Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Marsa 2015

Yambidida noudiinini ovamwaxe vaKristus

Yambidida noudiinini ovamwaxe vaKristus

“Aishe ei mwe i ningila umwe waava ovamwatate vanini, [Aame] mwe i ningila.” — MATEUS 25:40.

1, 2. (a) Efaneko lilipi Jesus a lombwela ookaume kaye kopofingo? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.) (b) Oshike twa pumbwa okushiiva kombinga yefaneko leedi noikombo?

JESUS okwa li ta popi nookaume kaye kopofingo Petrus, Andreas, Jakob naJohannes kombinga yoshinima shimwe shihokwifa neenghono. Konima eshi e va lombwela kombinga yomafaneko ngaashi, omupiya omudiinini nomunaendunge, oukadona omulongo nosho yo oitalenti, Jesus okwa li vali a lombwela ookaume kaye efaneko limwe. Mefaneko olo okwa popya kombinga yefimbo olo eshi “Omona wOmunhu” te ke uya okutokola ‘oiwana aishe.’ Okwa ti “Omona wOmunhu” ota ka tukula ovanhu meengudu mbali, imwe otai ka kala yeedi omanga ikwao oyoikombo. Opo nee okwa popya kombinga yongudu onhinhatu ya fimana, ‘ovamwaxe’ vOhamba. — Lesha Mateus 25:31-46.

2 Ngaashi ovayapostoli, ovapiya vaJehova vopefimbo letu  navo ove na ohokwe mefaneko olo molwaashi ola kwatela mo eemwenyo dovanhu. Jesus okwa ti ovanhu vamwe otava ka mona omwenyo waalushe ofimbo vamwe tava ka hanaunwa po. Nomolwaasho sha fimanenena okushiiva eityo lefaneko olo nosho yo osho tu na okuninga opo tu ka mone omwenyo waalushe. Moshitukulwa eshi, ohatu ka mona omanyamukulo omapulo taa landula: Jehova okwe tu kwafela ngahelipi tu ude ko efaneko olo? Otu shi shii ngahelipi kutya efaneko olo otali divilike oilonga yokuudifa? Olyelye e na okuudifa? Omolwashike sha fimana paife kovanhu okukala ovadiinini ‘kOhamba’ nosho yo ‘kovamwaxe’ vayo?

JEHOVA OKWE TU KWAFELA NGAHELIPI TU UDE KO EFANEKO OLO?

3, 4. (a) Oshike twa pumbwa okushiiva opo tu ude ko efaneko olo? (b) Oshungonangelo yomo 1881 oya yelifa ngahelipi efaneko olo?

3 Opo tu ude ko eityo lefaneko leedi noikombo, otwa pumbwa okushiiva kutya (1) olyelye “Omona wOmunhu,” ile “ohamba,” oolyelye eedi noikombo nosho yo kutya oolyelye ‘ovamwaxe’ vOhamba? (2) onaini “Omona wOmunhu” ta ka yoolola, ile ta ka tokola eedi noikombo? nosho yo kutya (3) omolwashike ovanhu vamwe tava ifanwa eedi ofimbo vamwe oikombo?

4 Oshungonangelo yOshiingilisha yomo 1881 oya ti kutya “Omona wOmunhu,” ile “ohamba,” oJesus. Oya yelifa kutya ‘ovamwaxe’ vOhamba kave fi ashike ovo tava ka pangela pamwe naJesus meulu, ndele omwa kwatelwa yo ovanhu aveshe ovo tava ka kala nomwenyo kombada yedu ngeenge va fiki mewaneneno. Oshungonangelo oyo oya ti kutya ovanhu otava ka yoololwa momukokomoko womido eyovi depangelo laKristus, opo nee ovanhu ovo hava hopaenene ohole yaKalunga moinima aishe otava ka ifanwa eedi.

