Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Desemba 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JESAJA 1-5

“Ileni tu ka londeni komhunda yOmwene”

“Ileni tu ka londeni komhunda yOmwene”

2:2, 3

“Pomaxulilo omafiku”

Efimbo olo tu li mulo paife

“Omhunda yongulu yOmwene”

Elongelokalunga laJehova la koshoka nola tumbala

“Otaku tondokele oiwana aishe”

Ovo ve li melongelokalunga la koshoka ohava kala va hangana

“Ileni tu ka londeni komhunda yOmwene”

Ovalongelikalunga vashili ohava shivi vakwao ve va waimine

‘Ye ote tu hongo eendjila daye, fye tu shiive okweenda momalila aye’

Jehova ohe tu pe omalombwelo noku tu kwafela tu ende meendjila daye okupitila mEendjovo daye

2:4

‘Itave lihongo vali oukwaita’

Jesaja okwa hokolola kutya oilwifo yomoita otai ka hambulwa i ninge oilongifo yomomapya, osho tashi ulike kutya oshiwana shaJehova otashi ka lalakanena ombili. Pefimbo laJesaja opa li oilongifo ya tya ngahelipi?

“Otava ka hambula omaongamukonda omatemo”

Etemo oshilongifo osho hashi tanauna edu. Omatemo amwe okwa li haa longwa moivela. — 1Sam 13:20

“Nomaonga avo oikashulifo”

Oshikashulifo osha longwa moshivela noshi na eemhemo da twa shi na oshikwatifo sha longwa moshiti. Oshilongifo osho osha li hashi longifwa mokulikola eeviinyu. — Jes 18:5