Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOB 21-27

Job okwa li a henuka okudiladila kwa puka

Job okwa li a henuka okudiladila kwa puka

Satana oha longifa oipupulu opo a teye omukumo ovapiya vaJehova kunena. Didilika eyooloko olo li pokati koipupulu yaSatana nosho yo nghee Jehova ha kala e udite shili, ngaashi sha popiwa membo laJob. Tumbula omishangwa dimwe vali mOmbiibeli odo de ku tomha u itavele kutya Jehova ohe ku file oshisho.

OIPUPULU OYO YA POPIWA KUSATANA

OMALIUDO AJEHOVA E LI PAUSHILI

Kalunga iha pandula ovapiya vaye omolwoilonga iwa oyo hava longo. Kape na oo ta dulu oku mu hafifa (Job 4:18; 25:5)

Jehova oha pandula eenghendabala odo hatu ningi nelininipiko (Job 36:5)

Omunhu ke fi sha kuKalunga (Job 22:2)

Jehova oha tambula ko oilonga yetu youdiinini nohe tu nangeke noupuna (Job 33:26; 36:11)

Kalunga ke na ko nasha naave nande oto longo ouyuki (Job 22:3)

Jehova oha amene ovayuki (Job 36:7)