“Aishe ei i diinina, ove u kale muyo, opo okweehena kwoye komesho ku monike kuaveshe.” — 1 TIMOTEUS 4:15.

OMAIMBILO: 57, 52

1, 2. Oshike sha ningifa ovanhu va kale va yooloka ko koinamwenyo?

OULUVI womunhu owe likalekelwa neenghono. Pashihopaenenwa, omunhu oha dulu okulihonga elaka. Okushiiva elaka ohaku tu kwafele tu leshe, tu shange, tu popye notu ude ko osho hatu pwilikine. Ohali tu kwafele yo tu ilikane nokwiimbila Jehova omaimbilohambelelo. Ashishe osho oshe tu ningifa tu kale twa yooloka ko koinamwenyo. Ovanongononi itava dulu okuuda ko filufilu nghee ouluvi wetu hau dulu okuninga oinima oyo ikumwifi.

2 Okudula kwetu okupopya elaka oku li oshali ya dja kuJehova. (Epsalme 139:14; Ehololo 4:11) Okwe tu pa yo oshali imwe vali oyo ye tu yoolola ko koinamwenyo. Ovanhu ova shitwa ‘oshifeka shaKalunga.’ Otu na emanguluko lokuninga omatokolo. Ohatu dulu okuhoolola okulongifa elaka opo tu longele Jehova noku mu tanga. — Genesis 1:27.

3. Oshike osho Jehova e tu pa opo tu kale ovanaendunge?

3 Jehova okwe tu ulikila nghee tu na oku mu longela noku mu tanga eshi e tu pa Ombibeli. Ombibeli ye lixwa po ile oitukulwa  yayo oi li momalaka e dulife 2 800. Ngeenge otwa dilonga kwaasho Ombibeli tai ti, ohatu ka diladila monghedi omo Kalunga ha diladila. (Epsalme 40:6; 92:6; 139:17) Nomadiladilo aJehova otae tu kwafele tu kale ovanaendunge notu ka mone omwenyo waalushe. — Lesha 2 Timoteus 3:14-17.

4. Okudilonga osha hala okutya shike, nomapulo elipi hatu ka kundafana?

4 Okudilonga oko okuyandja elitulemo koshinima shonhumba nokudiladila moule nonoukeka kombinga yasho. (Epsalme 77:12; Omayeletumbulo 24:1, 2) Ohatu ka mona ouwa muhapu ngeenge otwa kala hatu dilonga kwaasho twe lihonga kombinga yaJehova naJesus. (Johannes 17:3) Moshitukulwa eshi ohatu ka nyamukula omapulo taa shikula: Ongahelipi hatu dulu okukala hatu lesha monghedi oyo tai shi tu ningile shipu okudilonga? Oshike hatu dulu okudilonga kusho? Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu kale hatu dilonga alushe noku ku hafela?

SHILIPALEKA KUTYA EKONAKONO LOYE OHALI KU ETELE OUWA

5, 6. Oshike tashi ke ku kwafela u dimbuluke nou ude ko nawa osho to lesha?

5 Owe shi didilika ngoo kutya ope na oinima imwe oyo to dulu okuninga nopehe na okudiladila kuyo, ngaashi okufuda, okweenda ile okushinga ombasikela? Mupya munene, otashi dulika omafimbo amwe u leshe nopehe na okudiladila kwaasho to lesha. Otashi dulika nokuli u hovele okudiladila oinima imwe i lili ofimbo to lesha. Oshike mbela u na okuninga po opo osho shiha ningwe? Osha fimana okuyandja elitulemo kwaasho to lesha nokudiladila kutya osha hala okutya shike. Opo nee, ngeenge owa mane ko okulesha okatendo ile okapalanyole moshishangomwa shonhumba, kanghama po manga opo u dilonge kwaasho wa lesha mo. Diladila kwaasho we lihonga mo, nokushilipaleka kutya owe shi uda ko nawa.

Okulesha Ombibeli nondaka yopedu otaku ke ku kwafela u yandje elitulemo nawa nou dimbuluke shihapu

6 Ovanongononi ova mona kutya ohashi kala shipu okudimbuluka oshinima ngeenge owe shi lesha nondaka yopedu. Omushiti wetu oku shii kutya osho shi li ngaho, nomolwaasho a lombwela Josua e lileshele embo lomhango “nondaka yopedu.” (Lesha Josua 1:8. *) (Tala eshangelo lopedu.) Okulesha Ombibeli nondaka yopedu otaku ke ku kwafela yo u yandje elitulemo nawa nou dimbuluke shihapu.

