Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  Juli 2015

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADAMBELA | EXULILO OLI LI PODUKA?

Ovanhu vahapu otava ka xupa pexulilo — naave oto dulu oku ka xupa

Ovanhu vahapu otava ka xupa pexulilo — naave oto dulu oku ka xupa

Ombibeli oye tu lombwela kutya exulilo otali ka kwatela mo ehanauno eshi ya ti: “Omafiku oo otapa kala oudjuu unene, inau kala ko okehovelo lounyuni fiyo opaife . . . Ndele omafiku enya ngeno inaa xupipikwa, ngeno kaku na nande ombelela imwe tai xupifwa.” (Mateus 24:21, 22) Ashike Kalunga okwa udaneka kutya ovanhu vahapu otava ka xupa eshi a ti: “Ounyuni otau xulu po . . . , ndelenee ou ta longo ehalo laKalunga, oye ta kala alushe.” — 1 Johannes 2:17.

Oshike wa pumbwa okuninga ngeenge owa hala oku ka xupa pexulilo lounyuni ou ‘noku ka kala fiyo alushe’? Mbela owa pumbwa okulituvikilila omamona nosho yo oipumbiwa yopalutu opo u ka xupe? Hasho. Ombibeli oye tu lombwela tu lalakanene shimwe shi lili. Oya ti: “Hano oinima ei aishe ngenge tai hanauka ngaha, omu nokuhangika mwa tya ngahelipi moweenda uyapuki nometilokalunga mokuteelela nokweendelelifa euyo lefiku laKalunga.” (2 Petrus 3:10-12) Omushangwa oo otau ulike kutya “oinima ei aishe” otai ka hanaunwa po mwa kwatelwa omapangelo ounyuni ou wa nyonauka naaveshe ovo va hoolola okupangelwa komapangelo oo ponhele yaKalunga. Osha yela kutya, ngeenge otwe lituvikilile oinima yopamaliko, itai ke tu amena kehanauno.

Opo tu ka xupifwe, otu na okudulika kuJehova Kalunga nokulihonga eenghedi noilonga oyo tai mu hafifa. (Sefanja 2:3) Ponhele yokulandula eemhunga dovanhu nokulidimbika omadidiliko oo taa ulike kutya otu li pefimbo lididilikwedi, otwa pumbwa ‘okuteelela euyo lefiku laKalunga.’ Eendombwedi daJehova otadi dulu oku ku ulikila mOmbibeli nghee to dulu okuxupa mefiku olo.

Lihonga shihapu

ONGHUNDANA IWA YA DJA KUKALUNGA!

Onghundana iwa oshike?

Lihonga kutya onghundana iwa ya dja kuKalunga oshike, omolwashike ya endelela nosho yo osho u na okuninga po.