Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Oktoba 2015

“Omushima ta itavele ondjovo keshe”

“Omushima ta itavele ondjovo keshe”

“Omushima omunhu oo iha lesha nandenande oifokundaneki; nomushima kamana oyou ha itavele keshe osho a lesha molwaashi ashike shi li moshifokundaneki.” —Eendjovo odo oda popiwa komunandjokonona nomushangi umwe Omugerman wedina August von Schlözer oo a li ko (okudja 1735-1809).

OULE womido di dulife 200 da pita, ovanhu kava li have lineekele keshe shimwe sha shangwa moifokundaneki. Nafye kunena inatu pumbwa okwiitavela keshe shimwe osho hatu lesha ile tu wete shi li kointaneta. Kointaneta oku na omauyelele mahapu neenghono, noinima yopauteknologi oye shi ningifa shipu okumona omauyelele a tya ngaho. Ouyelele muhapu owoshili, tau longo noinau nyika oshiponga, ashike muhapu kau fi woshili, wongaho nowa nyika oshiponga. Nomolwaasho otu na okuhoolola pandunge osho hatu lesha. Ngeenge vamwe va hovele okulongifa ointaneta, ohava diladila kutya ouyelele keshe owoshili molwaashi ou li kointaneta ile molwaashi ove u tuminwa kukaume kavo mo-e-mail. Otashi dulika va itavele ehokololo nokuli nonande oli liwetikile lela kutya kali fi loshili. Ashike Ombibeli oye tu londwela ya ti: “Omushima ta itavele ondjovo keshe, ndelenee [omunamayele] ta diinine eenghatu daye.” — Omayeletumbulo 14:15.

Mepingafano nomushima ile elai olo hali itavele keshe osho tali udu, otu na okukala ovanaendunge. Ngeenge otu li ovanaendunge ohatu ka kala twa lungama nohatu ka itavela ashike osho tu na oushili kutya oshoshili. Itatu ka kengelelwa nokwiitavela omahokololo oipupulu oo hatu lesha kointaneta, kashi na nee mbudi kutya okwa tandavela shi fike peni. Oshike tashi dulu oku ku kwafela u kale omunaendunge? Tete, lipula kutya: ‘Mbela ehokololo olo ola dja konhele yokointaneta yopambelewa noi shii okulineekelwa? Ile ola dja konhele yokointaneta oko keshe umwe ta dulu okushanga ko omadiladilo aye ile nokuli la dja kodjo ihe shiivike? Mbela ope na onhele imwe yokointaneta i shii okulineekelwa ya popya shi na sha nehokololo olo kutya oloipupulu?’ * (Tala eshangelo lopedu.) Ngeenge osho, longifa ‘eendunge’ dokuyoolola. (Omayeletumbulo 7:7) Ngeenge eenghundana donhumba otadi monika da fa itadi dulu okwiitavelwa, otashi dulika osho shi li ngaho. Shikwao vali, ngeenge owa lesha eenghundana dii kombinga yavamwe, diladila kutya olyelye ta ka mona mo ouwa ngeenge ehokololo olo ola tandavele nomolwashike omunhu wonhumba tashi dulika a hala li tandavele.

MBELA OHO TAMBEKIDA ALUSHE OMATUMWALAKA OPA-EMAIL?

Ovanhu vamwe otashi dulika va tambekide eenghundana  kukeshe oo tava dulu oku di tumina nopehe na okutala ngeenge ehokololo oloshili ile okudiladila kutya oshike tashi dulu okuningwa po ngeenge ove di tumu. Otashi dulika omolwaashi hava kala va hala okukala tava pewa elitulemo nova hala ovo va kundaneke tete. (2 Samuel 13:28-33) Ashike omunhu omunaendunge oha diladila kombinga youpyakadi oo tau dulu okuholoka po. Pashihopaenenwa, otashi dulu okunyona po edina liwa laumwe ile lehangano lonhumba.

Omunhu oo ta tumu eenghundana otashi dulika aha tale ngeenge odoshili ngoo molwaashi okuninga ngaho otaku mu pula efimbo lihapu neenghendabala. Oha diladila kutya ovo ta tumine ovo nava tale ngeenge eenghundana odo odoshili. Ashike navo efimbo lavo ola fimana. (Ovaefeso 5:15, 16) Onghee hano, ponhele yokutumina vamwe oinima oyo naave uhe na oushili muyo, oshixwepo okudiladila kutya, “Ngeenge osha limbililika nge, ondi na oku shi dima mo.”

