Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Novemba 2015

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

Ovalafululi voikulunima ova mona shike osho tashi ulike kutya Jeriko osha li sha kwatwa ko moule wefimbo lixupi?

Josua 6:10-15, 20 okwa ti kutya ovakwaita vOvaisrael ova li hava dingilile oshilando shaJeriko lumwe mefiku oule womafiku ahamano. Mefiku etiheyali, ova li va dingilila oshilando osho lwoikando iheyali. Opo nee Kalunga okwa li a ningifa omakuma aJeriko oo a li a pama a we po, nOvaisrael ova li va kwata ko oshilando osho. Mbela ovalafululi voikulunima ova li va mona sha osho tashi ulike kutya okukondekwa kwaJeriko okwa li kwata efimbo lixupi, ngaashi ashike Ombibeli ya ti?

Mefimbo lonale, oshilando osha li hashi kondekwa ngeenge etangakwaita la dingilila omakuma asho, le lilongekida okushiponokela. Ngeenge ekondeko ola kwata efimbo lile, ovanhu vomoshilando ohava li po oikulya ihapu oyo va li va tuvikila. Ngeenge ovakwaita xuuninwa ova kwata ko oshilando, ohava kufa keshe osho va hala, mwa kwatelwa noikulya oyo tava hange mo. Nomolwaasho ovalafululi voikulunima tashi dulika va hanga mo oikulya inini ile inava hanga mo sha nandenande moikulukuma yoilando yomuPalestine oyo ya li ya ponokelwa monghedi ya tya ngaho. Ashike ehanauno laJeriko ola li la yooloka ko kwaao. Oshifo Biblical Archaeology Review osha ti: “Oinima ihapu oyo ya hangika mo konima yehanauno, oiyuma nosho yo oilya.” Osha weda ko sha ti: “Osha pumba okuhanga [momakulukuma] oilya ihapu.”

Ombibeli oya ti kutya Ovaisrael kava li va kufa mo oikulya muJeriko molwaashi Jehova okwa li e va lombwela vehe shi ninge. (Josua 6:17, 18) Oya ti yo kutya Ovaisrael ova li va ponokela Jeriko mokwenye, konima ashike eshi opo va teya, sha hala kutya pefimbo opo moshilando mwa li mwa tuvikilwa oilya ihapu. (Josua 3:15-17; 5:10) Onghee hano, oilya ihapu oyo ya hangika muJeriko oyo tai koleke kutya ekondeko ola kwata efimbo lixupi, ngaashi ashike Ombibeli ya ti.