5. Mo 1923, oshiwana shaKalunga osha li shi udite ko ngahelipi efaneko leedi noikombo?

5 Lwanima, Jehova okwa ka kwafela oshiwana shaye shi ude ko efaneko olo monghedi ya yela. Oshungonangelo yOshiingilisha yo 15 Oktoba 1923 oya ti kutya “Omona wOmunhu,” oJesus. Oya li ya longifa eevelishe dOmbibeli i yelife kutya ‘ovamwaxe’ vomefaneko olo otava ulike ashike kwaavo tava ka pangela pamwe naJesus, notava ka kala aveshe meulu momukokomoko wepangelo lomido eyovi. Oya yelifa yo kutya eedi otadi ulike kovanhu ovo tava ka kala kombada yedu koshi yepangelo laJesus pamwe novamwaxe. Molwaashi efaneko ola popya ovo hava yambidida ovamwaxe vOhamba, okuyoololwa kweedi noikombo ile etokolo, oli na okuningwa manga ovamwaxe ovavaekwa vaJesus ve li natango kombada yedu, ofimbo epangelo lomido eyovi inali hovela. Oshitukulwa osho osha popya yo kutya eedi ovanhu ovo va itavela muJesus nova itavela kutya Ouhamba otau ka ningifa eenghalo kombada yedu di kale diwa.

6. Eudeko letu li na sha nefaneko leedi noikombo ola li la lunduluka ngahelipi mo 1995?

6 Oule womido dihapu, otwa li hatu diladila kutya ovanhu otava tokolwa she likolelela koilonga yokuudifa pefimbo eli lexulilo. Ngeenge ovanhu ova tambula ko etumwalaka letu, ove li eedi ofimbo ovo va anya, ove li oikombo. Ashike mo 1995, eudeko letu li na sha nefaneko olo ola lunduluka.  Oshungonangelo oya yelekanifa Mateus 24:29-31 (lesha) naMateus 25:31, 32 (lesha), noya yelifa kutya Jesus ota ka tokola ovanhu pefimbo loudjuu munene ngeenge omona womunhu e “uya moshinge shaye.” * — Tala eshangelo lopedu.

Otwa hafa neenghono eshi Jehova e tu kwafela tu ude ko omafaneko aJesus

7. Efaneko leedi noikombo otali ti shike?

7 Kunena, otu udite ko efaneko leedi noikombo filufilu. Otu shii kutya “Omona wOmunhu,” ile “ohamba,” oJesus. “Ovamwaxe” vOhamba ovovo va vaekwa nomhepo iyapuki notava ka pangela pamwe naJesus meulu. (Ovaroma 8:16, 17) “Eedi noikombo” ovanhu vomoiwana aishe, notava ka tokolwa lwopexulilo loudjuu munene oo tau ka hovela mafiku. Otu shii yo kutya Jesus ota ka tokola ovanhu she likolelela kunghee va ungaunga novavaekwa ovo ve li natango kombada yedu. Otwa hafa neenghono eshi Jehova e tu kwafela omido adishe odo, opo tu ude ko efaneko leedi noikombo nosho yo makwao oo e li muMateus etukulwa 24 neti-25!

EFANEKO OTALI TU HONGO KUTYA OILONGA YOKUUDIFA OYA FIMANENENA

8, 9. Omolwashike Jesus ta ti kutya ovo va fa eedi “ovayuki”?

8 Jesus ina longifa outumbulilo “udifa” ile “oilonga yokuudifa” mefaneko leedi noikombo. Ndele otu shi shii ngahelipi kutya efaneko olo otali tu hongo kutya oilonga yokuudifa oya fimanenena?

9 Opo tu mone enyamukulo, tete otu na okudimbuluka kutya Jesus okwa li ta hongo oshilihongomwa okupitila mefaneko olo. Ka li ta popi kombinga yeedi nosho yo oikombo kondadalunde. Sha faafana, ina tya kutya omunhu keshe oo ta ka tokolwa e li odi, oku na okupa ovavaekwa oikulya nosho yo oikutu, ile oku va fila oshisho ngeenge tava vele ile oku va talela po meedolongo. Jesus okwa yelifa kutya eedi “ovayuki,” molwaashi oda tala ko ovavaekwa ve li ovamwaxe nodidiinini kuvo momafiku aa axuuninwa madjuu okukaliwa muo. — Mateus 10:40-42; 25:40, 46; 2 Timoteus 3:1-5.