7. Efimbo lilipi liwa nokudilonga kOmbibeli? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

7 Otashi pula eenghendabala dihapu okudilonga nokuyandja elitulemo kwaasho to konakona. Nomolwaasho oshiwa okudilonga pefimbo opo ino loloka nou li ponhele opo pe limwenena nopehe na oinima ihapu tai ku piyaaneke. Omupsalme David okwa li ha dilonga ngeenge e li oupafi oufiku eshi a nangala. (Epsalme 63:7) Jesus oo a wanenena, okwa li ha kongo onhele opo pe limwenena opo a dilonge nokwiilikane. — Lukas 6:12.

 OINIMA IWA OYO TO DULU OKUDILONGA KUYO

8. (a) Oshike hatu dulu okudilonga kusho? (b) Jehova oha kala e udite ngahelipi ngeenge hatu lombwele vamwe kombinga yaye?

8 Kakele kaasho ho lesha mOmbibeli, ope na yo oinima imwe vali oyo to dulu okudilonga kuyo. Pashihopaenenwa, ngeenge owa mono sha meshito laJehova likumwifi, kanghama nokulipula kutya, ‘Oshinima eshi otashi hongo nge shike kombinga yaJehova?’ Okudiladila kwa tya ngaho otaku ke ku linyengifa u pandule Jehova meilikano. Nongeenge ou li navamwe, oto ka kala wa hala okutukulilafana navo omaliudo oye. (Epsalme 104:24; Oilonga 14:17) Jehova oha yandje elitulemo noha kala a hafa ngeenge hatu dilonga, hatu ilikana nohatu lombwele vamwe kombinga yaye. Ombibeli oye tu shilipaleka kutya: ‘Opa shangwa embo lokudimbuluka ava hava tila Omwene naavo hava [dilonga, NW] kedina laye.’ — Malakia 3:16.

Oho dilonga ngoo kunghee u na okukwafela ovakonakonimbibeli voye? (Tala okatendo 9)

9. (a) Paulus okwa lombwela Timoteus a kale ha dilonga kushike? (b) Oshike hatu dulu okudilonga kusho ngeenge hatu lilongekidile oukalele?

9 Omuyapostoli Paulus okwa li a lombwela Timoteus a kale ha dilonga kunghee okupopya kwaye, elihumbato nosho yo ehongo laye tai kumu vamwe. (Lesha 1 Timoteus 4:12-16.) Naave oto dulu okudilonga koinima ya tya ngaho. Pashihopaenenwa, owa pumbwa efimbo lokudilonga ngeenge to lilongekida u ka ninge ekonakonombibeli. Diladila kombinga yomukonakonimbibeli woye nokukendabala okulongekida epulo ile efaneko olo tali ke mu kwafela a ninge exumokomesho.  Ngeenge owa kala ho lilongekidile omakonakonombibeli monghedi ya tya ngaho, eitavelo loye otali ka pama noto ka ninga omuhongimbibeli e li xwepo noku na ondjungu. Oto ka mona yo ouwa ngeenge owa kala ho dilonga fimbo ino ya moukalele. (Lesha Esra 7:10.) Oto dulu okulesha etukulwa lonhumba membo lOilonga yovayapostoli opo li ku kwafele u kale u na ouladi eshi to i moukalele. Oto dulu yo okudilonga keevelishe dOmbibeli odo wa diladila oku ka longifa fiku olo nokoileshomwa oyo wa diladila oku ka yandja. (2 Timoteus 1:6) Diladila kombinga yovanhu vomoshitukulwa sheni nokwaasho to ka popya osho ve na ohokwe musho. Ngeenge owe lilongekida monghedi ya tya ngaho, oto ka dula okulongifa Ombibeli nomupondo u yandje oundombwedi kuvamwe. — 1 Ovakorinto 2:4.

Yandja efimbo kwaasho wa lesha shi hange omutima woye nou kale u na efimbo lokwiilikana u pandule Jehova omolwoinima iwa oyo to lihongo

