Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Juni 2015

Osho hatu lihongo moshihopaenenwa sheilikano laJesus—Oshitukulwa 2

Osho hatu lihongo moshihopaenenwa sheilikano laJesus—Oshitukulwa 2

“Xo yeni e shi shii eshi mwe shi pumbwa.” — MATEUS 6:8.

1-3. Oshike sha li sha tomha omumwameme Lana a kale e udite kutya Jehova okwa li e shii osho a pumbwa?

OMUKOKOLINDJILA wondjikilile wedina Lana iha dimbwa osho a li a ningilwa ofimbo a li a ka talela po koNdowishi mo 2012. Okwa li e udite kutya Jehova okwa nyamukula omailikano aye opavali. Fimbo a li meshina lokolutenda a finda kokapale keedila, okwa li a ilikana kuJehova opo e mu kwafele a mone omunhu oo ta dulu okuudifila. Eshi a fika kokapale, okwa li va shiivifilwa kutya odila oyo ve na okuya nayo otai ka ya ashike mefiku la landula ko. Molwaashi Lana okwa li a longifa po oshimaliwa shaye shihapu noka li e shii kutya openi e na oku ka nangala efiku olo, okwa li a ilikana opo Jehova e mu kwafele.

2 Konima ashike eshi Lana a mana okwiilikana, okwa uda omunhu te mu ingida ta ti, “Lana, oto kongo shike oku?” Oo a li te mu ingida omulumenhu omunyasha va fikolele naye. Omunyasha okwa li ta i koSouth Afrika, nokwa li a findikilwa kokapale kuina  nosho yo inakulu. Eshi Lana e va lombwela shi na sha nonghalo omo e li, ina nainakulu yomunyasha oo ova li va lombwela Lana a ka nangale keumbo lavo. Ova li ve mu pula omapulo mahapu e na sha neitavelo laye nosho yo oilonga yaye youkokolindjila.

3 Konima eshi va mana okulya oshuumbululwa ongula yefiku la landula ko, Lana okwa li a nyamukula omapulo opaMbibeli mahapu oo a li a pulwa. Okwa li e va pula ve mu pe eengodi oko tava dulu okukwatafaniwa navo opo umwe moshitukulwa shavo a dule okutwikila okunyamukula omapulo avo. Lwanima Lana okwa ka shuna nota twikile natango okukokola ondjila. Okwa li e udite kutya omailikano aye okwa udika, na Jehova okwa li e shii osho a pumbwa nokwe mu kwafela. — Epsalme 65:3.

Inatu pumbwa okukala noshisho shi na sha neemhumbwe detu domonakwiiwa

4. Omaindilo elipi hatu ka kundafana moshitukulwa eshi?

4 Oshipu okwiilikana kuJehova opo e tu kwafele ngeenge tu na oupyakadi, noha kala a hafa okuuda omailikano etu. (Epsalme 34:16; Omayeletumbulo 15:8) Ndele oshihopaenenwa sheilikano laJesus otashi tu hongo kutya ope na eemhumbwe dimwe da fimanenena odo hatu dulu okukwatela momailikano etu. Moshitukulwa eshi, ohatu ka kundafana nghee omaindilo opane axuuninwa meilikano olo taa dulu oku tu kwafela tu kale ovadiinini kuJehova. — Lesha Mateus 6:11-13.

“OMUNGOME WETU WOMAFIKU AESHE U TU PA YO NENA”

5, 6. Omolwashike Jesus e tu honga tu indile “omungome wetu” nonande otu na oipalwifa ya wana?

5 Jesus okwe tu honga tu indile ‘omungome wetu,’ ndele ina tya ashike “omungome wange.” Omupashukilishikandjo umwe womuAfrika wedina Victor, okwa ti: “Ohandi pandula Jehova tashi di komutima molwaashi ame nomukulukadi wange ihatu kala tu na oshisho kutya openi hatu hange oipalwifa ile kutya olyelye te tu futile onhele opo hatu nangala. Ovamwatate ohave tu yambidida nehalo liwa efiku keshe. Ohandi indile opo ovo have tu kwafele va dule okuungaunga nomaupyakadi opamaxupilo oo va taalela.”

6 Otashi dulika tu kale tu na oipalwifa ya wana, ashike ovamwatate vahapu ova hepa painiwe, navamwe ova hangwa koiponga yopaushitwe. Ovamwatate va tya ngaho katu na ashike oku va ilikanena, ndele ohatu dulu yo okuninga po sha opo tu va kwafele. Pashihopaenenwa, ohatu dulu okutukulilafana navo keshe osho tu na. Ohatu dulu yo okukala hatu yambidida oilonga yokuudifa mounyuni aushe oyo tai longwa kovapiya vaJehova. Otu na oushili oo kutya omayambidido etu ohaa kwafele ovamwatate ovo ve na omhumbwe. — 1 Johannes 3:17.

