Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Marsa 2015

Lihonga sha mefaneko loitalenti

Lihonga sha mefaneko loitalenti

“Okwa pa umwe oitalenti itano, nomukwao ivali, nomutitatu shimwe.” — MATEUS 25:15.

1, 2. Omolwashike Jesus a li a yandja efaneko li na sha noitalenti?

JESUS okwa li a yandja efaneko li na sha noitalenti opo a yelifile ovashikuli vaye ovavaekwa kombinga yoshinakuwanifwa shavo. Ashike efaneko olo ola kuma ovahongwa vaJesus aveshe. Onghee hano, kutya nee otu na eteelelo loku ka kala nomwenyo meulu ile okombada yedu, otu na okuuda ko eityo lefaneko olo.

2 Jesus okwa yandjele efaneko olo naini? Okwe li yandja pefimbo opo a li ta lombwele ovahongwa vaye edidiliko olo tali ka ulika kutya okwa ninga Ohamba nonokutya efimbo lexulilo ola hovela. (Mateus 24:3) Onghee hano, efaneko loitalenti oli li oshitukulwa shedidiliko olo notali wanifwa pefimbo letu.

3. Oshike hatu lihongo momafaneko oo e li muMateus etukulwa 24 neti-25?

3 Eshi Jesus a li a yandja efaneko loitalenti, okwa li yo a yandja omafaneko amwe vali atatu oo nao e li oshitukulwa shedidiliko lefimbo lexulilo. Omafaneko aeshe oo otaa holola omaukwatya okondadalunde oo ovashikuli vaye ve na okukala ve na. Omafaneko oo otaa hangwa muMateus 24:45 fiyo 25:46.  Efaneko lotete oli na sha nomupiya omudiinini, ongudu inini yovavaekwa ovo ve na oshinakuwanifwa shokuhonga oshiwana shaJehova. Ove na okukala ovadiinini novanaendunge. * (Tala eshangelo lopedu.) Efaneko la landula ko oli na sha noukadona omulongo. Mefaneko olo, Jesus okwa londwela ovavaekwa aveshe kutya ove na okukala ve lilongekida nokukala oupafi molwaashi kave shii efiku ile otundi omo Jesus te ke uya. * (Tala eshangelo lopedu.) Opo nee Jesus okwa yandja vali efaneko loitalenti a honge ovavaekwa aveshe kutya ove na okukala hava longo noudiinini eshi tava wanifa po oinakuwanifwa yavo yopaKriste. Xuuninwa okwa ka yandja efaneko li na sha needi noikombo, olo tali yandje elitulemo kwaavo ve na eteelelo lokukala nomwenyo kombada yedu. Okwa divilika kutya ove na okukala ovadiinini nokuninga keshe osho tava dulu mokukwafela ovamwaxe ovavaekwa.  * (Tala eshangelo lopedu.) Oshitukulwa eshi otashi ka yelifa eityo lefaneko loitalenti.

OMULUMENHU A YANDJA OIMALIWA IHAPU KOVAPIYA VAYE

4, 5. Omulumenhu oo a popiwa mefaneko ota ulike kulyelye, noshitalenti otashi ulike kushike?

4 Lesha Mateus 25:14-30. Jesus okwa popya mefaneko loitalenti kombinga yomulumenhu oo a ya molweendo. Mefaneko la yukila kwaalo, okwa popya kombinga yomulumenhu oo a ya molweendo a ka ningwe ohamba. * (Tala eshangelo lopedu.) (Lukas 19:12) Oule womido, oishangomwa yetu oya kala tai yelifa kutya omulumenhu oo a popiwa momafaneko oo oJesus, oo a ya meulu mo 33. Ndele Jesus ka li a ninga Ohamba diva eshi a ya meulu. Okwa li a teelela fiyo omo 1914, eshi ovatondi vaye va ‘ninga oshilyatelo sheemhadi daye.’ — Ovaheberi 10:12, 13.

5 Jesus okwa ti kutya omulumenhu womefaneko okwa li e na oitalenti ihetatu. Oyo oya li oimaliwa ihapu neenghono. * (Tala eshangelo lopedu.) Fimbo omulumenhu ina ya molweendo, okwa li a yandja oimaliwa oyo kovapiya vaye. Okwe va lombwela ve ke i mu likolifile oimaliwa ihapu. Ngaashi ashike oimaliwa ya li ina ongushu komulumenhu oo, ope na oshinima shimwe osho shi na ongushu inene kuJesus. Mbela oshike osho? Oshilonga osho a li a longa fimbo a li kombada yedu.

