Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Oktoba 2015

Mbela ou wete ngoo eke laKalunga monghalamwenyo yoye?

Mbela ou wete ngoo eke laKalunga monghalamwenyo yoye?

“Eke lOmwene tali ka shiivika kovapiya vaye.” JESAJA 66:14.

OMAIMBILO: 65, 26

1, 2. Ovanhu vamwe ohava diladila shike kombinga yaKalunga?

OVANHU vahapu ova itavela kutya Kalunga ke na ko nasha neenghatu davo. Ohava diladila kutya Kalunga ke na ko nasha naanaa naasho hashi va ningilwa. Pashihopaenenwa, konima yoshikungulu shinene osho sha li sha hanauna po oshitukulwa sha kula shaPhilippine osho sha ningilwe muNovemba 2013, omukulunhu woshilando shimwe sha kula okwa ti: “Kashiimba Kalunga okwa li a dja po.”

2 Ovanhu vamwe vali ohava diladila kutya Kalunga ita dulu okumona osho tava ningi. (Jesaja 26:10, 11; 3 Johannes 11) Ovanhu vamwe vopefimbo lomuyapostoli Paulus navo osho va li hava diladila ngaho. Okwa popya shi na sha navo a ti: ‘Ova dina eshiivo lokushiiva Kalunga.’ Ova li ovahenouyuki, ovakolokoshi, ovanalwisho nohava longo owii. — Ovaroma 1:28, 29.

3. (a) Omapulo elipi tu na okulipula? (b) ‘Eke’ laJehova olo la popiwa mOmbibeli luhapu ohali ulike kushike?

3 Ongahelipi shi na sha nafye? Otu shi shii kutya Jehova oha mono keshe osho hatu ningi. Ndele mbela otwa itavela ngoo kutya  Jehova oku na ko nasha nafye? Otu wete ngoo eke laye tali tu kwafele? Ngeenge Ombibeli tai popi ‘eke’ laJehova luhapu ohai ulike keenghono daye ngeenge e di longifa sha. Oha longifa eenghono daye opo a kwafele ovapiya vaye nokufinda ovatondi vaye. (Lesha Deuteronomion 26:8.) Jesus okwa ti kutya ovanhu vamwe otava ka “mona Kalunga.” (Mateus 5:8) Mbela nafye omo ngoo twa kwatelwa mongudu yovanhu ovo? Ongahelipi hatu dulu ‘okumona Kalunga’? Natu ka konakoneni oihopaenenwa yopaMbibeli yaavo va mona eke laKalunga monghalamwenyo yavo nosho yo yaavo inave li mona. Ohatu ke lihonga yo nghee eitavelo tali dulu oku tu kwafela tu mone eke laKalunga.

OVA ANYA OKUMONA EKE LAKALUNGA

4. Omolwashike ovatondi vOvaisrael va li va anya okumona eke laKalunga?

4 Mefimbo la pita, ovanhu vahapu ova li ve na omhito yokumona nokuuda nghee Kalunga a kwafela Ovaisrael. Jehova okwa li a longa oikumwifilonga opo a mangulule oshiwana shaye muEgipti noku finde eehamba dihapu odo da li mEdu lEudaneko. (Josua 9:3, 9, 10) Nonande eehamba dimwe oda li da uda noda mona nghee Jehova a xupifa oshiwana shaye, ‘oda li da ongala kumwe di lwife Josua naIsrael ngaashi omulumenhu umwe.’ (Josua 9:1, 2) Konima eshi eehamba odo da lwifa Israel, oda li di na omhito yokumona eke laKalunga. Omolweenghono daJehova dinenenene, ‘etango ola kanghama nohani oya kala inai linyenga fiyo ovanhu va mana okukwatela ovatondi vavo onghone.’ (Josua 10:13) Ashike Jehova okwa li a efa omitima dovatondi vOvaisrael ‘di kukute’ opo va lwife Ovaisrael. (Josua 11:20) Ovatondi vOvaisrael ova li va findwa molwoodi molwaashi ova li va anya okudimina kutya Jehova okwa li ta kondjele oshiwana shaye.

