Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Aprili 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOB 33-37

Kaume kashili oha yandje omayele taa tungu

Kaume kashili oha yandje omayele taa tungu
TALA
Eendjovo
Efano

Eshi Elihu a hovela okupopya naJob, omayele oo a li e mu pa nosho yo onghedi oyo a li a ungaunga naye oya li ya yooloka ko filufilu kwaayo yaElifas, Bildad naSofar. Okwa li a ulika kutya oku li kaume kashili noku li omuyandjimayele muwa e shii okuhopaenenwa.

OMAUKWATYA OMUYANDJIMAYELE MUWA

ELIHU OKWA TULA PO OSHIHOPAENENWA SHIWA

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • OMULIDIDIMIKI

 • OHA PWILIKINE NELITULEMO

 • OKU NA EFIMANEKO

 
 • Elihu okwa li a teelela nelididimiko ovakulunhu va mane okupopya

 • Molwaashi okwa li a pwilikina nelitulemo, okwa li a dula okuuda ko nawa onghalo ofimbo ina yandja omayele

 • Okwa li a longifa edina laJob nokwa li ta popi naye onga kaume kaye

 

33:6, 7, 32

 

 • OMULININIPIKI

 • OHA POPIWA NAYE NOUPU

 • OHA UDILE VAMWE OUKWAO WANANGHALI

 
 • Elihu okwa li omulininipiki nomunanghenda, nokwa li a dimina kutya ina wanenena

 • Okwa li e uditile Job oukwao wananghali omolwokumona oixuna kwaye

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • OKU NA ONDJELE

 • OMUNANGHENDA

 • OKU NA ETALEKO LA FA LAKALUNGA

 
 • Elihu okwa li a popya naJob pahole, te mu lombwele kutya etaleko laye ka lili pandjele

 • Okwa li yo a kwafela Job a mone kutya ouyuki waye hao wa li oshinima sha fimanenena

 • Omayele aElihu opandunge okwa li a kwafela Job opo a dule okutambula ko ewiliko laJehova