Ombiibeli oya xunganeka kutya Satana ota ka kala te tu hepeke opo tu efe po okuudifa. (Joh 15:20; Eh 12:17) Ongahelipi hatu dulu okukwafela ovakriste vakwetu ovo tava hepekwa moilongo imwe? Ohatu dulu oku va ilikanena. Ombiibeli oya ti: “Eilikano lashili lomuyuki otali dulu shihapu.” — Jak 5:16.

Oshike hatu dulu okukwatela momailikano? Ohatu dulu okupula Jehova a pe ovamwatate novamwameme ouladi noku va kwafele vaha kale va tila. (Jes 41:10-13) Ohatu dulu yo okwiilikana opo omapangelo aha ye moshipala oilonga yetu yokuudifa “opo tu kale tu nokukalamwenyo ku nombili nengungumano.” — 1Tim 2:1, 2.

Eshi Paulus naPetrus va li modolongo, ovakriste vomefelemudo lotete ova li ve va ilikanena tave va tumbula komadina. (Oil 12:5; Rom 15:30, 31) Nonande katu shii omadina ovakriste aveshe ovo tava hepekwa kunena, mbela itatu dulu okukala hatu tumbula eongalo, oshilongo ile oshitukulwa shavo?

Onda hala okwiilikanena ovakriste ovo tava hepekwa moilongo ei: