Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Mbela ito dulu okuninga omalolelo odula imwe?

Mbela ito dulu okuninga omalolelo odula imwe?

Omalolelo ashike? Okuninga omukokolindjila wondjikilile. Oto ka hafela omanangekonoupuna mahapu. — Omayel 10:22.

NGEENGE TO KOKOLA ONDJILA. . .

  • oto ka mona owino u li omuudifi noto ka hafela oukalele shi dulife nale

  • oto ka pameka ekwatafano loye naJehova. Eshi ngoo to udifile ovanhu kombinga yaye, osho ngoo to ka shiiva nawa omaukwatya aye

  • oto ka kala wa wanenwa eshi wa pitifa tete Ouhamba komesho monghalamwenyo yoye noto ka mona ehafo olo hali di mokukwafela vamwe. — Mat 6:33; Oil 20:35

  • oto ka kala ho kala pokwoongala kwovakokolindjila oko ha ku ningwa komupashukilishikandjo, okwoongala kwe likalekelwa kovakokolindjila aveshe vomoshikandjo nosho yo ofikola yovakokolindjila

  • oto ka kala u na eemhito dihapu nokuhovela omakonakonombiibeli

  • oto ka kala u na efimbo lihapu lokukala novaudifi vakweni, notamu ke litwa omukumo. — Rom 1:11, 12