Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  Novemba 2015

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | EENDOMBWEDI DAJEHOVA ODO OOLYELYE?

Eendombwedi daJehova ovanhu va tya ngahelipi?

Eendombwedi daJehova ovanhu va tya ngahelipi?

Odo ehangano lopaiwana olo imissnali limbwanga mumwe neengudu domalongelokalunga. Nonande eembelewa davo da kula odi li mOilongo ya Hangana, Eendombwedi dihapu odi li moilongo ikwao. Eendombwedi daJehova omamiliyona ahetatu ohadi hongo ovanhu Ombibeli moilongo 230. Ohadi shi ningi metwokumwe neendjovo daJesus odo tadi ti: “Ndele [evaengeli] eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe li ningile oiwana aishe ondombwedi.” — Mateus 24:14.

Kashi na nee mbudi kutya odi li peni, ohadi dulika keemhango filufilu, noihadi kufa ombinga mopolotika. Ihadi shi ningi molwaashi ohadi dulika kewiliko laJesus olo a pa Ovakriste vaha kale ‘oshitukulwa shounyuni.’ Ihadi kufa ombinga moinima yopapolotika noihadi yambidida oita. (Johannes 15:19; 17:16) Pefimbo lOita Itivali yOunyuni, oda li da idililwa meedolongo, da hepekwa nokuli shinyanyalifa molwaashi da diinina omufika wado wokuhakufa ombinga moita. Umwe oo a li nale Omubisofi waNdowishi okwa shanga a ti: “Eendombwedi daJehova odo adike da li da anya okuya moita pefimbo lepangelo laNazi omolweliudo lado.”

Oshifo kundaneki shimwe shomo Czech shedina Nová Svoboda osha ti: “[Eendombwedi daJehova] oda koshoka paenghedi filufilu. Ohatu kala twa hala okupa ovanhu va tya ngaho eendodo da kula mopolotika ovo vehe lihole vovene, ashike ihatu va mono ko. . . . Ohadi dulika komapangelo ashike oda itavela kutya Ouhamba waKalunga oo auke tau ka kandula po omaupyakadi aeshe ovanhu.”

Eendombwedi daJehova kadi fi okakombo noludi. Jesus okwa ilikana shi na sha novashikuli vaye a ti: “Ihandi indile u va kufe mo mounyuni ou.” (Johannes 17:15) Onghee hano, otashi dulika hodi mono koilonga, keefitola nokeefikola domomudingonoko weni.