10. Ongahelipi eedi tadi dulu okukwafela ovamwaxe vaKristus?

10 Eshi Jesus a yandja efaneko leedi noikombo, okwa li ta popi kombinga yaasho tashi ka ningwa po pefimbo lexulilo. (Mateus 24:3) Pashihopaenenwa, okwa ti: “Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.” (Mateus 24:14) Opo nee, manga ina popya kombinga yeedi noikombo, okwa li a yandja efaneko loitalenti. Jesus okwa honga ovavaekwa kutya ove na okulonga noudiinini moilonga yokuudifa okupitila mefaneko olo. Ndele paife kombada yedu oku na ashike omuvalu munini wovavaekwa, nope na natango oilonga ihapu ina okulongwa. Ovavaekwa ova lombwelwa va udifile “ounyuni  aushe,” manga exulilo inali uya. Ngaashi twe lihonga mefaneko leedi noikombo, “eedi” otadi kwafele ovamwaxe vaJesus. Onghedi imwe ya denga mbada omo tadi dulu okukwafela ovamwaxe vaJesus, omoilonga yokuudifa. Ndele mbela osha wana ashike eshi hatu yandje omayambidido e na sha noilonga ile oku va twa omukumo va udife?

OLYELYE E NA OKUUDIFA?

11. Epulo lilipi vamwe tashi dulika va pule, nomolwashike?

11 Kunena, oku na ovahongwa vaJesus omamiliyona ahetatu, ashike vahapu vomuvo kave fi ovavaekwa. Jesus ine va pa oitalenti. Okwa yandja oitalenti kovamwaxe ovavaekwa. (Mateus 25:14-18) Onghee hano, vamwe otashi dulika va pule kutya, ‘Ngeenge Jesus ine va pa oitalenti, mbela ova pumbwa ngoo okuudifa?’ Heeno. Natu ka taleni kutya omolwashike.

12. Oshike hatu lihongo meendjovo daJesus odo tadi hangwa muMateus 28:19, 20?

12 Jesus okwa lombwela ovahongwa vaye aveshe va udife. Konima eshi Jesus a nyumuka, okwa lombwela ovashikuli vaye va ‘ninge ovanhu ovahongwa’ noku va honga “aishe” ei e va lombwela. Onghee hano, ovahongwa ovo navo ova li ve na okudulika kelombwelo laJesus lokuudifa. (Lesha Mateus 28:19, 20.) Osha yela kutya atusheni otu na okuudifa, kutya ne otu na eteelelo loku ka kala nomwenyo meulu ile okombada yedu. — Oilonga 10:42.

Atusheni otu na okuudifa, kutya nee otu na eteelelo loku ka kala nomwenyo meulu ile okombada yedu

13. Oshike hatu lihongo memoniko olo Johannes a mona?

13 Otwe lihonga membo lEhololo kutya oilonga yokuudifa oi na okulongwa kovavaekwa nosho yo keedi dimwe. Jesus okwa pa omuyapostoli Johannes emoniko ‘lomuvalekwa’ oo ta shivi ovanhu ve uye nova nwe omeva oo taa yandje omwenyo. Omuvalekwa ota ulike kovavaekwa 144 000, ovo tava ka pangela pamwe naJesus meulu. (Ehololo 14:1, 3; 22:17) Omeva otaa ulike kekuliloyambo laJesus olo tali ka kwafela ovanhu va mone omwenyo nopehe na oulunde nefyo. (Mateus 20:28; Johannes 3:16; 1 Johannes 4:9, 10) Ovavaekwa ohava hongo ovanhu nouladi kombinga yekuliloyambo laJesus nosho yo nghee tava dulu okumona mo ouwa. (1 Ovakorinto 1:23) Ndele memoniko omwa tumbulwa vali ongudu imwe yovanhu ovo vehe fi ovavaekwa, ashike ovovo ve na eteelelo loku ka kala nomwenyo kombada yedu. Navo ova lombwelwa va lombwele ovanhu tava ti: “Ila!” Ohava dulika kelombwelo olo mokukala hava hongo vamwe onghundana iwa. Onghee hano, emoniko olo ola ulika kutya aveshe ovo va tambula ko onghundana iwa ove na okuudifila vakwao.

14. Ohatu dulika ngahelipi ‘komhango yaKristus’?

14 Aveshe ovo hava dulika ‘komhango yaKristus,’ ove na okuudifa. (Ovagalati 6:2) Jehova okwa teelela aveshe ovo have mu longele va dulike keemhango da faafana. Mefimbo la pita, okwa li a teelela Ovaisrael nosho yo ovanailongo ovo va li navo, va dulike  keemhango daye. (Exodus 12:49; Leviticus 24:22) Oshoshili kutya kunena inatu pumbwa okudulika keemhango adishe odo da li da pewa Ovaisrael. Ndele ponhele yaasho, kutya nee otu li ovavaekwa ile hasho, otu na okudulika ‘komhango yaKristus.’ Oshinima shimwe sha fimanenena osho Jesus e tu honga, ohole. (Johannes 13:35; Jakob 2:8) Otu na okukala tu hole Jehova, Jesus novanhu vakwetu. Onghedi ya denga mbada omo hatu dulu okuulika ohole, omokulombwela ovanhu kombinga yonghundana iwa yOuhamba. — Johannes 15:10; Oilonga 1:8.

