Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

‘Jehova, oove nde lineekela’

‘Jehova, oove nde lineekela’

Osha fimana kufye okukala twe lineekela muJehova momafimbo mawa nomai. (Eps 25:1, 2) Mefelemudo etihetatu K.O.P., Ovajuda ova li va taalela omaupyakadi oo a li taa yeleke oudiinini wavo kuKalunga. Ohatu lihongo mo shihapu moinima oyo ya ningwa po. (Rom 15:4) Konima eshi mwa tala okavidio ‘Jehova, oove nde lineekela’ kundafaneni omapulo taa shikula.

  1. Hiskia okwa li a taalela omaupyakadi elipi?

  2. Ongahelipi Hiskia a li tula moilonga omayele oo taa hangwa mOmayeletumbulo 22:3 eshi a li ta longekida oshilando shi lilongekide eshi sha li tashi ka dingililwa?

  3. Omolwashike Hiskia a li ina hala okuliyandja kOvaasiria ile e limange kumwe naEgipti?

  4. Ongahelipi Hiskia e li oshihopaenenwa shiwa kOvakriste kunena?

  5. Eenghalo dilipi hadi yeleke oudiinini wetu kuJehova kunena?

Onda hala unene okulineekela mujehova ngeenge. . .