Natu kale tu wete eke laKalunga monghalamwenyo yetu

5. Oshike osho Ohamba ikolokoshi Ahab ya li ya anya okwiitavela?

5 Lwanima, ohamba ikolokoshi Ahab oya li i na omhito yokumona eke laKalunga lwoikando ihapu. Elia okwa li e mu lombwela a ti: ‘Itaku ka kala nande omume ile odula, ame ngeenge inandi shi tonga.’ (1 Eehamba 17:1) Nonande osho osha li ashike tashi shiiva omolweke laJehova, Ahab okwa li a anya oku shi itavela. Lwanima Elia okwa li a ilikana kuJehova, na Jehova okwa li e mu nyamukula mokutuma omundilo okudja meulu. Ahab okwa li a mona osho sha ningwa po. Opo nee Elia okwa li e mu lombwela kutya Jehova ota ka xulifa po oshikukuta nokulokifa oshihomo shodula. (1 Eehamba 18:22-45) Ahab okwa li a mona oikumwifilonga aishe oyo, ndele natango okwa kala ta anye okwiitavela kutya okwa mona eenghono daJehova. Oshike hatu lihongo moshihopaenenwa osho? Otu na okukala tu wete eke laKalunga monghalamwenyo yetu.

OVA MONA EKE LAJEHOVA

6, 7. Oshike osho Ovagibeon nosho yo Rahab va li va dimina?

6 Ovagibeon ova li va yooloka ko koiwana oyo ya li ye va dingilila. Ova li va mona eke laKalunga. Ponhele yokulwifa Ovaisrael, Ovagibeon ova li va hala okupanga ombili navo. Omolwashike mbela? Ova ti kutya omolwaashi va uda kombinga yaJehova naashishe osho a ninga. (Josua 9:3, 9, 10) Ova ninga oshinima  shi li pandunge eshi va dimina kutya Jehova okwa li ta kondjele Ovaisrael.

7 Rahab naye okwa li a mona eke laJehova. Ka li Omuisrael, ashike okwa li a uda kombinga yanghee Jehova a mangulula oshiwana shaye muEgipti. Eshi eendadi mbali dOvaisrael de uya kuye, Rahab okwe di lombwela a ti: “Ame ondi shi shii, Omwene okwa yandja kunye edu eli.” Rahab okwa li a itavela kutya Jehova ota dulu oku mu xupifa noukwaneumbo wavo. Okwa li a ulika kutya oku na eitavelo muJehova nonande okwa li e shi shii kutya otashi dulu oku mu twala moshiponga. — Josua 2:9-13; 4:23, 24.

8. Ongahelipi Ovaisrael vamwe va li va mona eke laKalunga?

8 Mepingafano nohamba ikolokoshi Ahab, Ovaisrael vamwe ovo va mona omundilo wa dja keulu omolweindilo laElia olo la nyamukulwa, ova li va dimina kutya Kalunga oye e shi ninga. Ova li va ingida tava ti: “Omwene oye Kalunga!” (1 Eehamba 18:39) Nopehe nomalimbililo, ova li ve wete kutya ova mona eenghono daKalunga.

9. Ongahelipi hatu dulu okumona Jehova nosho yo eke laye kunena?

9 Otwa konakona oihopaenenwa ii naayo iwa oyo ye tu kwafela tu ude ko kutya ‘okumona Kalunga’ ile okumona eke laKalunga osha hala okutya shike. Eshi hatu shiiva Jehova nomaukwatya aye, ohatu mono eke laye ‘nomesho okomutima.’ (Ovaefeso 1:18) Osho otashi ke tu linyengifa tu kale twa hala okuhopaenena ovanhu ovadiinini vopefimbo lonale novokunena ovo va mona nghee Jehova a kwafela oshiwana shaye. Ndele mbela otu na ngoo oumbangi oo tau ulike kutya Jehova ota kwafele ovanhu kunena?

 OUMBANGI WEKE LAJEHOVA KUNENA

10. Oumbangi ulipi tu na oo tau ulike kutya Jehova ota kwafele ovanhu kunena? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

10 Otu na oumbangi muhapu oo tau ulike kutya Jehova ota twikile okukwafela ovanhu kunena. Luhapu ohatu udu oimoniwa yaavo va ilikana Kalunga e va kwafele monghalamwenyo yavo nomailikano avo okwa nyamukulwa. (Epsalme 53:3) Pashihopaenenwa, efiku limwe fimbo Allan a li ta udifa kokanhunhu moPhilippine, okwa li a shakena nomukainhu umwe oo a hovela ta kwena. Allan okwa ti: “Omukainhu oo okwa ilikana kuJehova ongula yefiku olo opo Eendombwedi di mu talele po.” Okwa li ha konakona Ombibeli nEendombwedi fimbo a li e na omido omulongo nasha, ndele lwanima eshi a ka hombolwa nokwa tembukila kokanhunhu konhumba, ina ka twikila vali okukonakona. Kalunga okwa li a nyamukula eilikano laye diva, naasho osha kuma omutima waye. Okwa yapulila Jehova onghalamwenyo yaye meni ashike lomudo umwe.