7. Jesus okwa divilika ngahelipi oshitwa osho kutya inatu kala “noshisho shefiku lomongula”?

7 Konima eshi a yandja oshihopaenenwa sheilikano, Jesus okwe tu ladipika tuha yandje elitulemo koinima yopamaliko. Okwa popya kutya ngeenge Jehova oha file oshisho eengala domoixwa, “ite shi mu ningile mbela unene ngeno, onye ava veitavelo linini? Hano inamu kala mu noshisho mu tye, . . . Hatu djala shike?” Okwa endulula eendjovo odo ta ti: “Inamu kala noshisho shefiku lomongula.” (Mateus 6:30-34) Inatu pumbwa okukala noshisho shi na sha neemhumbwe detu domonakwiiwa. Ponhele  yaasho, otu na okukala twa wanenwa kwaasho tu kwete. Pashihopaenenwa, ohatu dulu okwiilikana shi na sha nonhele yokukala, oilonga yomboloto opo tu file oshisho oukwaneumbo wetu nosho yo tu pewe ounongo tu shiive okukala hatu ningi omatokolo a yuka e na sha noukolele wetu. Ashike ope na vali oshinima shimwe sha fimanenena osho twa pumbwa okwiilikana kombinga yasho.

8. Eendjovo daJesus di na sha nomungome wetu wefiku keshe otadi tu dimbulukifa shike? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

8 Eendjovo daJesus di na sha nomungome wetu wakeshe efiku otadi tu dimbulukifa eshi a tile: “Hakomungome auke omunhu ta kala e nomwenyo, ndelenee okondjovo keshe tai di mokanya kaKalunga.” (Mateus 4:4) Onghee hano, otu na okwiilikana opo Jehova a twikile oku tu honga noku tu pe osho twa pumbwa tu kale nekwatafano lopofingo naye.

“TU KUFILA PO OMATIMBA ETU”

9. Omolwashike omatimba etu a yelekanifwa noikolo?

9 Jesus okwa ti: “Tu kufila po omatimba etu [ile “oikolo yetu,” NW].” Pomhito imwe okwa tile vali: “Dima po omatimba etu.” (Mateus 6:12; Lukas 11:4) Okwa li a popya ngaho molwaashi omatimba etu otaa dulu okufaafanifwa noikolo. Oshungonangelo yOshiingilisha yomo 1951 oya tile kutya ngeenge twa nyona, otwa fa ashike tu na oshikolo kuJehova. Otu noshikolo shokukala tu hole Jehova nokudulika kuye. Nomolwaasho, ngeenge hatu nyono kuye, otashi ti otwa dopa okufuta oshikolo  sha tya ngaho. Oshungonangelo oya ti kutya ngeenge ohatu longo osho inashi yuka, Jehova ota dulu okuxulifa po oukaume oo u li pokati ketu naye. Oya weda ko ya ti: “Okunyona otaku ulike kutya katu hole Kalunga.” — 1 Johannes 5:3.

Otu na alushe okuulika olupandu omolwoshali yekuliloyambo oyo i nondilo

10. Omolwashike Jehova he tu dimine po, notu na okukala tu shi uditile ngahelipi?

10 Inatu hafa tuu eshi Jehova a yandja ekuliloyambo okupitila muJesus opo tu diminwe po omatimba etu! Otwa pumbwa okudiminwa po kuJehova efiku keshe. Jesus okwe tu fila omido 2 000 lwaapo da pita, ashike nande ongaho nokunena ohatu mono ouwa mekuliloyambo. Otu na alushe okuulika olupandu omolwoshali oyo i nondilo. Kape na nande oumwe womufye a li ta dulu okuyandja ekulilo olo la li la pumbiwa opo tu mangululwe moulunde nefyo. (Lesha Epsalme 49:8-10; 1 Petrus 1:18, 19.) Eendjovo odo di li moshihopaenenwa sheilikano ‘tu kufila po omatimba etu’ otadi tu dimbulukifa kutya, ngaashi ashike twa pumbwa ekulilo, ovamwatate novamwameme navo ove li pumbwa yo. Jehova okwa hala yo tu kale hatu diladila kombinga yavo nosho yo ekwatafano lavo naye. Osho osha kwatela mo oku va dimina po nopehe na okwoongaonga ngeenge va nyona kufye. Luhapu ovamwatate ohava ningi ashike oupuko vanafangwa, ndele ngeenge otwe va dimine po, ohatu ulike kutya otu va hole shili. Kungaho ohatu ulike yo olupandu eshi Jehova he tu dimine po. — Ovakolossi 3:13.

