Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Auguste 2015

Kaleni mwa teelela!

Kaleni mwa teelela!

‘Ngeenge la kala ko, li teelela.’ — HABAKUK 2:3.

OMAIMBILO: 128, 45

1, 2. Oshiwana shaJehova oshi na okukala noikala ilipi?

OSHIWANA shaJehova osha kala sha teelela nelidiiniko omaxunganeko a wanifwe. Pashihopaenenwa, Jeremia okwa li a teelela Ovababilon va hanaune po Juda, naasho osho naanaa sha ka ningwa mo 607 K.O.P. (Jeremia 25:8-11) Jesaja okwa li a xunganeka kutya Jehova ota ka alulila Ovajuda kuJuda okudja moukwatwa, eshi a ti: “Ovanelao aveshe ava have mu teelele.” (Jesaja 30:18) Mika naye okwa li a teelela omaudaneko aJehova a wanifwe, eshi a ti: “Ohandi liamene omesho ange kOmwene.” (Mika 7:7) Noule womido omafele, oshiwana shaKalunga osha kala shi na elineekelo kutya Messias oo a udanekwa ile Kristus ote ke uya. — Lukas 3:15; 1 Petrus 1:10-12. * (Tala eshangelo lopedu.)

2 Kunena, nafye otwa teelela omaxunganeko aJehova e na sha nOuhamba a wanifwe po. Jesus e li Ohamba yOuhamba oo, mafiku ota ka xupifa ovapiya vaKalunga kounyuni ou wa nyonauka. Ota ka hanauna po ovakolokoshi nokuxulifa po  okumona oixuna akushe. (1 Johannes 5:19) Onghee hano, natu kaleni twa teelela efiku laJehova li uye efimbo keshe nokuninga keshe osho hatu dulu tu li lilongekidile.

3. Ngeenge otwa kala twa teelela efimbo lile exulilo li uye, omalimbililo elipi tashi dulika e tu kwate?

3 Otwa teelela nodjuulufi efimbo opo eshi ehalo laKalunga tali ka wanifwa kombada yedu. (Mateus 6:10) Ndele ngeenge otwa kala twa teelela oule womido dihapu exulilo li uye, otashi dulika tu hovele okukwatwa komalimbililo kutya, ‘Omolwashike tu na okukala twa teelela exulilo li uye diva?’

OMOLWASHIKE TU NA OKUKALA TWA TEELELA EXULILO LI UYE DIVA?

4. Omolwashike sha fimana kufye ‘okukala oupafi’?

4 Jesus okwa lombwela ovashikuli vaye va ‘kale oupafi’ nova ‘pashuke.’ Nomolwaasho sha fimana kufye okukala twa teelela exulilo li uye diva. (Mateus 24:42; Lukas 21:34-36) Ehangano laJehova ohali tu dimbulukifa yo alushe tu ‘teelele nokweendelelifa euyo lefiku laKalunga’ nokukala hatu yandje elitulemo keudaneko laJehova li na sha nounyuni mupe. — Lesha 2 Petrus 3:11-13.

5. Etomheno limwe vali lilipi tu na lokukala twa teelela efiku laJehova?

5 Ngeenge ovashikuli vaJesus vomefelemudo lotete ova li va teelela efiku laJehova, pefimbo letu oshi na okukala sha fimanenena neenghono shi dulife nale. Omolwashike mbela? Omolwaashi edidiliko olo Jesus a yandja otali ulike kutya okwa kala e li Ohamba yOuhamba waKalunga okudja mo 1914 nonokutya otu li momafiku axuuninwa ile ‘exulilo lefimbo lounyuni.’ Pashihopaenenwa, ngaashi Jesus a xunganeka, eenghalo mounyuni otadi naipala neenghono nonghundana iwa yOuhamba otai udifwa mounyuni aushe. (Mateus 24:3, 7-14) Jesus ka li a popya kutya omafiku axuuninwa otaa ka kwata efimbo li fike peni, nomolwaasho otu na okukala twa teelela exulilo li uye efimbo keshe.

6. Otu shi shii ngahelipi kutya eenghalo dounyuni otadi ka naipala neenghono eshi exulilo tali ehene popepi?

6 Mbela ‘exulilo lefimbo lounyuni’ otali ulike kefimbo olo twa taalela eshi eenghalo dounyuni tadi ka naipala neenghono shi dulife paife? Ombibeli oya popya kutya ‘momafiku axuuninwa’ owii wovanhu otau ka lunda pombada. (2 Timoteus 3:1, 13; Mateus 24:21; Ehololo 12:12) Onghee hano, nonande oinima oya naipala paife, otu shi shii kutya otai twikile nokunaipala neenghono.

7. Mateus 24:37-39 ote tu hongo shike kombinga yeenghalo dounyuni momafiku axuuninwa?

7 Vamwe otashi dulika va diladile kutya fimbo ‘oudjuu munene’ inau hovela, moshilongo keshe otamu ka kala oita novanhu vahapu otava ka kala tava vele ile tava fi ondjala. (Ehololo 7:14, yelekanifa no-NW.) Ndele ngeenge osho osha ninga, otashi ka kala shi liwetikile kukeshe umwe kutya exunganeko lOmbibeli otali wanifwa. Otashi ka kala shi liwetikile nokovanhu ovo vehe na ohokwe mwaasho Ombibeli tai ti. Dimbuluka kutya Jesus okwa ti momafiku axuuninwa, ovanhu vahapu itave ke “shi shiiva.” Otava kala nonghalamwenyo yavo yakwalukeshe notava ka haluka eshi efiku laJehova tali ke uya. (Lesha Mateus 24:37-39.) Onghee hano, inatu diladila kutya eenghalo dounyuni odi na tete okunaipala sha pitilila opo ‘oudjuu munene’ u hovele opo ngeno shi fininike ovanhu va itavele kutya exulilo oli li popepi. — Lukas 17:20; 2 Petrus 3:3, 4.

Otwa tomhwa kutya otu li ‘pexulilo lefimbo lounyuni’

8. Okukala twa nongela edidiliko laJesus, okwe tu pa oushili ulipi?

 8 Edidiliko olo Jesus a yandja ola li la nuninwa okulondwela ovashikuli vaye shi na sha nefimbo omo ve li. Ovashikuli vaJesus ova kala ve li oupafi. (Mateus 24:27, 42) Okudja mo 1914, oitukulwa i lili noku lili yedidiliko laJesus oya kala tai wanifwa. Otwa tomhwa kutya otu li momafiku axuuninwa ‘exulilo lefimbo lounyuni.’ Jehova okwa tokola nale kutya onaini ta ka hanauna po ounyuni waSatana woukolokoshi.

9. Omolwashike tu na okukala twa teelela exulilo li uye diva?

9 Omolwashike tu na okukala twa teelela exulilo li uye diva? Omolwaashi ohatu dulika kuJesus Kristus. Shikwao vali, otu shi liwetele kutya edidiliko lexunganeko olo Jesus a yandja li na sha nomafiku axuuninwa otali wanifwa. Otwa itavela kutya exulilo oli li popepi, hamolwaashi hatu itavele ashike keshe osho hatu udu, ndele omolwaashi otwa tomhwa kutya omaxunganeko Ombibeli otaa wanifwa. Otu na okukala oupafi nokukala twe lilongekida eshi exulilo tali uya.

OTU NA OKUTEELELA OULE WEFIMBO LI FIKE PENI?

10, 11. (a) Omolwashike Jesus a lombwela ovahongwa vaye va ‘kale oupafi’? (b) Jesus okwa lombwela ovashikuli vaye va ninge shike ngeenge exulilo inali uya diva ngaashi tava diladila? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

10 Vahapu vomufye otwa kala hatu longele Jehova noudiinini notwa kala twa teelela nodjuulufi oule womido dihapu efiku laye li uye. Kashi na nee mbudi kutya otwa kala twa teelela oule wefimbo li fike peni, otu na okukaleka momadiladilo kutya efiku olo otali uya diva. Otu na okukala twe lilongekida eshi Jesus te ke uya okuhanauna po ounyuni waSatana. Dimbuluka osho Jesus a lombwela ovashikuli vaye va ninge, a ti: “Kaleni mwa lungama, pashukeni nye mu ilikane, osheshi inamu shiiva efimbo olo onaini tali uya. Otaku kala ngaashi omunhu a ya koilongo: eshi a fiya po eumbo laye, ndele okwa pa ovanhu vaye epangelo, keshe tuu ou oshilonga shaye, okwa lombwela yo omunangeli woposhivelo a kale a pashuka. Hano osho kaleni mwa pashuka, osheshi kamu shi shii onaini omwene weumbo te uya, ngenge onguloshi ile pokati koufiku ile pekweno lekondombolo ile ongula, e he mu hange mwa kofa, eshi te uya ohangelela, te mu faukile. Osho handi shi mu lombwele, ohandi shi lombwele aveshe: kaleni oupafi.” — Markus 13:33-37.

