Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  Septemba 2015

Omapulo opaMbibeli a nyamukulwa

Omapulo opaMbibeli a nyamukulwa

Oukolokoshi owa dja peni?

OLyelye a li ta yeleke Jesus a longe owii? — Mateus 4:8-10

Oshili paushitwe kovanhu okukala va hala okukala ovanambili, ovanashili novananghenda. Ndele omolwashike luhapu hatu mono elongifo leenghono, okuhenouyuki nominyonena? Omahokololo e na sha neenghundana dinyanyalifi oku li keshe pamwe. Mbela ope na umwe oo ta nwefa mo ovanhu va longe owii? — Lesha 1 Johannes 5:19.

Mbela Kalunga okwa shita ovanhu neamo lokulonga owii? Ahowe, Jehova Kalunga okwa shita ovanhu oshifeka shaye neamo lokuhopaenena ohole yaye. (Genesis 1:27; Job 34:10) Kakele kaasho, Kalunga okwa pa yo ovanhu emanguluko lokuninga omatokolo. Eshi ovadali vetu votete va hoolola okulonga owii, ove liteeka oshihopaenenwa shaKalunga nova ninga ovalunde. Otwa fyuulula eamo lokulonga oulunde kuvo. — Lesha Deuteronomion 32:4, 5.

Mbela ohatu kala nokulonga owii fiyo alushe?

Kalunga okwa hala tu efe po eamo lokulonga owii. (Omayeletumbulo 27:11) Ote tu hongo nghee hatu dulu okuhenuka okulonga owii nokumona ehafo lashili. Paife ihatu dulu okuhopaenena ohole yaKalunga monghedi ya wanenena. — Lesha Epsalme 32:8.

Nonande kunena owii owa hapupala, Kalunga okwe u pitika ashike pakafimbo opo aveshe va mone oilanduliko yao inyikifa oluhodi. (2 Petrus 3:7-9) Onghee hano, mafiku edu otali ka kala li yadi ovanhu va hafa ovo hava dulika kuKalunga. — Lesha Epsalme 37:9-11.