Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

‘Kape na nande Ondjovo imwe inai wanifwa’

Ovaisrael osho va di molweendo lavo olo la li lidjuu; nova li va fika popepi nEdu lEudaneko olo va kala va teelela oule wefimbo. Ndele mbela eshi va li koshi yewiliko laJosua ova li ngoo tava ka dulika kuJehova opo va ka wanifilwe osho e va udanekela? Didilika nghee ehokololo eli tali dulu oku ku kwafela u kale u na elineekelo kutya Eendjovo daKalunga otadi wanifwa kunena.