Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  Septemba 2015

Owe shi shiiva tuu?

Owe shi shiiva tuu?

Oshini osha li hashi longifwa ngahelipi pefimbo lOvaisrael?

Osha li hashi longifwa okutwa oilya opo ovanhu va ninge omingome. Okutwa okwa li oilonga ya keshe fiku yovakainhu ile yomupiya keshe womeumbo. Omifindo dokutwa onda li hadi udika efiku keshe muIsrael shonale. — Exodus 11:5; Jeremia 25:10.

Ovafaneki vomuEgipti shonale ova li hava faneke nghee va li hava tu oilya. Oilya okwa li hai tulwa koshini shemanya shi na ekololo, osho hashi ifanwa saddle-quern. Ovatwi okwa li hava tu va twa eengolo sho oshini shi li komesho yavo, ndele tava fenge lwoikando oilya tava longifa okamanya tave ka fengifa kwaalo la kula ve ka kwete nomaoko aeshe fiyo oilya ya ninga oufila. Odjo yomauyelele imwe oya ti okamanya oko oka li ke na ondjudo yeekilograma mbali ile nhee lwaapo. Ngeenge okamanya oko oka longifwa ke li oshilwifo, otaka dulu okudipaa omunhu. — Ovatokolipangeli 9:50-54.

Okutwa oilya okwa li oshinima sha fimana omolwouwa woukwaneumbo, nomolwaasho Ombibeli muDeuteronomion 24:6 oya ti: “Pa ha kale nande umwe ta kufa po oshini ombabiyona, nonande emanya loshini lokombada, osheshi ye ota kufa omwenyo ombabiyona.”