Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO NOVEMBA 2014

Mbela ovanhu otava ka nyona edu fiyo la nyonaukilila?

Ongahelipi hatu dulu okuhenuka okunyonauna edu?

Mbela ovanhu otava ka nyona edu fiyo la nyonaukilila?

Ombibeli inai xunganeka ashike kombinga yokunyonaunwa kwomudingonoko, ndele nosheetifi yo.

Omhango oyo Kalunga a pa Ovaisrael oya li ngoo pauyuki?

Omafinamhango ane oo a li haa wilike ovatokoli vaIsrael.

Ouhamba waKalunga owa hovela okupangela naini? (oshitukulwa 1)

Ngeenge ou shii enyamukulo, oto dulu ngoo oku li yelifila umwe okudja mOmbibeli?

Onda li nda pitifa komesho ouwa wange mwene

Christof Bauer okwa kala ta lesha nelitulemo Ombibeli eshi ta tavakana mefuta laAtlantic nokashikepa. Oshike a li e lihonga?

Omapulo opaMbibeli a nyamukulwa

Ouhamba otau ka ninga shike osho pehe na nande epangelo lopanhu tali dulu oku shi ninga?