Okuhanaunwa po kwomalongelokalunga oipupulu otaku dulu okuningwa efimbo keshe noneendelelo

11 Eshi ovashikuli vaJesus va uda ko kutya okwa hovela okupangela okudja mo 1914, ova li va didilika kutya exulilo otali uya efimbo keshe. Onghee hano, ova li ve lilongekidila efiku olo mokuninga shihapu moilonga yokuudifa. Jesus okwa ti kutya otashi dulika e uye “pekweno lekondombolo ile ongula.” Ngeenge osho osha ningwa, ovashikuli vaye ova li ve na okuninga po shike? Jesus okwa ti: ‘Kaleni oupafi.’ Onghee hano, nokuli nonande otwa kala twa teelela efimbo lile, osho inashi hala kutya exulilo oli li kokule ile kutya itali uya nandenande pefimbo letu.

12. Habakuk okwa li a pula shike Jehova, na Jehova okwa li e mu nyamukula ngahelipi?

 12 Omuprofeti Habakuk okwa li a teelela nelididimiko ofimbo ta udifa kombinga yehanauno laJerusalem. Ovaprofeti vamwe ve mu tetekela navo ova li va udifa kombinga yetumwalaka olo oule womido dihapu. Habakuk okwa li e wete kutya ope na oukolokoshi nokuhe na ouyuki shi dulife nale. Okwa kala ha indile ekwafo kuJehova ta ti: “Akutu Omwene, fiyo naini ame ndi nokwiingida ekwafo?” Nonande Jehova ka li a popya kutya exulilo otali uya naini, okwa udanekela Habakuk, a ti: “Lo itali fyaala ko,” ile tu tye, itali kala ko. Jehova okwa li yo a lombwela Habakuk e ‘li teelele.’ — Lesha Habakuk 1:1-4; 2:3.

13. Oshike osho Habakuk a li ta dulu okudiladila, nongahelipi ngeno sha kala sha nyika oshiponga?

13 Diladila nee ngeno Habakuk okwa lolokele okuteelela exulilo, ndele ta ti: ‘Onda kala nda teelela ehanauno laJerusalem oule womido dihapu. Exulilo oli li kokule. Inandi pumbwa vali okukala handi udifa shi na sha nalo. Vamwe shapo ovo nave li udife.’ Mbela ngeno okwa diladilile ngaho, ngeno oshike tashi dulika sha ningwa po? Ngeno ina ka kala vali a hokiwa kuJehova. Nongeenge ngeno okwa kalele ine lilongekidila exulilo, ngeno okwa kanifa omwenyo waye.

14. Omolwashike hatu ka kala twa pandula Jehova eshi a li e tu londwela tu kale twa teelela exulilo?

14 Kala nee ngeno wa fa u li mounyuni mupe. Oiningwanima aishe i na sha nomafiku axuuninwa oyo ya li ya xunganekwa oya wanifwa naanaa ngaashi Jehova a li a popya. Owe lineekela Jehova shi dulife nale, nou na elineekelo la kola kutya ota ka ninga keshe osho a udaneka. (Lesha Josua 23:14.) Owa pandula Jehova eshi a li a eta exulilo pefimbo la wapala nosho yo eshi a li a londwela oshiwana shaye shi kale she li teelela. — Oilonga 1:7; 1 Petrus 4:7.

OHATU UDIFA FIMBO TWA TEELELA

Oho udifa ngoo onghundana iwa nouladi? (Tala okatendo 15)

15, 16. Omolwashike tu na okuninga keshe osho hatu dulu moilonga yokuudifa pefimbo eli lexulilo?

