Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Juni 2015

Oshifo eshi oshi na oitukulwa oyo tai konakonwa okudja mo 27 Juli fiyo 30 Auguste 2015.

Kristus eenghono daKalunga

Oikumwifilonga yaJesus kaya li ashike ya etela ouwa ovanhu ovo va li muIsrael shonale, ndele otai ulike yo osho ta ka ningila ovanhu monakwiiwa i li popepi.

Okwa li e hole ovanhu

Onghedi omo Jesus a longa oikumwifilonga yaye oya ulika shike shi na sha nomaliudo aye?

Ohatu dulu okukala twa koshoka paenghedi

Ombibeli oya ulika omaetepo opatatu oo tae tu kwafele tu kondjife omahalo inaa koshoka.

“Otamu pumbwa elididimiko”

Omafiloshisho opane a dja kuJehova oo taa dulu oku ku kwafela u lididimikile omayeleko ile eenghalo didjuu.

Osho hatu lihongo moshihopaenenwa sheilikano laJesus—Oshitukulwa 1

Omolwashike Jesus a hovela eilikano olo neendjovo odo kutya “Tate yetu” ponhele yokutya “Tate yange”?

Osho hatu lihongo moshihopaenenwa sheilikano laJesus—Oshitukulwa 2

Ngeenge hatu pula Kalunga e tu pe omungome wefiku keshe, paulelalela ohatu pula shihapu shihe fi ashike oipalwifa yopalutu.