Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Juni 2015

Osho hatu lihongo moshihopaenenwa sheilikano laJesus—Oshitukulwa 1

Osho hatu lihongo moshihopaenenwa sheilikano laJesus—Oshitukulwa 1

“Edina loye nali yapulwe.” — MATEUS 6:9.

1. Ongahelipi hatu dulu okulongifa eilikano laJesus olo li li muMateus 6:9-13, ngeenge hatu udifa?

OVANHU vahapu ove shii nawa eilikano olo li li muMateus 6:9-13. Luhapu ngeenge hatu udifa ohatu longifa omautumbulilo oo a tumbulwa meilikano olo opo tu honge ovanhu kutya Ouhamba waKalunga ou li epangelo lolela olo tali ka lundululila ounyuni meduparadisa. Ohatu longifa yo outumbulilo “Edina loye nali yapulwe” opo tu ulike kutya Kalunga oku na edina, notu na oku li tala ko liyapuki. — Mateus 6:9.

2. Otu shi shii ngahelipi kutya Jesus ka li a hala tu kale hatu endulula oitya ya faafana efimbo keshe hatu ilikana?

2 Mbela Jesus okwa li a hala okutya natu kale alushe hatu endulula oitya yokondadalunde oyo a li a longifa meilikano olo, ngaashi vamwe have shi ningi? Hasho nandenande. Ponhele yaasho, okwa ti: ‘Ngeenge tamu ilikana, inamu endulula oinima ya faafana.’ (Mateus 6:7) Pomhito imwe eshi Jesus a li ta hongo ovahongwa vaye nghee ve na okwiilikana, okwa li a endulula eilikano  olo ndele ka li a longifa oitya ya faafana naayo a longifile nale. (Lukas 11:1-4) Oshihopaenenwa sheilikano osho twa tulilwa po kuJesus otashi tu hongo shi na sha noinima oyo tu na okukwatela momailikano etu.

3. Omapulo elipi to dulu okulipula eshi to konakona oshihopaenenwa sheilikano laJesus?

3 Moshitukulwa eshi naashi tashi shikula, ohatu ka konakona kombinga yoshihopaenenwa sheilikano olo Jesus a honga. Eshi hatu konakona oitukulwa ei, lipula kutya, ‘Oshihopaenenwa eshi otashi kwafele nge ngahelipi ndi xwepopaleke onghedi yange yokwiilikana?’ Epulo limwe vali la fimanenena to dulu okulipula ololo kutya, ‘Onde lihonga mo sha ngoo moshihopaenenwa sheilikano laJesus?’

“TATE YETU OU U LI MEULU”

4. Eendjovo odo tadi ti “Tate yetu” otadi tu dimbulukifa shike, nongahelipi Jehova e li Tate yetu?

4 Jesus okwa li a hovela eilikano olo ta ti, “Tate yetu.” Osho otashi tu dimbulukifa kutya Jehova oku li Tate yetu noku li yo Xe yovamwatate mounyuni aushe. (1 Petrus 2:17) Ovo Jehova a hoolola va ka kale meulu, okwe va tambula ko ve li ovanamati vaye, naye oku li Xe yavo monghedi ye likalekelwa. (Ovaroma 8:15-17) Ovo tava ka kala fiyo alushe kombada yedu navo otava dulu yo oku mu ifana “Tate.” Jehova okwe va pa omwenyo nohe va wanifile po eemhumbwe davo nehalo liwa. Ngeenge ova kala ovadiinini kuye pefimbo leyeleko laxuuninwa nova fika mewaneneno, otava ka ifanwa “ovana vaKalunga.” — Ovaroma 8:21; Ehololo 20:7, 8.

