Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA–OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA APRILI 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Omadimbulukifo oshoongalele

Omadimbulukifo oshoongalele

Ngaashi shito, otwa hala okukala hatu wilikwa kohole yokuhola Kalunga nosho yo ovanhu vakwetu pefimbo loshoongalele. (Mat 22:37-39) Ovakorinto votete 13:4-8 ova popya kombinga yohole, va ti: “Ohole i noutalanheni, ohole i nolukeno. . . . Ihai holoka nai, ihai kongo shayo vene, ihai kenyanana. . . . Ohole ihai xulu po nande.” Konima eshi wa tala okavidio Omadimbulukifo Oshoongalele, diladila keenghedi omo to dulu okuulikila vamwe ohole poshoongalele.

ONGAHELIPI HATU DULU OKUULIKILA VAMWE OHOLE . . .

  • ngeenge hatu valeke oipundi?

  • ngeenge omusika oyo hai tetekele omutumba i li pokutameka?

  • ngeenge tu li meenhele detu dokunangala moshitukulwa omo tamu ningilwa oshoongalele?

  • mokuliyamba tu kwafele?