Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Januali 2017

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

‘Jehova, oove nde lineekela’

‘Jehova, oove nde lineekela’

Osha fimana kufye okukala twe lineekela muJehova momafimbo mawa nomai. (Eps 25:1, 2) Mefelemudo etihetatu K.O.P., Ovajuda ova li va taalela omaupyakadi oo a li taa yeleke oudiinini wavo kuKalunga. Ohatu lihongo mo shihapu moinima oyo ya ningwa po. (Rom 15:4) Konima eshi mwa tala okavidio ‘Jehova, oove nde lineekela’ kundafaneni omapulo taa shikula.

  1. Hiskia okwa li a taalela omaupyakadi elipi?

  2. Ongahelipi Hiskia a li tula moilonga omayele oo taa hangwa mOmayeletumbulo 22:3 eshi a li ta longekida oshilando shi lilongekide eshi sha li tashi ka dingililwa?

  3. Omolwashike Hiskia a li ina hala okuliyandja kOvaasiria ile e limange kumwe naEgipti?

  4. Ongahelipi Hiskia e li oshihopaenenwa shiwa kOvakriste kunena?

  5. Eenghalo dilipi hadi yeleke oudiinini wetu kuJehova kunena?

Onda hala unene okulineekela mujehova ngeenge. . .