Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 Xwepopaleka Ounghulungu Woye Moukalele

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele — Mokudika po ekanghameno lelishuneko

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele — Mokudika po ekanghameno lelishuneko

OMOLWASHIKE SHA FIMANA:

Otwa hala okutekela eembuto doshili odo hatu kunu. (1Kor 3:6) Ngeenge otwa mono umwe ta ulike ohokwe, osha fimana oku mu fiila epulo olo hatu uya tu kundafana naye eshi hatu aluka. Osho otashi ka pendula ohokwe yaye notashi ka kala shipu okushuna ko kuye. Shimha twa aluka, ohatu dulu oku mu lombwela kutya otwe uya okunyamukula epulo olo twe mu fiila oshikando sha dja ko eshi twe mu talela po.

NGHEE TO DULU OKU SHI NINGA:

  • Ngeenge to lilongekidile etwalemo olo to ka longifa eumbo neumbo, kwatela mo yo epulo olo to ka nyamukula metalele po tali landula ko. Epulo loye nali kale la nyamukulwa mushimwe shomoileshomwa oyo to yandje. Ile nali kale la nyamukulwa mushimwe shomoishangomwa yetu yokukonakona osho wa hala oku ka longifa eshi to ka ninga elishuneko.

  • Ngeenge to xulifa eenghundafana doye naumwe oo a ulika ohokwe, mu lombwela kutya owa hala okupopya vali naye moshikando tashi uya mu kundafane epulo olo we mu fiila. Ngeenge otashi shiiva mu pula ouyelele oko to dulu okukwatafana naye.

  • Ngeenge owe mu lombwele kutya oto ke uya pefimbo lokondadalunde, kala metwokumwe neudafano loye. — Mat 5:37.