Mbela oho kongo ngoo eemhito omo to dulu okumona eke laJehova monghalamwenyo yoye? (Tala okatendo 11-13)

11, 12. (a) Jehova oha kwafele ngahelipi ovapiya vaye? (b) Hokolola nghee Jehova a kwafela omumwameme umwe.

11 Ovapiya vaJehova vahapu ova mona ekwafo leke laye eshi va efa po eenghedindjikilile dii odo va li ve na fimbo inava ninga ovalongeli vaJehova, ngaashi okushila omakaya, okulongifa oingangamifi ile okutala omafano oipala. Vamwe ova ti kutya ova li tava kendabala okweefa po oinima ya tya ngaho kuvo vene, ndele inave shi pondola. Ashike eshi va pula Jehova e va kwafele, okwe va pa “eenghono” nova li va dula okweefa po eenghedindjikilile davo dii. — 2 Ovakorinto 4:7; Epsalme 37:23, 24.

Jehova oha kwafele ovapiya vaye opo ve lididimikile omaupyakadi opaumwene

12 Jehova oha kwafele yo ovapiya vaye ve lididimikile omaupyakadi opaumwene. Osho osha ningilwa Amy. Amy okwa li a pewa oshilonga shokukwafela okutunga Olupale lOuhamba nosho yo eumbo lovatumwa kokanhunhu kokEfuta la Mwena. Eputuko lokoshilongo osho ola yooloka ko kulaye, luhapu olusheno ola li hali u ko ile omeva a pate, omapandavanda okwa li haa kala e yadi omeva, okwa li a djuulukwa vambulavo nokwa li ha di mokanduda kanini mohotela. Efiku limwe okwa li a hanyaukila omumwameme oo a li ta longo naye. Lwanima okwe ke lipa oushima neenghono eshi a hanyaukila mukwao. Eshi a ya konduda yaye oko kwa li kwa laula, okwa ilikana kuJehova ndele te mu pula e mu kwafele. Opo nee eshi olusheno le uya, okwa lesha oshitukulwa mOshungonangelo shi na sha nefiku lokuyandja eedjapo dovanafikola vaGilead. Oshitukulwa osho osha kundafana omaupyakadi a faafana naao a li te lididimikile. Okwa ti: “Onguloshi oyo onda li ndi udite kutya Jehova okwa li ta popi naame. Naasho osha twa nge omukumo opo ndi twikile noilonga yange.” — Epsalme 44:26, 27; Jesaja 41:10, 13.

13. Oumbangi ulipi tu na oo tau ulike kutya Jehova okwa kwafela oshiwana shaye opo shi popile oufemba washo wokuudifa?

13 Jehova okwa kwafela yo oshiwana shaye shi popile evangeli paveta. (Ovafilippi 1:7) Pashihopaenenwa, eshi omapangelo amwe a kendabala okushilika oilonga yetu yokuudifa, otwe lipopila paveta. Mounyuni aushe  otwa findana oibofa 268 momhangu yopombada, no-24 yomuyo otwe i findana mOmhangu yOufemba wOmunhu yaEuropa okudja mo 2000. Osha yela kutya kape na nande omunhu ta dulu okukelela eke laJehova! — Jesaja 54:17; lesha Jesaja 59:1.

14. Oumbangi ulipi vali tu na oo tau ulike kutya Kalunga oku li pamwe noshiwana shaye?

14 Okuudifwa kwonghundana iwa mounyuni aushe nako oku li oumbangi wekwafo leke laKalunga. (Mateus 24:14; Oilonga 1:8) Novapiya vaJehova ovo va dja moiwana aishe ova dula ashike okukala noukumwe omolwekwafo laJehova. Oukumwe wa tya ngaho owe likalekelwa. Nokuli novanhu ovo ihava longele Jehova ova dimina va ti: “Kalunga oku li shili mokati keni.” (1 Ovakorinto 14:25) Otu na oumbangi muhapu oo tau ulike kutya Kalunga oku li pamwe noshiwana shaye. (Lesha Jesaja 66:14.) Ongahelipi shi na sha naave pauhandimwe? Mbela ou wete ngoo eke laJehova monghalamwenyo yoye?

OU WETE NGOO EKE LAJEHOVA MONGHALAMWENYO YOYE?