“Yeluleni omesho eni nye mu tale omapya nhumbi a pya okuteywa”

6, 7. Oitalenti otai ulike kushike?

6 Oilonga yokuudifa oya li ya fimanenena kuJesus. Omolwoilonga yaye yokuudifa,  ovanhu vahapu ova li va ninga ovahongwa vaye. (Lesha Lukas 4:43.) Ndele okwa li e shii kutya ope na oilonga ihapu ina okulongwa nosho yo kutya ovanhu vahapu otava ka tambula ko onghundana iwa. Okwa lombwela ovashikuli vaye a ti: “Yeluleni omesho eni nye mu tale omapya nhumbi a pya okuteywa.” (Johannes 4:35-38) Omunafaalama elela ita ka hauluka epya laye olo la pya okuteywa. Jesus naye okwa li e na oikala ya faafana. Onghee hano, fimbo ina shuna meulu, okwa lombwela ovashikuli vaye a ti: ‘Indeni hano ka ningeni ovanhu ovalongwa.’ (Mateus 28:18-20) Kungaho, Jesus okwe va pa emona li na ondilo, oshinakuwanifwa sha fimana shokuudifa. — 2 Ovakorinto 4:7.

7 Ngaashi omulumenhu oo a li a yandja oimaliwa yaye kovapiya vaye, Jesus okwa pa ovashikuli vaye ovavaekwa oilonga yokuninga ovanhu ovahongwa. (Mateus 25:14) Onghee hano, oitalenti otai ulike koshinakuwanifwa shokuudifa nokuninga ovanhu ovahongwa.

8. Nonande ovapiya ova li va pewa omivalu doimaliwa da yoolokafana, omwene wavo okwa li a teelela va ninge shike?

8 Jesus okwa ti kutya omwene wovapiya okwa yandja oitalenti itano komupiya wotete, ivali komupiya omutivali nashimwe komupiya omutitatu. (Mateus 25:15) Omwene wovapiya okwa li e va pa oimaliwa yomivalu da yoolokafana, ashike okwa li a teelela aveshe ve mu likolele oimaliwa ihapu  ngaashi tava dulu. Sha faafana, Jesus okwa teelela ovashikuli vaye ovavaekwa va longe ngaashi tava dulu moilonga yokuudifa. (Mateus 22:37; Ovakolossi 3:23) POpentekoste yomo 33, ovashikuli vaJesus ova li va hovela okuninga ovanhu vomoiwana aishe ovahongwa. Nongeenge hatu lesha embo lOmbibeli lOilonga, ohatu ka mona kutya ova longa noudiinini. * (Tala eshangelo lopedu.) — Oilonga 6:7; 12:24; 19:20.

OVAPIYA VA LONGIFA OITALENTI PEFIMBO LEXULILO

9. (a) Ovapiya vavali ovadiinini ova ninga po shike noimaliwa oyo va pewa, noshike hatu lihongo mwaasho? (b) Oshike osho ovo ve na eteelelo lokukala kombada yedu ve na okuninga?

9 Ovapiya vavali votete, ovo va longifa nawa oimaliwa yomwene wavo, otava ulike kovamwatate novamwameme ovavaekwa ovadiinini pefimbo lexulilo. Ova kala tava longo ngaashi tava dulu moilonga yokuudifa, unene tuu okudja 1919. Mefaneko, ovapiya ovo vavali ova pewa oimaliwa yomivalu da yoolokafana, ndele osho inashi hala okutya ope na eengudu mbali da yoolokafana dovavaekwa ovadiinini. Ovapiya aveshe ova longa noudiinini opo va hapupalife oimaliwa lwomapa avali. Ndele mbela ovavaekwa ovo ashike ve na okulonga noudiinini moilonga yokuudifa nokuhonga? Ahowe. Jesus okwe tu honga mefaneko laye leedi noikombo kutya ovo ve na eteelelo lokukala nomwenyo fiyo alushe kombada yedu ove na okukwafela ovamwaxe ovavaekwa moilonga yokuudifa, nove na okukala ovadiinini kuvo. Ove udite kutya oshi li oufembanghenda oku va kwafela. Osha yela kutya oshiwana shaJehova oshi li “oshiunda shimwe,” naaveshe otava longo noudiinini mokuudifa nokuninga ovanhu ovahongwa. — Johannes 10:16.