10. Oinima imwe iwa ilipi vali hatu dulu okudilonga kuyo?

10 Oshike vali osho to dulu okudilonga kusho? Ngeenge oho ningi omadidilikoshango pefimbo loipopiwa yomoipafi ile poyoongalele, konga efimbo u leshe mo. Eshi to ningi ngaho, lipula kutya, ‘Oshike nde lihonga mEendjovo daKalunga nokehangano laye?’ Oto dulu yo okudilonga kouyelele oo hau kala moifo yokomwedi, ngaashi Oshungonangelo noAwake! nosho yo oo hau kala moishangomwa oyo hai piti poyoongalele. Ngeenge to lesha o-Yearbook (Embo lokomudo), kanghama po manga konima eshi wa lesha oshimoniwa shonhumba, diladila kusho opo shi ku kume komutima. Ngeenge to lesha oileshomwa yetu, otashi dulika u kale wa hala okutenda oitwa ya fimana ile okuninga omadidilikoshango kominghulo domapandja. Osho otashi ke ku kwafela ngeenge to lilongekidile omalishuneko, omatalelepo oufita ile oshipopiwa. Ndele osho sha fimanenena, ngeenge oho kanghama po opo u dilonge kwaasho wa lesha, kungaho oto yandje efimbo kwaasho wa lesha shi hange omutima woye nou kale u na efimbo lokwiilikana u pandule Jehova omolwoinima iwa oyo to lihongo.

DILONGA KEENDJOVO DAKALUNGA EFIKU KESHE

11. Oshileshomwa sha fimanenena shilipi tu na okukala hatu dilonga kusho, nongahelipi okuninga ngaho taku ke tu kwafela? (Tala yo eshangelo lopedu.)

11 Nopehe nomalimbililo, Ombibeli oyo oshishangomwa sha fimanenena osho tu na okukala hatu dilonga kusho. Ndele ongahelipi mbela ngeenge owe ke lihanga fiku limwe ino pitikwa okukala u na Ombibeli? * (Tala eshangelo lopedu.) Kape na omunhu ta dulu oku ku kelela u dilonge koinima oyo we lihonga momutwe, ngaashi omishangwa odo u hole ile omaimbilo Ouhamba. (Oilonga 16:25) Nomhepo iyapuki yaKalunga otai ke ku kwafela u dimbuluke oinima oyo we lihonga, osho tashi ke ku kwafela u kale omudiinini. — Johannes 14:26.

12. Onghedi imwe ilipi to dulu okulongifa opo u kale ho lesha Ombibeli efiku keshe?

 12 Onghedi ilipi to dulu okulongifa opo u kale ho lesha Ombibeli efiku keshe? Omafiku amwe oshivike oto dulu okulesha nokudilonga kelesho lOmbibeli lokoshivike olo hali ka kundafanwa mOfikola yOkudeula Ovaudifi. Omafiku makwao oto dulu okulesha mEvangeli laMateus, Markus, Lukas nolaJohannes nokudilonga kwaashi Jesus a popya nokwa ninga. (Ovaroma 10:17; Ovaheberi 12:2; 1 Petrus 2:21) Otu na yo oshishangomwa osho shi na elandulafano loiningwanima yomokukalamwenyo kwaJesus. Oshishangomwa osho otashi ku kwafele u mone ouwa pauyadi eshi to lesha omambo Omavangeli. — Johannes 14:6.

OMOLWASHIKE OKUDILONGA KWA FIMANENENA?

13, 14. Omolwashike sha fimanenena okukala hatu dilonga kuJehova naJesus, naasho otashi ke tu linyengifa tu ninge shike?

13 Okudilonga kombinga yaJehova naJesus otaku dulu okukwafela omunhu a ninge Omukriste a pyokoka noku kale e na eitavelo la kola. (Ovaheberi 5:14; 6:1) Omunhu oo ha dilonga ashike kanini kombinga yaKalunga ota ka kanifa kanini nakanini ekwatafano laye naJehova ile nokuli a efe po oku mu longela. (Ovaheberi 2:1; 3:12) Jesus okwe tu londwela kutya ngeenge itatu pwilikine ile itatu tambula ko Eendjovo daKalunga ‘nomitima diwa,’ itatu ke di ‘diinina.’ Ponhele yaasho, oshi na oupu tu ‘fye oshuunguungu shoisho youpuna noyomalihafifo okukalamwenyo oku.’ — Lukas 8:14, 15.

14 Onghee hano, natu twikileni okukala hatu dilonga kOmbibeli opo tu shiive Jehova nawa. Osho otashi ke tu linyengifa tu hopaenene omaukwatya aye pauyadi. (2 Ovakorinto 3:18) Natu twikileni okulihonga shihapu kombinga yaTate yetu womeulu noku mu hopaenena fiyo alushe. Oo kau fi tuu oufembanghenda munenenene! — Omuudifi 3:11.

Okudilonga kombinga yaJehova naJesus otaku ku kwafele u twikile okukala omuladi moshili

15, 16. (a) Ongahelipi wa mona ouwa mokudilonga kuJehova naJesus? (b) Omolwashike tashi dulika shi kale shidjuu omafimbo amwe okudilonga, ndele omolwashike tu na okukala hatu kendabala?

