Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

Oshikonga shokushiva ovanhu koshoongalele shoshitukulwa

Oshikonga shokushiva ovanhu koshoongalele shoshitukulwa

Omudo keshe, ohatu kala twa teelela nodjuulufi oitendele yopamhepo oyo hatu hafele poyoongalele yoshitukulwa. Ohatu ka ninga eenghendabala tu shive ovanhu vahapu ve uye koshoongalele opo navo va makele ouwa waJehova. (Eps. 34:9) Olutu lovakulunhuongalo otali ka ninga omalongekido opo li tale kutya okafo kokushiva ovanhu koshoongalele oke na okuyandjwa ngahelipi monghedi tai pondola.

OUYELELE OO TU NA OKUKALEKA MOMADILADILO

  • Oshoongalele shetu otashi ka kala ko naini?

  • Oshikonga sheongalo letu otashi ka hovela naini?

  • Omalongekido oilonga yomomapya otaa ka ningwa naini?

  • Onde litulila po omalalakano elipi pefimbo loshikonga?

  • Oolyelye handi ka shiva?

OSHO HATU DULU OKUTYA

Konima eshi mwe lipopifa nomunhu, oto dulu okutya:

“Ohatu kufa ombinga moshikonga osho tashi ningwa mounyuni aushe shokushiva ovanhu koshiningwanima sha fimanenena. Efiku, efimbo nosho yo onhele omo i li mokafo. Ohatu ka kala twa hafa ngeenge owe uya u ongale pamwe nafye.”

ONGAHELIPI HATU DULU OKUKULIKA OHOKWE YAAVO HATU KA SHIVA?

Nonande otwa hala okushiva ovanhu vahapu koshoongalele, otu na okuyandja elitulemo kwaavo va ulika ohokwe.

Momaxulilo shivike, ohatu dulu okuyandja oshifo pamwe nokafo keshivo.