10. Oshitukulwa shimwe shedidiliko shilipi tashi ulike kutya otu li pefimbo lexulilo?

10 Jesus okwa teelela ovashikuli vaye aveshe  va longe noudiinini mokuninga ovanhu vahapu ovahongwa. Osho osho ovahongwa vaye vomefelemudo lotete va li va ninga. Pefimbo eli lexulilo, onaini efaneko laJesus li na sha noitalenti tali wanifwa po, nonaini ovashikuli vaye tava longo oshilonga osho? Inapa kala nande onale ovanhu vahapu va uda onghundana iwa nokuninga ovahongwa ngaashi paife! Omolwoilonga youdiinini oyo ya kala tai longwa kovashikuli vaJesus aveshe, ovanhu omayovi omafele ohava ninginifwa omudo keshe. Novanhu va tya ngaho navo ohava waimine moilonga yokuudifa. Oilonga aishe oyo noidjemo iwa otai yandje oumbangi wa yela filufilu kutya oilonga yokuudifa oi li oshitukulwa sha fimana shedidiliko olo Jesus a yandja li na sha nefimbo lexulilo. Nopehe nomalimbililo, Jesus okwa hokwa ovanailonga vaye.

Jesus okwa pa ovapiya vaye emona li na ondilo, oshinakuwanifwa sha fimana shokuudifa (Tala okatendo 10)

OMWENE OTE UYA NAINI?

11. Otu shi shii ngahelipi kutya Jesus ote ke uya pefimbo loudjuu munene?

11 Jesus okwa ti: ‘Eshi pa pita efimbo lile, omwene wovapiya ava okwa aluka ko, ndele okwa valula navo omuvalu.’ (Mateus 25:19) Omwene Jesus ota ka ninga ngaho lwopexulilo loudjuu munene. Osho otu shi shii ngahelipi? Jesus okwa popya lwoikando ihapu shi na sha nokuuya kwaye mexunganeko laye olo tali hangwa muMateus etukulwa 24 neti-25. Pashihopaenenwa, okwa ti kutya ovanhu otava “ka mona Omona wOmunhu te uya kombada yoilemo yeulu.” Osho otashi ulike pefimbo loudjuu munene eshi Jesus te ke uya a tokole ovanhu. Okwa londwela yo ovashikuli vaye ovo ve li ko pefimbo lexulilo va kale oupafi. Okwa ti: “Kamu shi shii efiku lilipi po Omwene weni te uya” nosho yo kutya, “Omona wOmunhu te uya efimbo tuu olo inamu mu teelela.” (Mateus 24:30, 42, 44) Onghee hano, mefaneko loitalenti, Jesus okwa li yo ta ulike kefimbo opo te ke uya a tokole ovanhu nokuhanauna po ounyuni waSatana. * — Tala eshangelo lopedu.

12, 13. (a) Omwene okwa lombwela shike ovapiya vavali, nomolwashike? (b) Onaini ovavaekwa tava ka didilikwa lwaxuuninwa? (Tala yo oshimhungu, “ Pefyo lavo opo hava tokolwa ngeenge ova wana.”) (c) Ovo tava yambidida ovavaekwa otava ka mona ondjabi ilipi?

12 Eshi omwene a aluka molweendo laye, okwa hanga omupiya oo a li a pa oitalenti itano a likola itano ya wedwa po, naao a li a pa ivali e i likolifa ivali ya wedwa po.  Omwene wavo okwe va lombwela a ti: “Iyaloo, omupiya [ove] muwa nomudiinini; ove wa li omudiinini muei inini, ohandi ku pe okupangela ihapu.” (Mateus 25:21, 23) Omwene Jesus ota ka ninga shike eshi te ke uya?

13 Fimbo ashike oudjuu munene inau hovela, Kalunga ota ka ulika lwaxuuninwa kutya okwa hokwa ovavaekwa ovo hava longo noudiinini, ovo tava ka hangwa natango ve li kombada yedu pefimbo opo. Osho otashi ka kala edidiliko lavo laxuuninwa. (Ehololo 7:1-3) Opo nee fimbo Harmagedon ina hovela, Jesus ote ke va pa ondjabi yavo moku va twala meulu. Ndele mbela ongahelipi shi na sha naavo ve na eteelelo lokukala kombada yedu, ovo va yambidida ovavaekwa moilonga yokuudifa? Otava ka tokolwa ve li eedi, notava ka pewa ondjabi yomwenyo kombada yedu koshi yepangelo lOuhamba waKalunga. — Mateus 25:34.

OMUPIYA MWII NOMUNDEDENHU

14, 15. Mbela Jesus okwa li a hala okutya ovavaekwa vahapu otava ka ninga omupiya mwii novandedenhu? Shi yelifa.

