Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Aprili 2015

Oshifo eshi oshi na oitukulwa oyo tai konakonwa okudja 1 Juni fiyo 28 Juni 2015.

Ovakulunhuongalo, omwa tala ko ngahelipi okudeula vamwe?

Mona eenghedi heyali hadi pondola odo hadi longifwa kovakulunhuongalo ovo have shi endifa nawa mokudeula vamwe.

Nghee ovakulunhuongalo hava deula vamwe opo va kale va pyokoka

Ovakulunhuongalo otava dulu okumona ouwa mokuhopaenena onghedi yaJesus yokudeula, ofimbo ovahongwa tava dulu okushikula oshihopaenenwa shaElisa.

Ou na ekwatafano la tya ngahelipi naJehova?

Eenghundafana ohadi pameke ekwatafano. Ongahelipi to dulu okutula moilonga efinamhango olo ngeenge tashi uya pekwatafano loye naKalunga?

Kala alushe we lineekela muJehova!

Oto dulu okuungaunga nomupondo neshongo linene u pameke ekwatafano loye naKalunga.

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Omanangekonoupuna ‘momafimbo mawa nomomafimbo mai’

Ondjokonona yonghalamwenyo yaTrophim Nsomba, oo e lididimikila omahepeko onyanya moMalawi omolweitavelo laye, otai dulu oku ku kwafela u kale wa tokola toko u kale omudiinini shi dulife nale.

Omuti ngeenge owa tetwa po otau dulu ngoo okututuma vali?

Enyamukulo kepulo olo ola kuma eteelelo loye lonakwiiwa.