5, 6. Oshike sha fimanenena osho ovadali tava dulu okuhonga ovana vavo, noshike osho ounona ve na okuninga po? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

5 Oshinima sha fimanenena osho ovadali tava dulu okuningila ovana vavo, oku va kwafela va ude ko kutya Jehova oku li Xe yavo yomeulu, noku va honga va kale have mu ilikana. Omupashukilishikandjo umwe wokoSouth Africa okwa ti: “Okudja ngoo eshi ovanakadona vetu va li vanini, onda kala handi ilikana pamwe navo onguloshi keshe, okuninga shapo nda dja po. Ohava popi lwoikando kutya ihava dimbuluka oitya yomomailikano oo kondadalunde. Ponhele yaasho, ohava dimbuluka nghee sha fimana okupopya naTate yetu, Jehova, nohava kala ve udite va mbilipalelwa nova amenwa. Mokweendela ko kwefimbo eshi tava kulu, onda kala handi va ladipike va ilikane mokule opo ndi ude nghee hava hololele Jehova omadiladilo nomaliudo avo. Oyo oya li omhito iwa yokushiiva kanini osho shi li momitima davo. Onda li yo nda dula oku va kwafela va kale hava ilikana kombinga yoinima ya fimana oyo ya tumbulwa moshihopaenenwa sheilikano laJesus opo omailikano avo a kale e na eityo.”

6 Eshi ovanakadona vomumwatate oo va enda tava kulu, ova twikila okweehena popepi elela naJehova. Paife ova hombolwa notava longele Jehova efimbo liyadi pamwe novashamane vavo. Osha fimanenena kovadali va honge ovana vavo kutya Jehova oku li Omunhu wolela nonokutya otava dulu okupanga oukaume wopofingo naye. Ashike ounona ovo ve na oshinakuwanifwa shokukaleka po ekwatafano lavo lopofingo naJehova. — Epsalme 5:12, 13; 91:14.

“EDINA LOYE NALI YAPULWE”

7. Otu na oufembanghenda washike, notu na okuninga shike opo tu fimanekife Jehova?

7 Otu na oufembanghenda wokushiiva edina laKalunga nowokukala tu li ‘oshiwana sha lukilwa edina laye.’ (Oilonga 15:14; Jesaja 43:10) Eshi hatu ilikana kutya “Edina loye nali yapulwe,” otwa hala li tumbalekwe. Ohatu ilikana yo opo Jehova e tu kwafele tuha longe ile  tuha popye sha osho tashi shekifa edina laye. Katu na okukala twa fa ovanhu vomefelemudo lotete ovo va li ihava katuka metwokumwe naasho tava hongo vamwe. Paulus okwa li e va shangela a ti: “Osheshi omolweni edina laKalunga tali shekwa movapaani.” — Ovaroma 2:21-24.

8, 9. Yandja oshihopaenenwa shanghee Jehova ha kwafele ovo va hala okufimanekifa edina laye.

8 Ohatu kendabala ngaashi hatu dulu opo tu fimanekife edina laJehova. Omumwameme umwe wokoNorway oo a li a filwa omushamane waye fimbo a li e na okamonamati ke na ashike omido mbali, okwa ti: “Osha li shidjuu neenghono kwaame pefimbo opo. Ndele efiku keshe onda kala handi ilikana konyala ovili keshe opo Jehova a pe nge eenghono ndiha kale nda wililwa po pamaliudo, ndi kale omudiinini kuye nondi kale handi ningi omatokolo e li mondjila ame ndihe mu shekife. Onda kala nda hala okufimanekifa edina laJehova nonda hala omonamati wange a ka shakene vali naxe mOparadisa.” — Omayeletumbulo 27:11.

9 Mbela Jehova okwa li ngoo a nyamukula omailikano aye? Heeno. Okwa li a tuwa omukumo kovamwatate novamwameme ovo a li ha endafana navo pandjikilile. Konima yomido nhano, omumwameme oo okwa ka hombolwa po komukulunhuongalo. Omonamati oo paife e na omido 20 oku li Ondombwedi ya ninginifwa. Omumwameme oo okwa ti: “Onda hafa shili eshi omushamane wange a kwafela nge ndi tekule omumwangemati.”

10. Ongahelipi Kalunga ta ka yapulifa edina laye pauyadi?

10 Jehova ota ka yapulifa edina laye pauyadi eshi ta ka xulifa po aveshe ovo ihave mu fimaneke noina va hala oku mu tambula ko e li Omupangeli wavo. (Lesha Hesekiel 38:22, 23.) Pefimbo opo, ovanhu otava ka kala va wanenena, nakeshe umwe kutya nee omeulu ile okombada yedu ota ka longela Jehova nokufimaneka edina laye liyapuki. Hauxuuninwa, Tate yetu omunahole ota ka ‘kala omunaashishe moinima aishe.’ — 1 Ovakorinto 15:28.