14 Mefaneko olo omwa popiwa yo omupiya oo a li a pewa oshitalenti shimwe. Ka li e shi longifa opo a likolele omwene waye oimaliwa ihapu ile e shi tule kombaanga a wedelwe ko oishoshela. Ponhele yaasho, okwa li e shi fudika. Omwene waye okwa ti kutya omupiya oo omwii nomundedenhu. Okwa kufa ko oshitalenti shaye komupiya oo mwii noku shi pa omupiya wotete. Opo nee okwa li a ekela omupiya oo mwii “momilaulu,” nomupiya oo okwa li ta lili neenghono. — Mateus 25:24-30; Lukas 19:22, 23.

15 Eshi Jesus a ti kutya omupiya umwe womovapiya vatatu okwa li mwii nomundedenhu,  ka li a hala okutya oshititatu shovavaekwa otashi ka kala sha fa omupiya oo. Osho otu shi shii eshi twa yelekanifa efaneko olo namakwao amwe avali. Jesus okwa popya mefaneko li na sha nomupiya omudiinini nomunaendunge shi na sha nomupiya mwii oo ha hepeke ovapiya vakwao. Ashike ka li a hala okutya ovo ve li oshitukulwa shomupiya omudiinini nomunaendunge otava ka kala omupiya mwii. Ponhele yaasho, okwa li ta londwele ovavaekwa kutya inava kala va fa omupiya oo mwii. Opo nee mefaneko loukadona omulongo, Jesus okwa popya kombinga youkadona vatano omalai. Ashike ka li a hala kutya etata lovavaekwa otali ka kala omalai. Ponhele yaasho, Jesus okwa li ta londwele kombinga yaasho tashi dulu okuningwa po ngeenge ovavaekwa inave lilongekida nokave li oupafi. * (Tala eshangelo lopedu.) Sha faafana, mefaneko loitalenti, Jesus ka li ta ti kutya vahapu vomovavaekwa momafiku axuuninwa otava ka kala vai novandedenhu. Ponhele yaasho okwa li ta londwele ovavaekwa vaha kale ngaashi omupiya oo mwii, ndele va twikile okulonga noudiinini moilonga yokuudifa. — Mateus 25:16.

Jesus ota ka pa ondjabi ovahongwa vaye aveshe ovo va longa noudiinini moilonga yokuudifa

16. (a) Oilihongomwa ivali ilipi hatu lihongo mefaneko loitalenti? (b) Ongahelipi oshitukulwa eshi she tu kwafela tu ude ko efaneko loitalenti? (Tala oshimhungu, “ Otu na okuuda ko ngahelipi efaneko loitalenti?”)

16 Oilihongomwa ivali ilipi hatu lihongo mefaneko loitalenti? Shotete, Jesus okwa pa ovahongwa vaye ovavaekwa emona li na ondilo, oshinakuwanifwa sha fimana shokuudifa nokuninga ovanhu ovahongwa. Oshitivali, Jesus okwa teelela atusheni tu longe noudiinini moilonga yokuudifa. Ngeenge otwe lididimike nokulonga noudiinini moshilonga osho, okukala hatu dulika notu li ovadiinini kuJesus, ohatu dulu okukala noushili kutya ote ke tu pa ondjabi. — Mateus 25:21, 23, 34.

^ okat. 3 Oshungonangelo yo 15 Juli 2013, epandja 21-22, okatendo 8-10, oya yelifa kutya omupiya omudiinini nomunaendunge olyelye.

^ okat. 3 Oshitukulwa sha tetekela moshifo eshi osha yelifa kutya oukadona oolyelye.

^ okat. 3 Efaneko leedi noikombo ola yelifwa mOshungonangelo ye 1 Oktoba 1995, epandja 24-29 nosho yo moshitukulwa tashi landula ko moshifo eshi.

^ okat. 5 Pefimbo laJesus, oshitalenti shimwe osha li omuvalu woimaliwa oo omunailonga a li ha mono ngeenge okwa longo oule womido 20.

^ okat. 8 Diva konima eshi ovayapostoli va fya, oushunimonima owa li wa tandavela momaongalo aeshe. Oule womafelemido, oilonga yokuudifa kaya li tai longwa naanaa. Ashike pefimbo ‘leteyo,’ ile tu tye, pefimbo lexulilo, oilonga yokuudifa oya ka ya vali metifa. (Mateus 13:24-30, 36-43) Tala Oshungonangelo yo 15 Juli 2013, epandja 9-12.

^ okat. 11 Tala Oshungonangelo yo 15 Juli 2013, epandja 7-8, okatendo 14-18.

^ okat. 15 Tala okatendo 13 moshifo eshi koshi yoshipalanyole, “Oto ka ‘kala ngoo oupafi’?”