Lipula kutya: ‘Mbela ohandi tambekida alushe omatumwalaka? Mbela ope na efiku limwe nda li nda yandja ombili kwaavo handi tumine molwaashi nde va tumina omauyelele a puka ile nokuli ehe fi oshili? Mbela onda lombwelelwe kuumwe ndihe mu tumine vali omatumwalaka a tya ngaho?’ Dimbuluka kutya, ngeenge ookaume koye navo ove na ee-e-mail, navo otava dulu okulongifa ointaneta, na haave to va kongele ko koinima oyo ve na ohokwe muyo. Inava pumbwa okuyakula onduba yee-e-mail odo da kwatela mo omahokololo oiyolifa, ouvidio ile omafano. Kashi li yo pandunge okutumina vamwe oinima oyo wa kwata ile omadidilikoshango oipopiwa yopaMbibeli. * (Tala eshangelo lopedu.) Dimbuluka yo kutya ngeenge omunhu okwa ningi omapekaapeko ye mwene, ta kongo eevelishe dOmbibeli ile te lilongekidile oku ka nyamukula pokwoongala, ota ka mona ouwa shi dulife ngeno owe mu tuminine ouyelele wa tya ngaho.

Nandi tumine ngoo umwe oe-mail ei?

Oshike u na okuninga ngeenge owa mono ouyelele wonhumba kointaneta oo tau popi oipupulu inyanyalifa kombinga yehangano lEendombwedi daJehova? Henuka diva oipupulu ya tya ngaho, ino i itavela. Kashi li pandunge okulombwela vamwe kombinga yoipupulu oyo wa lesha ile u va pule omayele molwaashi okuninga ngaho otaku ka tandavelifa ashike ouyelele oo wa nyika oshiponga. Ngeenge owa mona sha kointaneta she ku limbililika, pula Jehova e ku pe ounongo nokupopya novamwatate ovo va pyokoka. (Jakob 1:5, 6; Judas 22, 23) Inatu kala twa kumwa ngeenge vamwe tava popi oipupulu kombinga yEendombwedi daJehova. Ovanhu ova  li yo va popya oipupulu kombinga yaJesus, nokwa li a londwela ovahongwa vaye kutya ovatondi vavo otave ke va hepeka noku va ‘popila mowii aushe nokufufya’ omolwavo. (Mateus 5:11; 11:19; Johannes 10:19-21) Onghee hano, ngeenge owa lungama noho diladila pandunge, oto ka dula okudidilika mo kutya omunhu wonhumba ota popi oipupulu nota kendabala okupukifa vamwe. — Omayeletumbulo 2:10-16.

ULIKA KUTYA OWA FIMANEKA VAMWE

Otu na yo okukala twa lungama tuha tandavelife eenghundana kombinga yovamwatate ile oimoniwa oyo twa uda. Ope na omafimbo amwe hashi kala inashi yuka ile shihe li pahole okutandavelifa ouyelele nokuli nonande owoshili. (Mateus 7:12) Pashihopaenenwa, kashi li pahole notashi teya omukumo okutandavelifa omauyelele itaa tungu e na sha navamwe. (2 Ovatessaloniki 3:11; 1 Timoteus 5:13) Omauyelele amwe otashi dulika yo e li oiholekwa. Ovanhu otashi dulika va hala oku ka holola ouyelele wa tya ngaho lwanima ile monghedi yonhumba yokondadalunde. Onghee hano, otu na okukala twa fimaneka oufemba wavo wokutokola kutya onaini nongahelipi ouyelele oo tau ka hololwa. Kakele kaasho, ngeenge otwa tandavelifa ouyelele oo pefimbo olo halo wa li wa ufilwa, ohatu yahameke vamwe neenghono.

Kunena eenghundana ohadi tandavele diva neenghono, kutya nee odoshili ile odoipupulu, da fimana ile inadi fimana, diwa ile da nyika oshiponga. Nokuli nonande owa tumina ashike omunhu umwe etumwalaka, omunhu oo ota dulu oku li tumina kovanhu vahapu mounyuni meni ashike leesekonde dinini. Onghee hano, ino mona ashike ouyelele wonhumba ove divadiva owe u tumina ovo u shii. Nonande ohole ohai ‘itavele aishe’ noihai limbililwa omalinyengotomheno avamwe, katu na okukala ovashima nokwiitavela eenghundana nehokololo keshe tali monika litunhula. (1 Ovakorinto 13:7) Inatu itavela nandenande oipupulu kombinga yehangano laJehova nosho yo yovamwatate ovaholike. Dimbuluka kutya ovo hava hovele okutandavelifa oipupulu ya tya ngaho otava hafifa Satana Ondiaboli, ‘xe yoipupulu.’ (Johannes 8:44) Onghee hano, natu kaleni ovanaendunge nokudiladila alushe pandunge kombinga yanghee hatu longifa omauyelele mahapu oo hatu mono efiku keshe. Ombibeli oya ti kutya “ovashima tava fyuulula oulai, ndelenee eshiivo olo oshikoroni shovanamayele.” — Omayeletumbulo 14:18.

^ okat. 4 Ehokololo otashi dulika li holoke vali lwoikando nonande ola li nale la nyanekwa pomutenya kutya oloipupulu. Otashi dulika li lundululwe kanini opo kutiwe oloshili.

^ okat. 8 Tala “Oshimhungu shomapulo” mokafo Oukalele Wetu wOuhamba, waAprili 2010.