“OUHAMBA WOYE NAU UYE”

11, 12. Jehova okwa li a kwafela ovapiya vaye va ude ko shike mo 1876?

11 Ofimbo Jesus ina shuna meulu, ovahongwa vaye ova li ve mu pula tava ti: “Omwene, opefimbo tuu eli to tungululile Israel ouhamba?” Ndele okwe va nyamukula kutya efimbo inali fika natango opo va shiive kutya onaini Ouhamba waKalunga tau hovele okupangela. Kakele kaasho, okwe va lombwela va yandje elitulemo koilonga yokuudifa. (Lesha Oilonga 1:6-8.) Jesus okwa li yo e va honga va kale hava ilikana Ouhamba waKalunga u uye nokukala ve na eteelelo la twa. Nomolwaashi nafye ohatu ilikana opo Ouhamba u uye.

12 Eshi efimbo laJesus lokupangela meulu la li pokufika, Jehova okwa li a kwafela ovapiya vaye va ude ko kutya omomudo ulipi Jesus ta ka hovela okupangela. Mo 1876, Charles Taze Russell okwa li a shanga oshitukulwa shi na oshipalanyole, “Gentile Times: When Do They End?” (“Omafimbo ovapaani otaa xulu po naini?”) Okwa li a yelifa shi na sha “nomafimbo a-7” oo e li mexunganeko laDaniel kutya okwa faafana ‘nomafimbo ovapaani’ oo a xunganekwa kuJesus. Oshitukulwa osho osha yelifa yo kutya omafimbo oo okwa li taa ka xula po mo 1914. * (Tala eshangelo lopedu.) — Daniel 4:16; Lukas 21:24.

13. Oshike sha li sha ningwa po mo 1914, noumbangi ulipi tau ulikwa koiningwanima oyo ya kala tai linyenge mounyuni okudja mo 1914?

13 MuEuropa omwa li mwa tukuluka oita mo 1914, noya li ye lihanena ounyuni aushe  meni lefimbo lixupi. Oita oyo oya li ya etifa po ondjala inene mounyuni. Lwopexulilo loita oyo, mo 1918, opa li pa holoka oudu weshikisha wa nyika oshiponga, oo wa li wa dipaa ovanhu vahapu mounyuni shi dulife nokuli ovo va li va fila moita. Oiningwanima aishe oyo oya li oshitukulwa ‘shedidiliko’ olo Jesus a li a yandja. Natango oiningwanima oyo oya ulika kutya Jesus okwa hovela okupangela meulu e li Ohamba mo 1914. (Mateus 24:3-8; Lukas 21:10, 11) Momudo oo tuu oo, Jesus ‘okwa ya e li omufindani a ka findane.’ (Ehololo 6:2) Okwa umba mo Satana neendemoni daye meulu, e mu umbila kombada yedu. Naasho osha ka etifa opo exunganeko limwe li wanifwe olo tali ti: “Woo, edu nefuta, osheshi ondiaboli ya kulukila kunye nehandu linene, osheshi i shi shii i nokafimbo kaxupi kongaho.” — Ehololo 12:7-12.

14. (a) Omolwashike tu na okutwikila okwiilikana opo Ouhamba waKalunga u uye? (b) Oilonga ya fimana ilipi tu na okulonga paife?

14 Exunganeko olo li li mEhololo etukulwa 12 otali tu kwafele tu ude ko kutya omolwashike mounyuni mwa holoka omaupyakadi pefimbo opo Jesus a nangekwa po e li Ohamba yOuhamba waKalunga. Nonande Jesus ota pangele meulu, Satana natango oye ta pangele kombada yedu. Ndele nande ongaho, mafiku Jesus ota ‘ka findana’ eshi ta ka kufa ko oukolokoshi aushe kombada yedu. Fimbo twa teelela osho shi ningwe, ohatu twikile okwiilikana opo Ouhamba waKalunga u uye nokukala twe lipyakidila nokuudifa kombinga yao. Oilonga yetu yokuudifa otai wanifa po exunganeko laJesus olo tali ti: “Ndele evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe li ningile oiwana aishe ondombwedi, opo nee taku uya exulilo.” — Mateus 24:14.