15. Omolwashike tashi dulika omafimbo amwe tuha mone eke laJehova monghalamwenyo yetu?

15 Omafimbo amwe otashi dulika tuha mone eke laJehova monghalamwenyo yetu. Omolwashike? Ngeenge otwa hangwa komaupyakadi mahapu otashi dulika tu dimbwe kutya Jehova okwa kala he tu kwafele shito. Osho osha li sha ningilwa Elia. Okwa kala omuladi, ndele eshi ohambanghainhu Isebel ya li ya hala oku mu dipaa, okwa li a tila neenghono. Pomhito oyo okwa li a dimbwa nghee Jehova a kala he mu kwafele. Ombibeli oya ti Elia okwa li a hala okufya. (1 Eehamba 19:1-4) Openi a li ta ka mona ekwafo nosho yo ouladi? Okwa li a pumbwa okukonga ekwafo kuJehova. — 1 Eehamba 19:14-18.

16. Ongahelipi hatu dulu okumona Kalunga ngeenge tu na omaupyakadi?

16 Job okwa li ta yandje elitulemo komaupyakadi aye, osho she mu ningifa aha tale ko  onghalo yaye ngaashi Jehova. (Job 42:3-6) Omafimbo amwe nafye otashi dulika tu mone shidjuu okumona Kalunga omolwomaupyakadi oo tu na. Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu mone osho Kalunga e tu ningila? Otu na okudilonga kwaasho Ombibeli tai ti shi na sha nomaupyakadi etu. Opo nee Jehova ota ka kala wolela kufye nohatu ka dula okutya: ‘Onde ku udile ashike omatwi, ndelenee paife omesho ange e ku mona.’

Mbela Jehova ote ku longifa ngoo u kwafele vamwe ve mu mone? (Tala okatendo 17, 18)

17, 18. (a) Ongahelipi to dulu okumona eke laJehova monghalamwenyo yoye? (b) Hokolola oshimoniwa osho tashi ulike nghee Kalunga te tu kwafele kunena.

17 Ongahelipi to dulu okumona eke laJehova monghalamwenyo yoye? Natu ka kundafane oihopaenenwa yopatano. Shotete, otashi dulika u diladile kunghee Jehova e ku kwafela u mone oshili. Oshitivali, otashi dulika to dimbuluka wa ya kokwoongala kwopaKriste, eshi wa pwilikina koshipopiwa, owe lipopila to ti: “Omayele oo oo naanaa nda pumbwa.” Oshititatu, otashi dulika wa mona nghee Jehova a nyamukula eilikano loye pomhito yonhumba. Oshitine, otashi dulika wa kala wa hala okulongela Jehova shihapu nowa mona nghee e ku kwafela u hange elalakano olo. Oshititano, otashi dulika wa efa po oilonga oyo hai ku manene po efimbo lokulongela Jehova nowa mona eshi Kalunga te ku wanifile eudaneko laye olo tali ti: ‘Itandi ku fii po nande.’ (Ovaheberi 13:5) Ngeenge otu na ekwatafano la kola naJehova, ohatu ka mona noupu eke laye monghalamwenyo yetu.

18 Omumwameme umwe wokoKenya wedina Sarah okwa ti: “Onda ilikana shi na sha nomukonakonimbibeli oo nda li ndi wete kutya ke na ko nasha nekonakonombibeli laye. Onda li nda pula Jehova ngeenge nandi efe okukonakona naye ile hasho. Diva ashike eshi nda tya ‘Amen,’ yo ongodi yange otai ifana. Omukonakonimbibeli oye a li ta denge a pule nge ngeenge ohandi dulu okuya pamwe naye kokwoongala. Onda li nda kumwa neenghono.” Ngeenge otwa yandje elitulemo kwaasho Kalunga te tu ningile, ohatu ka mona kutya eke laye otali tu kwafele. Omumwameme Rhonna wokuAsia okwa ti kutya ohashi kufa efimbo okumona nghee Jehova he tu kwafele monghalamwenyo yetu. Okwa weda ko a ti: “Ngeenge owa ningi ngaho, oto ke shi kuminwa eshi to ka mona kutya oku na ko nasha nafye lela.”

19. Oshike vali osho tu na okuninga opo tu mone Kalunga?

19 Jesus okwa ti kutya ovo tava “ka mona Kalunga” ove na okukala ‘nomitima da yela.’ (Mateus 5:8) Mbela osho osha hala okutya shike? Otu na okukaleka omadiladilo etu a koshoka nokweefa po okuninga keshe osho sha puka. (Lesha 2 Ovakorinto 4:2.) Moshitukulwa eshi, otwe lihonga kutya opo tu mone Kalunga, otu na okukala hatu pameke ekwatafano letu naye. Moshitukulwa tashi landula, ohatu ka kundafana nghee eitavelo tali dulu oku tu kwafela tu mone nawa eke laJehova monghalamwenyo yetu.