Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JESAJA 11-16

Edu alishe otali ka kala li yadi eshiivo lokushiiva Kalunga

Edu alishe otali ka kala li yadi eshiivo lokushiiva Kalunga

Nghee exunganeko eli la li la wanifilwa Ovaisrael

  • Ovaisrael kava li ve na okukala noumbada wokutila oilikama ile ovanhu ovo ve lifefa oifitukuti mondjila yavo kudja moukwatwa waBabilon eshi va yuka koshilando shavo. — Esra 8:21, 22

Nghee exunganeko eli tali tu wanifilwa kunena

  • Eshiivo laJehova ohali lundulula omaukwatya ovanhu. Ovanhu ovo va li ovakolokoshi nale, paife ova ninga ovanambili. Eshiivo lopaKalunga ola etifa po oparadisa yopamhepo mounyuni aushe

Nghee exunganeko eli tali ka wanifwa monakwiiwa

  • Edu alishe otali ka kala oparadisa iwaiwa, onhele yeameno ngaashi sha li elalakano laKalunga lopehovelo. Kape na nande oshishitwa shimwe tashi ka kala shi na outile, kashi na nee mbudi kutya ovanhu ile oinamwenyo

Paulus okwa li a lundululwa keshiivo lopaKalunga

  • Eshi a li a shiivika e li Omufarisai okwa li a fa oshifitukuti. — 1Tim 1:13

  • Eshiivo lashili ola lundulula omaukwatya aye. — Kol 3:8-10.