11. Omolwashike sha fimana okudimina po vamwe?

11 Molwaashi inatu wanenena, omafimbo amwe otashi dulika shi kale shidjuu okudimina po ovo va nyona kufye. (Leviticus 19:18) Ngeenge otwa kala hatu lombwele vamwe owii oo twa ningilwa kuvamwe, vamwe meongalo otava ka kwatelwa mo ndele tashi nyono po oukumwe meongalo. Ngeenge otwa kala hatu ningi ngaho, otashi ulike kutya inatu lenga oshali yaKalunga yekuliloyambo noitatu ka mona ouwa mulo. (Mateus 18:35) Jehova ite ke tu dimina po ngeenge ihatu dimine po vamwe. (Lesha Mateus 6:14, 15.) Kakele kaasho, ngeenge otwa hala Jehova e tu dimine po, katu na okutwikila okulonga osho e tonde. — 1 Johannes 3:4, 6.

Ngeenge otwa hala Jehova a kale he tu dimine po, otu na yo okukala hatu dimine po vamwe (Tala okatendo 11)

“INO TU TWALA MOMAYELEKO”

12, 13. (a) Oshike sha li sha ningilwa Jesus konima eshi a ninginifwa? (b) Omolwashike tuhe na okupa vamwe ombedi ngeenge otwe liyandje momayeleko? (c) Jesus okwa li a nyaneka shike pomutenya eshi a kanyatela oudiinini waye fiyo omefyo?

12 Eendjovo odo tadi ti, “ino tu twala momayeleko,” odo tadi hangwa moshihopaenenwa sheilikano otadi tu dimbulukifa eshi Jesus a li a yelekwa diva konima eshi a ninginifwa. Okwa li a twalwa komhepo yaKalunga mombuwa “a ka hongaulwe kuSatana.” (Mateus 4:1; 6:13, NW) Omolwashike Jehova a li a efa Jesus a yelekwe? Jehova okwa li a tuma Jesus kombada yedu opo a xulife po omhata oyo ya holoka po eshi Adam naEva va tukululila ounamapangelo waJehova oshibofa. Ounashibofa wavo owa etifa po omapulo oo a li taa pula efimbo lonhumba opo a nyamukulwe. Pashihopaenenwa, epulo limwe ola li apa kutya mbela opa li epuko lasha shi na sha nonghedi omo Jehova a shita ovanhu? Limwe vali ololo kutya, ovanhu va wanenena otava dulu ngoo okukanyatela oudiinini wavo kuJehova ngeenge ova yelekwa “komunawii”? Natango likwao ololo kutya, ovanhu otava dulu ngoo okulipangela vo vene ndele tava pondola? (Genesis 3:4, 5). Monakwiiwa, ngeenge omapulo  aeshe oo okwa nyamukulwa filufilu ngaashi Jehova a hala, oishitwa aishe inaendunge meulu nokombada yedu otai ke shi mona mo kutya onghedi yaJehova yokupangela oyo shili ya denga mbada.

Ohatu dulu okukala ovadiinini kuJehova nonande opa kale eenghalo tadi pula omwenyo ile efyo

13 Jehova omuyapuki, nomolwaasho iha yeleke omunhu nande oumwe nowii. Satana oye he tu ‘hongaula.’ (Mateus 4:3) Noha kendabala oku tu hongaula meenghedi di lili noku lili. Ashike ohatu dulu okuhoolola kutya ohatu ke liyandja momayeleko ile ohatu ka kanyatela oudiinini wetu. (Lesha Jakob 1:13-15.) Eshi Jesus a li ta yelekwa kuSatana, okwa li a ninga lipopila to lika, a li ta tofa mEendjovo daKalunga. Okwa li a kanyatela oudiinini waye kuKalunga. Ndele nande ongaho, Satana ka li a sholola. Okwa li ashike a “dja po puye manga,” a konge vali omhito tai wapalele. (Lukas 4:13) Nande Satana ina efa okukala ta yeleke Jesus, Jesus okwa twikila okukala ta dulika kuKalunga e li Omupangeli waye. Okwa ulika kutya omunhu a wanenena ota dulu okukala omudiinini kuJehova nonande opa kale eenghalo tadi pula omwenyo ile efyo. Kakele kaasho, Satana oha yeleke ovashikuli vaJesus, naave wa kwatelwa mo, opo ngeno a nyone po oudiinini wetu kuJehova

Jehova ohe tu kwafele, noku na elineekelo kutya ohatu dulu okukanyatela oudiinini wetu

