Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Ino lipula nasha

Ino lipula nasha

Jesus okwa popya mEudifo lokOmhunda a ti: “Inamu fila okukalamwenyo kweni oshisho.” (Mat 6:25) Oshi li paushitwe komunhu ina wanenena a kale noshisho mounyuni ou tau pangelwa kuSatana, ashike Jesus pomhito oyo okwa li ta hongo ovashikuli vaye va henuke oshisho sha pitilila. (Eps. 13:2) Omolwashike mbela? Molwaashi ngeenge otwa kala noshisho sha pitilila, tashi dulika hatu lipula neemhumbwe defiku keshe, otashi ke tu piyaaneka notashi ka kala shidjuu kufye okukonga tete Ouhamba waKalunga. (Mat 6:33) Osho Jesus a popya otashi ke tu kwafela tuha kale hatu lipula unene.

Oshike ndihe na vali okukala handi lipula nasho?