Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo  |  Mei 2015

Omapulo Opambibeli A Nyamukulwa

Omapulo Opambibeli A Nyamukulwa

Omolwashike tu na okudimbuluka efyo laJesus?

Efyo laJesus oli li oshiningwanima sha fimanenena mondjokonona. Okwa fya opo a alulile ovanhu onghalamwenyo oyo Kalunga a li a lalakanena. Ovanhu kava li va shitwa neamo lokulonga owii, okuvela ile okufya. (Genesis 1:31) Ashike oulunde owa etwa mounyuni komunhu wotete, Adam. Ndele Jesus okwa yandja omwenyo waye opo e tu xupife moulunde nefyo. — Lesha Mateus 20:28; Ovaroma 6:23.

Onakwiiwa ilipi hatu ka mona okupitila mefyo laJesus? — Jesaja 25:8; 33:24

Kalunga okwa ulika ohole inene eshi a tuma Omona waye kombada yedu etu file. (1 Johannes 4:9, 10) Jesus okwa lombwela ovashikuli vaye va dimbuluke efyo laye mokuninga oshivilo shi li paunafangwa sha kwatela mo omungome nomaviinyu. Eshi hatu ningi ngaho omudo keshe, ohatu ulike olupandu lokupandula Kalunga naJesus omolwohole oyo ve tu ulikila. — Lesha Lukas 22:19, 20.

Oolyelye ve na okukufa ombinga mokulya omungome nokunwa omaviinyu pEdimbuluko?

Eshi Jesus a lombwela ovahongwa vaye va dimbuluke efyo laye, okwa popya kombinga yehangano ile eudafano. (Mateus 26:26-28) Ehangano olo ole shi ninga tashi shiiva opo ovahongwa ovo nosho yo omuvalu munini wavamwe va kale ve na etimaumbwile loku ka ninga eehamba novapristeri pamwe naye meulu. Nonande ovanhu omamiliyona ohava dimbuluka efyo laJesus, ovo ve li mehangano olo ovo ashike hava kufa ombinga mokulya omungome nokunwa omaviinyu. — Lesha Ehololo 5:10.

Omido tadi likokele 2 000 lwaapo, Jehova okwa kala ta hoolola ovo tava ka kala eehamba. (Lukas 12:32) Omuvalu oo omunini okuuyelekanifa nowaavo tava ka kala kombada yedu fiyo alushe. — Lesha Ehololo 7:4, 9, 17.