14. Oshike tu na okuninga opo tu kondjife omayeleko?

14 Omapulo oo a kwatelwa momhata i na sha nounamapangelo waJehova okwa pumbwa okunyamukulwa pauyadi. Nomolwaasho Jehova a efa Satana a kale te tu yeleke. Jehova ihe “tu twala momayeleko.” Ndele ponhele yaasho, ohe tu kwafele, noku na elineekelo kutya ohatu dulu okukanyatela oudiinini wetu. Ihe tu fininike tu longe osho sha yuka, molwaashi okwa fimaneka emanguluko letu lokuninga  omatokolo. Onghee, oha efa tu tokole kufye vene kutya ohatu ka kanyatela oudiinini wetu ile hasho. Opo tuhe liyandje momayeleko, otwa pumbwa okuninga oinima ei ivali: okukala popepi naJehova nokukala hatu mu ilikana e tu kwafele. Jehova oha nyamukula ngahelipi omailikano etu opo e tu kwafele tu kondjife omayeleko?

Kala popepi naJehova nokukala omuladi moukalele (Tala okatendo 15)

15, 16. (a) Omayeleko amwe oo tu na okukondjifa oelipi? (b) Olye e na okupewa oushima ngeenge otwe liyandje momayeleko?

15 Jehova ohe tu pe omhepo yaye iyapuki, oyo i na eenghono, opo e tu kwafele tu kondjife omayeleko aSatana. Kakele kaasho, ohe tu londwele shi na sha noiponga yopamhepo okupitila mOmbibeli nosho yo meongalo. Pashihopaenenwa, ohe tu londwele tuha hepeke efimbo, oimaliwa neenghono detu moinima yahamakasha. Espen naJanne ohava kala moshilongo shimwe shomuEuropa sha punapala. Ova kala ovakokolindjila vondjikilile oule womido koshitukulwa shonhumba oko ku nomhumbwe inene yovaudifi. Ndele lwanima ova li ve nokweefa po oukokolindjila molwaashi ova li va mona okaana, nopaife ove na nokuli ounona vavali. Espen okwa ti: “Ohatu ilikana luhapu kuJehova tuha wile momayeleko unene tuu paife eshi ihatu kala vali twe lipyakidila unene noinima yopamhepo ngaashi nale. Ohatu ilikana opo Jehova e tu kwafele tu kale twa pama pamhepo notu kale ovaladi moukalele.”

16 Eyeleko limwe olo twa pumbwa okuhenuka olo okutala omafano oipala. Ngeenge otwe liefele momwiyo wa tya ngaho, katu nokupa Satana oushima. Omolwashike mbela? Omolwaashi Satana nounyuni waye itava dulu oku tu fininika tu ninge osho shii. Ovanhu vamwe ohava tale omafano oipala molwaashi ihava kondjifa eamo lavo loulunde. Mepingafano naasho, ovamwatate novamwameme vahapu ohava pondola okukondjifa eyeleko lokutala omafano oipala. Onghee hano, nafye ohatu dulu okuninga sha faafana. — 1 Ovakorinto 10:12, 13.

“TU XUPIFA KOMUNAWII”

17. (a) Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otwa hala Jehova e ‘tu xupife komunawii’? (b) Epepelelo lilipi tali ke uya mafiku?

17 Ohatu shi ulike ngahelipi kutya otwa hala Jehova e ‘tu xupife komunawii’? Otu na okuulika kutya ‘katu fi vomounyuni,’ nomolwaasho katu na okukala tu ‘hole ounyuni nakeshe eshi shi li mo.’ (Johannes 15:19; 1 Johannes 2:15-17) Itatu ka kala tuu twa pepelelwa eshi Jehova ta ka ditika Satana nokuhanauna po ounyuni waye woukolokoshi! Ndele ofimbo osho inashi ningwa, natu dimbuluke kutya Ondiaboli oi “nehandu linene, osheshi i shi shii i nokafimbo kaxupi kongaho,” notai kendabala okuninga keshe osho tai dulu opo i tu efife po okulongela Jehova. Onghee hano, natu twikileni okwiilikana opo Jehova e tu amene komunawii. — Ehololo 12:12, 17.

18. Otu nokuninga shike ngeenge otwa hala oku ka xupa eshi ounyuni waSatana tau ka hanaunwa po?

18 Mbela ino teelela nodjuulufi oku ka kala mounyuni uhe na Satana? Ngeenge osho, twikila okukala to ilikana opo edina laKalunga li yapulwe, Ouhamba waye u uye, nehalo laye li wanifwe kombada yedu. Kala alushe we lineekela kutya Jehova ote ke ku fila oshisho note ke ku kwafela u kale omudiinini kuye. Kendabala ngaashi to dulu okukala metwokumwe noshihopaenenwa sheilikano.