15. Omolwashike hatu dulu okutya Jesus okwa lombwela ovashikuli vaye aveshe va udife?

15 Osho Jesus a lombwela ovahongwa vaye vanini, omafimbo amwe otashi dulu okuyukifwa kovahongwa vahapu. Pashihopaenenwa, Jesus okwa ninga ehangano novahongwa vaye 11 noku va udanekela kutya otava ka pangela mOuhamba waye. Ndele ovo tava ka pangela pamwe naye ove li 144 000. (Lukas 22:29, 30; Ehololo 5:10; 7:4-8) Konima yenyumuko laJesus, ovahongwa ashike vaye vanini va uda elombwelo laye lokuudifa. (Oilonga 10:40-42; 1 Ovakorinto 15:6) Ashike ovahongwa vaJesus aveshe vomefelemudo lotete, ova li va dulika kelombwelo olo. (Oilonga 8:4; 1 Petrus 1:8) Sha faafana kunena, otu shii kutya otu na okuudifa nonande inatu uda ondaka yaJesus tai tu lombwele tu longe oshilonga osho. Paife otu li ovaudifi omamiliyona ahetatu.  Otu shii kutya ngeenge otwa kala hatu udifa, ohatu ulike kutya otu na eitavelo muJesus. — Jakob 2:18.

PAIFE OLO EFIMBO LOKUKALA OMUDIININI

16-18. Ongahelipi hatu dulu okukwafela ovamwaxe vaKristus noudiinini, nomolwashike tu na okuninga ngaho paife?

16 Satana ota lwifa neenghono ovamwaxe vaKristus ovavaekwa ovo ve li natango kombada yedu, molwaashi oku shii kutya oku na ko ashike ‘okafimbo kaxupi kongaho.’ (Ehololo 12:9, 12, 17) Nonande Satana ohe va ponokele, ovavaekwa otava twikile okukwatela komesho oilonga yokuudifa, novanhu vahapu otava udu onghundana iwa shi dulife nale. Osha yela kutya Jesus oku li pamwe novavaekwa note va wilike. — Mateus 28:20.

Oshi li oufembanghenda okukwafela ovamwaxe vaKristus

17 Otu wete kutya oshi li oufembanghenda okukwafela ovamwaxe vaKristus mokuudifa. Natango ohatu kwafele mokuyandja omayambidido nokulonga noudiinini mokutunga Omalupale Ouhamba, Omalupale Oyoongalele nosho yo oitaimbelewa. Ngeenge ohatu dulika filufilu kovakulunhuongalo nosho yo kovamwatate ovo va nangekwa po ‘komupiya omudiinini nomunaendunge,’ ohatu ulike kutya otwa hala okukwafela ovamwaxe vaKristus. — Mateus 24:45-47; Ovaheberi 13:17.

18 Mafiku ovavaekwa ovo ve li kombada yedu otava ka didilikwa lwaxuuninwa. Opo nee ovaengeli otava ka efa “eemhepo nhe dedu,” noudjuu munene otau ka hovela. (Ehololo 7:1-3) Fimbo Harmagedon ina hovela, Jesus ota ka twala ovavaekwa meulu. (Mateus 13:41-43) Ngeenge otwa hala okutokolwa tu li eedi eshi Jesus te ke uya, paife olo efimbo lokukala ovadiinini kovamwaxe vaKristus.

Ohatu kwafele ovamwaxe vaKristus meenghedi dihapu da yoolokafana (Tala okatendo 17)

^ okat. 6 Opo u mone ouyelele muhapu u na sha nefaneko olo, tala oshitukulwa “Ongahelipi To Ka Fikama Komesho yOlukalwatokolo?” nosho yo “Eedi nOikombo Oi Na Onakwiiwa ilipi?” mOshungonangelo ye 1 Oktoba 1995.