Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Aprili 2015

Omuti ngeenge owa tetwa po otau dulu ngoo okututuma vali?

Omuti ngeenge owa tetwa po otau dulu ngoo okututuma vali?

MEPINGAFANO nomuti muwa womusederi wokuLibanon, omuti wolumono oo hau monika wa fa wa lemba otashi dulika uha kale uhokwifa naanaa okutala. Ndele omiti dolumono ohadi dulu okuxupa meenghalo didjuu. Dimwe oda kala ko nokuli oule womido hanga 1 000. Omidi domuti wolumono ohadi mene da yuka medu mokule, nomuti ohau dulu nokuli okututuma nonande efina ola hanauka po filufilu. Shimha ashike omidi di na omwenyo, omuti otau dulu okukula natango.

Omulumenhu omudiinini Job okwa li e na elineekelo kutya ngeenge okwa fi, ota ka kala vali nomwenyo. (Job 14:13-15) Okwa longifa oshihopaenenwa shomuti, tashi dulika wolumono, opo a ulike elineekelo laye kutya Kalunga oku na eenghono doku mu nyumuna. Job okwa ti: “Nokuli, nomuti u neteelelo, nande tau kewa po, otau tutuma oitutumine [ipe].” Konima yoluteni ngeenge odula oya loko, omuti wolumono oo wa kukuta “[otau] twiyuka oitai ngaashi onhwika italala ya twikwa.” — Job 14:7-9.

Ngaashi ashike omunepya ha kala a hafa ngeenge a mono omuti wolumono oo wa li wa kukuta wa twiyuka, Jehova Kalunga naye okwa halelela okunyumuna ovapiya vaye nosho yo vamwe vahapu. (Mateus 22:31, 32; Johannes 5:28, 29; Oilonga 24:15) Diladila ashike kehafo apa tali ka kala li fike eshi hatu ka hambelela ovanyumunwa noku va mona vali va alukila momwenyo!