Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Juli 2016

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Mbela ito dulu okuninga omalolelo odula imwe?

Mbela ito dulu okuninga omalolelo odula imwe?

Omalolelo ashike? Okuninga omukokolindjila wondjikilile. Oto ka hafela omanangekonoupuna mahapu. — Omayel 10:22.

NGEENGE TO KOKOLA ONDJILA. . .

  • oto ka mona owino u li omuudifi noto ka hafela oukalele shi dulife nale

  • oto ka pameka ekwatafano loye naJehova. Eshi ngoo to udifile ovanhu kombinga yaye, osho ngoo to ka shiiva nawa omaukwatya aye

  • oto ka kala wa wanenwa eshi wa pitifa tete Ouhamba komesho monghalamwenyo yoye noto ka mona ehafo olo hali di mokukwafela vamwe. — Mat 6:33; Oil 20:35

  • oto ka kala ho kala pokwoongala kwovakokolindjila oko ha ku ningwa komupashukilishikandjo, okwoongala kwe likalekelwa kovakokolindjila aveshe vomoshikandjo nosho yo ofikola yovakokolindjila

  • oto ka kala u na eemhito dihapu nokuhovela omakonakonombiibeli

  • oto ka kala u na efimbo lihapu lokukala novaudifi vakweni, notamu ke litwa omukumo. — Rom 1:11, 12