Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Februali 2015

Oshali ikumwifi kOvajapan

Oshali ikumwifi kOvajapan

POKWOONGALA kwe likalekelwa oko kwa li kwa ningwa moNagoya, moJapan, momafiku 28 Aprili 2013, Anthony Morris, wOlutuwiliki okwa li a kumwifa ovapwilikini vaye eshi a shiivifa kombinga yoshishangomwa shimwe mOshijapan shi na oshipalanyole The Bible—The Gospel According to Matthew (Embo lOmbibeli lEvangeli paMateus). Ovo va li pokwoongala oko ova li ve dulife po 210 000, mwa kwatelwa ovo va li tava tale kokombiuta va kwatakanifwa okupitila mointaneta. Eshi va uda eshiivifo, ova kala tava hakele omake oule wefimbo, osho tashi ulike kutya ova li va hafa.

Embo lOmbibeli lEvangeli laMateus lomapandja 128 olo la nyanyangidululwa okudja mOmbibeli yo-New World Translation, ole likalekelwa. Omumwatate Morris okwa li a yelifa kutya embo olo ola nyanyangidwa opo li kwafele Ovajapan. Ola yooloka ko ngahelipi kumakwao? Ola nyanyangidwa nelalakano lashike? Novanhu ova li ve linyenga ngahelipi eshi ve li pewa?

OLA YOOLOKA KO NGAHELIPI KUMAKWAO?

Ovanhu vahapu ova kuminwa onghedi omo embo olo la shangwa. Eendada dOshijapan ohadi dulu okushangwa okudja pombada wa finda pedu ile okudja kolulyo wa finda kolumosho, noinima ihapu oyo ya nyanyangidwa, mwa kwatelwa oishangomwa yetu, oya shangwa eendada da dja kolulyo da finda kolumosho. Ashike oshishangomwa osho shipe osha shangwa eendada da dja pombada da finda pedu, kwa longifwa omushingo oo hau longifwa moifokundaneki ihapu yOshijapan nomoileshomwa ikwao. Ovaleshi vOshijapan vahapu ohava mono omushingo oo mupu nokulesha. Shikwao vali, oupalanyole ovo va li hava kala pombada yepandja ova lundululilwa mokati va fa oupalanyole opo ovaleshi va mone oitwa oyo ya fimana noupu.

Ovamwatate novamwameme moJapan ova li va hovela diva okulesha embo olo laMateus. Omumwameme umwe oo e li mepupi lomido 80 nasha okwa ti: “Onda hangwa nda lesha embo laMateus lwoikando ihapu, ndele onghedi omo la shangwa paife, eendada da dja pombada da finda pedu noupalanyole, oya kwafela nge ndi ude ko Eudifo lokOmhunda pauyadi.” Omumwameme umwe omunyasha okwa ti: “Embo laMateus onde li mana ko ashike omutenya umwe. Ame onda ikilila onghedi oyo yeendada da dja kolulyo da finda kolumosho, ashike Ovajapan vahapu ove hole omushingo oo weendada da dja pombada da finda pedu.”

OLA NUNINWA OVAJAPAN

Omolwashike embo olo limwe lOmbibeli la pumbiwa unene moshitukulwa shOvajapan? Nonande Ovajapan vahapu kave shii naanaa Ombibeli, ove na ehalo oku i lesha. Onghee hano, vahapu ovo inava mona nale Ombibeli, paife ove na omhito yokukala ve na oshitukulwa shayo noku shi lesha.

Omolwashike embo laMateus olo la hoololwa? Ovajapan vahapu ngeenge ova udu oshitya Ombibeli, ohava diladila kombinga yaJesus Kristus. Onghee hano, embo laMateus ola hoololwa molwaashi ola kwatela mo ondjokonona yepata nokudalwa kwaJesus, Eudifo laye lokOmhunda olo la shiivika nawa nosho yo exunganeko laye kombinga yomafiku axuuninwa. Naayo oikundafanwa oyo Ovajapan vahapu ve na ohokwe muyo.

 Ovaudifi vomoJapan ova hovela okuyandja embo olo lipe nouladi eshi tava longo eumbo neumbo nokomalishuneko. Omumwameme umwe okwa ti: “Paife ondi na eemhito dihapu dokuyandja Eendjovo daKalunga kovanhu vomoshitukulwa shetu. Onda li nokuli nda dula okuyandja embo limwe omutenya fiku olo twe a pewa pokwoongala kwe likalekelwa.”

OVANHU OVA LI VE LINYENGA NGAHELIPI ESHI VE LI PEWA?

Ovaudifi ova li va longifa omatwalemo elipi eshi tava yandje embo olo lipe? Ovajapan vahapu ove shii omautumbulilo ngaashi, ‘oshivelo sha finana,’ ‘oilanda ya ekelwa koingulu’ nosho yo “Inamu kala noshisho shefiku lomongula.” (Mat. 6:34; 7:6, 13) Ova li va kumwa eshi ve lihonga kutya eendjovo odo oda popiwa kuJesus Kristus. Eshi ve di mona mEvangeli laMateus, vahapu ova popya tava ti: “Onda kala alushe nda hala okulesha Ombibeli.”

Ngeenge ovaudifi tava ningi omalishuneko kwaavo va pele embo laMateus, ovaneumbo luhapu ohava popi kutya ove li lesha ile nokuli ve li mana ko. Omulumenhu umwe oo e na omido 60 nasha okwa lombwela omuudifi umwe a ti: “Onde li lesha lwoikando ihapu nde li mana ko nonda hekelekwa. Alikana honge nge shihapu kombinga yOmbibeli.”

Embo lOmbibeli laMateus ola kala tali yandjwa yo moukalele womoipafi. Efiku limwe fimbo Ondombwedi imwe ya li tai udifa, oya li ya yandja oe-mail yayo (ondjukifi yokointaneta) komukainhu omunyasha oo a li a tambula ko embo olo. Konima ashike yovili imwe, omukainhu oo okwa li a tumina omumwameme etumwalaka paintaneta ta popi kutya okwa lesha mo membo olo nokwa hala okushiiva shihapu. Konima yoshivike shimwe, okwa li a hovela okukonakona Ombibeli nokwa li yo a hovela diva okukala he uya kokwoongala.

Omaongalo omoJapan okwa kala taa tuminwa eekopi di dulife 1 600 000 dembo olo laMateus, nomwedi keshe Eendombwedi ohadi yandje kovanhu omambo oo omayovi omilongo. Eenhetekelindjovo dembo olo oda ulika omaliudo ovanyanyangidi valo da ti: “Otwe lineekela kutya okulesha embo eli otaku ku kwafele u kale u na ohokwe neenghono mOmbibeli.”