Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO Januali 2015 | Oto dulu okweehena popepi naKalunga

Mbela Kalunga ota monika a fa e li kokule naave? Mbela owe lipulile nale ngeenge oto dulu okupanga oukaume naKalunga?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Mbela ou wete wa ehena popepi naKalunga?

Ovanhu omamiliyona ova tomhwa kutya Kalunga ohe va tale ko ve li ookaume kaye.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Edina laKalunga ou li shii ngoo noho li longifa tuu?

Kalunga okwe tu hololela edina laye okupitila mOmbibeli eshi a ti: “Aame Jehova. Olo edina lange.”

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Mbela oho popi naKalunga?

Ohatu popi naKalunga okupitila meilikano, ndele ongahelipi hatu dulu okupwilikina kuye?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Oho ningi ngoo osho Kalunga a hala u ninge?

Nonande osha fimana okwiitavela muKalunga, owa pumbwa okuninga shihapu opo u kale kaume kaye.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Ei oyo aike onghedi yokukalamwenyo ya denga mbada

Eenghedi nhatu odo tadi dulu oku ku kwafela u kale u na ekwatafano lopofingo naKalunga.

EENGHUNDAFANA NOMUNEUMBO

Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela naini? (Oshitukulwa 2)

Exunganeko lOmbibeli nondjodi oyo ya tuwa kohamba yaBabilon ya dja kuKalunga otai ulike omudo oo Ouhamba wa hovela okupangela.

NATU HOPAENENENI EITAVELO LAVO

“Ndi dule ngahelipi okuninga owii u fike opo?”

Ongahelipi Josef a li a tokola toko okukondjifa eenghedabala domukulukadi waPotifar doku mu hongaula?

Omapulo opaMbibeli a nyamukulwa

Ongahelipi to dulu okuhanga omitima dounona voye to longifa etumwalaka lOmbibeli?