Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele—Kwafela ovakonakonimbiibeli ve liyapulile Jehova nokuninginifwa

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele—Kwafela ovakonakonimbiibeli ve liyapulile Jehova nokuninginifwa

OMOLWASHIKE SHA FIMANA: Opo omukonakonimbiibeli a kale a hokiwa kuJehova, oku na oku mu liyapulila onghalamwenyo yaye nokuninginifwa. (1Pet 3:21) Opo nee ota ka kala meameno laJehova lopamhepo ngeenge okwa kala metwokumwe neliyapulo laye. (Eps 91:1, 2) Otwe liyapulila Jehova; ashike inatu liyapulila omunhu, oilonga ile ehangano lonhumba. Onghee hano, omukonakoni oku na okukulika ohole yokuhola Jehova nokukala e na olupandu. — Rom 14:7, 8.

NGHEE U NA OKU SHI NINGA:

  • Pefimbo lekonakono, mu lombwela ouyelele kombinga yaJehova. Divilika a kale ha lesha Ombiibeli efiku keshe nokukala ha ilikana kuJehova nopehe ‘nedimbuko.’ — 1Tes 5:17; Jak 4:8.

  • Ladipika omukonakoni woye e litulile po elalakano lokuliyapulila Jehova nokuninginifwa. Mu ladipika yo a kale ha yandje omatyekosha pokwoongala nokukale ha udifile ovashiinda novanailonga pamwe naye. Mu lombwela kutya Jehova ihe tu kondjifa tu mu longele. Okuninginifwa oshi li etokolo lomunhu mwene. — Deut 30:19, 20

  • Ladipika omukonakoni woye a ninge omalunduluko opo sha pumbiwa opo a kale a hokiwa kuJehova nokukale a wana okuninginifwa. (Omayel 27:11) Molwaashi otashi dulika shi kale shidjuu komukonakoni a efe po oinima oyo a li ha ningi nale, mu lombwela kutya okwa pumbwa okulidula omunhu mukulu nokudjala omunhu mupe. (Ef 4:22-24) Mu ulikila oitukulwa oyo hai kala mOshungonangelo i na oshipalanyole “Ombiibeli ohai lundulula onghalamwenyo yovanhu”

  • Mu lombwela ehafo olo wa mona eshi to longele Jehova. — Jes 48:17, 18