15 Okudilonga kombinga yaJehova naJesus otaku ku kwafele u twikile okukala omuladi moshili. Ouladi woye otau ka twa omukumo ovamwaxo nosho yo ovanhu ovo to shakeneke moukalele. Nongeenge owa dilonga kwaasho Jehova e ku ningila eshi a yandja ekuliloyambo laJesus, oto ka twikila okukala wa lenga ekwatafano loye lopofingo naKalunga. (Ovaroma 3:24; Jakob 4:8) Omumwatate wedina Mark wokoSouth Africa oo a kala omido nhatu modolongo omolweitavelo laye, okwa ti: “Okudilonga otaku dulu okufaafanifwa nolweendo lihokwifa. Apa ngoo pe fike hatu dilonga shihapu shi na sha noinima yopamhepo, opo ngoo pe fike hatu ka kala tu shii shihapu shi na sha naKalunga ketu Jehova. Omafimbo amwe ngeenge nda teka omukumo ile ndi na oshisho omolwonakwiiwa, ohandi kufa Ombibeli nokudilonga keevelishe donhumba. Osho ohashi hekeleke nge neenghono.”

16 Onghalamwenyo mounyuni omu oi yadi  omapiyaaneko oo hae shi ningifa shidjuu okumona efimbo lokudilonga kOmbibeli. Omumwatate wedina Patrick womuAfrika, okwa ti: “Omadiladilo ange okwa fa ashike onhele omo hamu kala omatumwalaka opa-e-mail oo haa kala e na omauyelele mahapu a pumbiwa naao inaa pumbiwa, nohaa pumbwa okuyoololwa keshe efiku. Ngeenge handi diladila, luhapu ohadi mono kutya ondi na ‘oshisho’ ile omadiladilo taa piyaaneke nge nohandi indile tete kuJehova shi na sha nao opo ndi dule okudilonga nopehe nomapiyaaneko. Nonande osho otashi dulika shi kwate okafimbo fimbo inandi hovela okudilonga koinima yopamhepo, ohandi kala ndi udite nda ehena popepi elela naJehova. Osho ohashi patulula omadiladilo ange ndi ude ko oshili.” (Epsalme 94:19) Nopehe nomalimbililo, ohatu mono ouwa meenghedi dihapu ngeenge hatu lesha nokudilonga kOmbibeli keshe efiku. — Oilonga 17:11.

ONGAHELIPI TO DULU OKUMONA EFIMBO LOKUDILONGA?

17. Ongahelipi to dulu okumona efimbo u dilonge?

17 Vamwe ohava penduka ongula inene opo va leshe, va dilonge nova ilikane. Vamwe ohave shi ningi pefimbo lavo lomusha. Otashi dulika efimbo liwa kwoove okulesha Ombibeli okomatango ile oufiku fimbo ino ka nangala. Vamwe ove hole okulesha Ombibeli ongula nofimbo inava ka nangala. (Josua 1:8) Ashike osho sha fimanenena “okulongifa nawa efimbo,” sha hala okutya, okulongifa efimbo olo ho longifa moinima oyo inai fimana naanaa opo u dilonge kEendjovo daKalunga efiku keshe. — Ovaefeso 5:15, 16.

18. Ombibeli oya udanekela shike ovo hava dilonga kEendjovo daKalunga keshe efiku nohava tula moilonga osho ve lihonga?

18 Ombibeli oya udaneka kutya Jehova ota ka nangeka noupuna aveshe ovo hava dilonga kEendjovo daye notava kendabala noudiinini okutula moilonga osho ve lihonga. (Lesha Epsalme 1:1-3.) Jesus okwa ti: “Ovanelao ovava tava udu eendjovo daKalunga ndee tave di diinine.” (Lukas 11:28) Ndele osho sha fimanenena oshosho kutya okudilonga kEendjovo daJehova keshe efiku otaku ke tu kwafela tu katuke monghedi oyo tai mu fimanekifa. Ngeenge otwa ningi ngaho, Jehova ote tu kwafele tu kale twa hafa paife note ke tu pa omwenyo waalushe mounyuni waye mupe. — Jakob 1:25; Ehololo 1:3.

^ okat. 6 Josua 1:8 (NW): “Embo lomhango ei iha dje mo mokanya koye, ndelenee i lesha nondaka yopedu omutenya noufiku, opo u shiive okuwanifa naanaa ashishe eshi sha shangelwa mo. Osheshi oku shi ninga ove to ka kala u nelao meendjila doye ndee to ka katuka neendunge.”

^ okat. 11 Tala oshitukulwa “Our Fight to Stay Spiritually Strong” (Ekondjo letu opo tu kale twa pama pamhepo) mOshungonangelo yOshiingilisha ye 1 Desemba 2006.