Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Aprili 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Omadimbulukifo oshoongalele

Omadimbulukifo oshoongalele

Ngaashi shito, otwa hala okukala hatu wilikwa kohole yokuhola Kalunga nosho yo ovanhu vakwetu pefimbo loshoongalele. (Mat 22:37-39) Ovakorinto votete 13:4-8 ova popya kombinga yohole, va ti: “Ohole i noutalanheni, ohole i nolukeno. . . . Ihai holoka nai, ihai kongo shayo vene, ihai kenyanana. . . . Ohole ihai xulu po nande.” Konima eshi wa tala okavidio Omadimbulukifo Oshoongalele, diladila keenghedi omo to dulu okuulikila vamwe ohole poshoongalele.

ONGAHELIPI HATU DULU OKUULIKILA VAMWE OHOLE . . .

  • ngeenge hatu valeke oipundi?

  • ngeenge omusika oyo hai tetekele omutumba i li pokutameka?

  • ngeenge tu li meenhele detu dokunangala moshitukulwa omo tamu ningilwa oshoongalele?

  • mokuliyamba tu kwafele?