Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana

●○○ ETALELEPO LOTETE

Epulo: Ombiibeli otai dulu ngoo oku tu kwafela kunena?

Omushangwa: 2Tim 3:16

Oshikando tashi uya: Mbela Ombiibeli otai tu ngoo kumwe nounongononi?

○●○ ELISHUNEKO LOTETE

Epulo: Mbela Ombiibeli otai tu ngoo kumwe nounongononi?

Omushangwa: Job 26:7

Oshikando tashi uya: Mbela Ombiibeli oi na ngoo omayele taa longo?

○○● ELISHUNEKO ETIVALI

Epulo: Mbela Ombiibeli oi na ngoo omayele taa longo?

Omushangwa: Omayel 14:30

Oshikando tashi uya: Mbela Ombiibeli oya popya ngoo oshili kombinga yonakwiiwa?