Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Januali 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | ESRA 1-5

Jehova oha wanifa po omaudaneko aye

Jehova oha wanifa po omaudaneko aye
TALA
Eendjovo
Efano

Jehova okwa li a xunganeka etungululo lelongelokunga lashili lotembeli yaJerusalem. Konima eshi Ovaisrael va dja moukwata waBabel, opa li omandangalati mahapu ngaashi elombwelo lohamba li na sha nokukangheka oilonga yokutungulula otembeli. Ovanhu vahapu ova li va tila kutya otembeli itai ka pwa.

 1. c. 537 K.O.P. lwaapo

  Kores a tokola kutya otembeli otai ka tungululwa

 2. 3:3

  Omwedi omutiheyali

  Oaltari ya tungwa; omaxwikiloyambo taa ningwa

 3. 3:10, 11

  536 K.O.P.

  Ekanghameno la tungwa

 4. 4:23, 24

  522 K.O.P.

  Ohamba Artasasta ya kangheka oilonga yokutunga

 5. 5:1, 2

  520 K.O.P.

  Sakaria naHaggai va ladipika ovanhu va twikile okutunga

 6. 6:15

  515 K.O.P.

  Otembeli ya pwa okutungwa