Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Mei 2015

Oshifo eshi oshi na oitukulwa oyo tai konakonwa okudja mo 29 Juni fiyo 26 Juli 2015.

Kala wa pashuka, Satana okwa hala e ku xwake po!

Ope na oinima itatu oyo ya ningifa Satana a kale omutondi a nyika oshiponga.

Oto dulu okulwifa Satana fiyo wa findana

Ongahelipi to dulu okuhenuka eemwiyo daSatana ngaashi ounhwa, ohole yokuhola omaliko nosho yo omilele da nyata?

Ova “tala” oinima oyo ya udanekwa

Ovalumenhu novakainhu ovadiinini vonale ova tula po oshihopaenenwa shiwa shi na sha nokufaneka momadiladilo omanangeko noupuna omonakwiiwa.

Hopaeneneni ou a udaneka omwenyo waalushe

Mbela ohatu dulu ngoo lelalela okuuda ko eenghalo odo inatu enda mudo?

Omapulo a dja kovaleshi

Olyelye Gog yaMagog oo a tumbulwa membo laHesekiel?

Omolwashike okukonda omunyoni meongalo ku li efiloshisho lopahole?

Ongahelipi oshinima osho hashi etifa ouyahame munene shi li oshinima shiwa?