Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Septemba 2015

Oshifo eshi oshi na oitukulwa oyo tai konakonwa okudja mo 26 Oktoba fiyo 29 Novemba 2015.

Oto lalakanene ngoo oukulunhu opo u fike mewano laKristus?

Kashi na nee mbudi kutya owa kala to longele Jehova oule wefimbo li fike peni, ohatu dulu okutwikila okuninga exumokomesho lopamhepo.

Eliudo loye ohali ku wilike ngoo monghedi i shii okulineekelwa?

Tala nghee tali dulu oku ku kwafela u ninge omatokolo opandunge ngeenge tashi uya pokufila oshisho oukolele, pomalihafifo nosho yo moilonga yokuudifa.

‘Kaleni mwa pama meitavelo’

Oshike hatu lihonga shi na sha neitavelo moshimoniwa shaPetrus shokweenda kombada yomeva?

Omeenghedi dilipi Jehova he tu ulikile ohole?

Mbela oho mono shidjuu okudimina kutya Jehova oku ku hole?

Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otu hole Jehova?

Osha kwatela mo shihapu shihe fi ashike omaliudo.