouhamba tau ke va ningila

72:3, 12, 14, 16-19

  • Ovelise 3 — Keshe umwe ota ka kala e na ombili

  • Ovelise 12 — Omukwanaluhepo ota ka xupifwa

  • Ovelise 14 — Oukolokoshi itau ka kala po vali

  • Ovelise 16 — Oikulya otai ka kala ya henena keshe umwe