“EHALO LOYE NALI WANIFWE KOMBADA YEDU”

15, 16. Mbela osha wana ashike okwiilikana opo ehalo laKalunga li wanifwe kombada yedu? Shi yelifa.

15 Hanga omido 6 000 lwaapo da ka lupuka, ehalo laKalunga ola li hali wanifwa  kombada yedu. Nomolwaashi Jehova a tile kutya aishe ‘oya li ya wapala unene.’ (Genesis 1:31) Ndele eshi Satana a tukula ounashibofa, ovanhu vahapu inava kala vali hava longo ehalo laKalunga. Ashike kunena, ovanhu omamiliyona ahetatu lwaapo otava longele Jehova. Ohava ilikana opo ehalo laKalunga li wanifwe kombada yedu nohave li longo yo. Ohava kaleke onghalamwenyo yavo metwokumwe nehalo laKalunga nohava hongo vamwe nouladi kombinga yOuhamba waye.

Oho hongo ngoo ounona voye va longe ehalo laKalunga? (Tala okatendo 16)

16 Pashihopaenenwa, omutumwa umwe womuAfrika oo e na omido 80, nokwa ninginifwa mo 1948 okwa ti: “Ohandi ilikana opo ovanamitimadiwa va dule okuudifilwa nokukwafelwa va shiive Jehova omanga ku na efimbo. Shimwe vali, fimbo inandi udifila omunhu wonhumba, ohandi pula ounongo kuJehova opo ndi dule okuhanga omutima womunhu oo. Shi na sha novanamitimadiwa ovo va tambula ko oshili, ohandi ilikana opo Jehova a nangeke noupuna eenghendabala odo hatu ningi opo tu va kwafele.” Omumwameme oo omunamido okwa kwafela ovanhu vahapu ve lihonge kombinga yaJehova. Mbela oto dimbulukwa ovanamido vonhumba ovo tava longo ehalo laKalunga nouladi? — Lesha Ovafilippi 2:17.

17. Ou uditile ngahelipi osho Jehova ta ka ningila ovanhu nosho yo edu monakwiiwa?

17 Ohatu twikile nokwiilikana opo ehalo laJehova li wanifwe kombada yedu fiyo osheshi ta ka xulifa po ovatondi vaye aveshe. Opo nee edu alishe otali ka ninga oparadisa, novanhu omabiliyona otava ka nyumunwa. Jesus okwa ti: “Osheshi efimbo tali uya, opo aveshe ava va kala meembila otava udu ondaka yaye. Ndee tava [holoka] mo.” (Johannes 5:28, 29) Itatu ka kala tuu twa hafa eshi hatu ka mona ovaholike vetu ovo va nyumunwa! Oshoshili kutya Kalunga “ota feta po omahodi” momesho etu. (Ehololo 21:4) Vahapu vomwaava tava ka nyumunwa ‘ovalunde,’ ovo inava hongwa nande onale oshili kombinga yaJehova naJesus. Ohatu ka hafela oku va honga shi na sha nehalo laKalunga opo va dule okumona ‘omwenyo waalushe.’ — Oilonga 24:15; Johannes 17:3.

18. Oshike osho ovanhu va pumbwa unene?

18 Ngeenge Ouhamba waKalunga we uya, otau ka yapulifa edina laye, noishitwa aishe mounyuni otai ka longela Jehova ya hangana. Kalunga ota ka wanifila po ovanhu oinima oyo va pumbwa unene eshi ta ka nyamukula omaindilo atatu oo a tumbulwa moshihopaenenwa sheilikano. Moshitukulwa tashi landula, ohatu ka kundafana omaindilo amwe vali a fimana oo Jesus e tu honga tu ilikane.

^ okat. 12 Shi na sha noumbangi oo tau ulike kutya exunganeko olo ola wanifwa mo 1914, tala embo Ombibeli otai hongo lela shike? epandja 215-218.