15 Ehangano laJehova otali ka kala noku tu dimbulukifa tu kale hatu yandje elitulemo kokulongela Jehova monghalamwenyo yetu. Omadimbulukifo itae ke tu kwafela ashike tu kale twe lipyakidila nokulongela Kalunga, ndele otu kale twa yelelwa kutya etumwalaka letu ola endelela. Otwa tomhwa kutya edidiliko olo Jesus a yandja otali wanifwa po paife nosho yo kutya exulilo otali uya diva. Onghee hano, ohatu pitifa  komesho Jehova monghalamwenyo yetu nokukala hatu udifa onghundana iwa kombinga yOuhamba. — Mateus 6:33; Markus 13:10.

16 Ngeenge hatu udifile vamwe onghundana iwa, ohatu va kwafele va ka xupifwe eshi ounyuni waSatana tau ka hanaunwa po mafiku. Oshiningwanima shimwe shomoiningwanima inyanyalifa oshosho sha ningilwe mefuta mo 1945 eshi oshikepa yedina Wilhelm Gustloff ya li ya ningina. Moshikepa omo omwa fila ovanhu omayovi. Ashike omumwameme umwe nomushamane waye ova li va xupa moshiponga osho. Omumwameme oo ota dimbuluka kutya nokuli naashi oshikepa ya li tai ningine, omwa li omukainhu umwe ta kwena ta ti: ‘Vakwetu eekofa dange! Vakwetu eekofa dange! Vakwetu oinima yange yondilo! Oinima yange aishe yondilo tai kanene mo!’ Ashike ovaendifuta vakwao ova li ve shii kutya oshike sha fimanenena, nokulonga noudiinini va xupife eemwenyo dovanhu. Kunena eemwenyo dovanhu odi li moshiponga. Nafye otwa hala okukala ngaashi ovaendifuta ovo vehe lihole vo vene nokuyandja elitulemo kunghee oilonga yetu yokuudifa ya endelela. Otu na okuninga keshe osho hatu dulu tu kwafele ovanhu va ka xupe pexulilo longhalelo ei.

Ninga omatokolo opandunge nokukala to yandje elitulemo kunghee oilonga yetu yokuudifa ya endelela (Tala okatendo 17)

17. Omolwashike tu na okukala twa itavela kutya exulilo otali uya efimbo keshe?

17 Otu shi liwetele kutya exunganeko lOmbibeli otali wanifwa  nonokutya exulilo longhalelo ei ya kolokosha oli li popepi neenghono. Otwa teelela ‘eembinga omulongo noshilyani’ shi ponokele omalongelokalunga oipupulu, Babilon Shinene. (Ehololo 17:16) Inatu diladila kutya oku na efimbo lihapu opo osho shi ningwe. Dimbuluka kutya Kalunga ote ke shi “tula momitima davo” opo va ponokele omalongelokalunga oipupulu nosho yo kutya osho otashi ka ningwa diva nopefimbo keshe! (Ehololo 17:17) Exulilo lounyuni waSatana woukolokoshi oli li poduka. Onghee hano, otu na okudulika kelondwelo laJesus olo tali ti: ‘Pashukileni omitima deni diha lolokifwe koitendele nokokukolwa nokoshisho shoipalwifa, efiku olo lihe mu vakele ngaashi omwiyo.’ (Lukas 21:34, 35; Ehololo 16:15) Natu kaleni oupafi notwe lipyakidila moilonga yaJehova, tu na elineekelo kutya ota ka katuka eenghatu ‘omolwaava have mu teelele.’ — Jesaja 64:4.

18. Epulo lilipi tali ka nyamukulwa moshitukulwa tashi landula?

18 Fimbo twa teelela exulilo lounyuni ou woukolokoshi, otu na okupwilikina komayele omuhongwa Judas oo a ti: “Ovaholike, litungileni kekanghameno leitavelo leni liyapukiyapuki, nye mu ilikane mOmhepo Iyapuki, opo mu likaleke mohole yaKalunga nokuteelela onghenda yOmwene wetu Jesus Kristus komwenyo waalushe.” (Judas 20, 21) Ndele ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otwa teelela ounyuni mupe waKalunga u uye mafiku nonokutya otwe u teelela nodjuulufi? Ohatu ka mona enyamukulo kepulo olo moshitukulwa tashi landula.

^ okat. 1 Opo u mone omusholondodo womaxunganeko amwe Ombibeli e na sha naMessias nonghee a wanifwa, tala embo Ombibeli otai hongo lela shike?, pepandja 200.