Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Januali 2015

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moNew York

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa moNew York

OMIDO dinini da ka lupuka, Cesar nomukulukadi waye Rocio ova li ve na onghalamwenyo youdjeko moCalifornia, omo Cesar a li ha longo oilonga yokulikongela omboloto efimbo li yadi i na sha nokutula omashina okupupyaleka nookutalaleka momatungo, naRocio okwa li ha longo etatafiku mombelewa yandokotola. Ova li ve na eumbo nokava li ve na ounona. Ashike opa ka ningwa sha osho sha li sha lundulula onghalamwenyo yavo. Oshike sha ningwa po?

MuOktoba 2009, oshitaimbelewa shomOilongo ya Hangana osha li sha tumina omaongalo aeshe moshilongo onhumwafo tai shivi ovo ve na owino moinima yonhumba va ninge omaindilo ve ke liyambe pakafimbo moilonga yaBetel mokukwafela okutamununa mo omatungo oshitaimbelewa moWallkill, moNew York. Nokuli naavo va pita mo meedula dokutambulwa koBetel ova li va shivwa va ninge eindilo. Cesar naRocio ova ti: “Molwaashi omido detu oda pitilila, ei oyo aike tai ka kala omhito yetu yoku ka longa koBetel. Katwa li twa hala okuxutwifa omhito ya tya ngaho.” Ovalihomboli ovo ova li va tula mo diva eindilo lavo.

Ovaliyambi vamwe ovo tava longo ko-Warwick

Opa li pa pita omudo umwe neemwedi donhumba, ndele Cesar naRocio kava li va shivwa natango koBetel. Ashike, ova li va katuka eenghatu da wedwa po opo va hange elalakano lavo mokuninga onghalamwenyo yavo yanafangwa. Cesar okwa ti: “Otwa li twa lundulula ongalashe yetu i ninge okafuleta opo tu hiilife eumbo letu. Opo nee otwa li twa dja mo meumbo letu la kula olo twa kala twa hala nopo twa hangwa twe li tunga omido dinini da pita, nokutembukila mokafuleta ketu kanini. Okuninga omalunduluko a tya ngaho okwe tu kwafela tu kale twe lilongekida okutambula ko eshivo loku ka longa koBetel ngeenge otwa shivwa.” Oshike sha ka ningwa po lwanima? Rocio okwa ti: “Konima yomwedi umwe okudja eshi twa tembukila mokafuleta ketu kanini, otwa li twa yakula eshivo tu ka longe tu li ovaliyambi vopakafimbo koWallkill. Osha li she tu yelela kutya eshi twa ninga onghalamwenyo yetu yanafangwa, Jehova okwa li ta dulu oku tu nangeka noupuna.”

Jason, Cesar naWilliam

OMHEPO YAVO YELIYAMBO OYA LI YA NANGEKWA NOUPUNA

Ngaashi Cesar naRocio, ovamwatate novamwameme omafele ova ninga omaliyambo opo va ka kwafele  moilonga yokutunga oyo tai longwa koNew York. Vahapu vomwaavo otava kwafele mokutamununa mo omatungo koWallkill, ofimbo vahapu vamwe ve na oufembanghenda wokukwafela mokutunga eembelewa da kula moWarwick. * Ovalihomboli vahapu ova fiya po omaumbo ovo mawa, oilonga hai futu nawa, nokuli nounamwenyo vavo vomeumbo opo va longele Jehova pauyadi. Mbela Jehova okwa nangeka ngoo noupuna omhepo yeliyambo ya tya ngaho? Heeno osho a ninga!

Way

Pashihopaenenwa, Way, oo ha pangele omalusheno, naDebra ve li mepupi lomido 50 nasha, ova landifa po eumbo lavo noinima yavo ihapu moKansas nokutembukila koWallkill va ka longe kObetel hava di kondje. * Nonande okuninga ngaho okwe va pula va ninge omalunduluko monghalamwenyo yavo, ove udite kutya omaliyambo avo okwa tya sha. Debra okwa popya shi na sha noshilonga shaye kObetel a ti: “Ondi udite ashike nda fa naame ndi li umwe womwaavo ve li momafano okutunga mOparadisa oo haa kala moishangomwa yetu.”

Melvin naSharon ova landifa po eumbo lavo noinima yavo moSouth Carolina opo va ka kwafele koWarwick. Nonande kasha li shipu okuninga omaliyambo a tya ngaho, ovalihomboli ovo ove wete kutya oshi li oufembanghenda okulonga mopoloyeka ya tya ngaho yopandjokonona. Ova ti: “Ohatu kala tu na ehafo linene olo hali di mokushiiva kutya oto wanifa po oshilonga osho tashi etele ouwa ehangano lomounyuni aushe.”

Kenneth

Kenneth, oo a li ha longo momatungo nokwa pendjelwa, naMaureen ve li mepupi lomido 50 nasha, ova tembuka koCalifornia va ka longe koWarwick. Ndele opo va tembuke, ova li va ninga omalongekido nomumwameme meongalo a kelele meumbo lavo nova pula ovapambele va file oshisho xe yaKen omunamido. Mbela ove lipa oushima eshi va ninga omaliyambo va ka longe kObetel? Ahowe! Ken okwa ti: “Ohatu mono ouwa muhapu. Ndele mbela osha hala okutya ihatu mono omashongo? Hasho nandenande, otwa nangekwa noupuna monghalamwenyo yetu, nohatu ladipike nomutima aushe vamwe navo va longe oilonga ya tya ngaha.”

OKUFINDA OMASHONGO

Vahapu ovo ve liyamba ove na okutauluka omandangalati onhumba. Pashihopaenenwa, William naSandra ve na omido 60 nasha, ova li tava hafele onghalamwenyo moPennsylvania. Ova li ve na ehangano hali nduluka oilongifo yomashina nova li ve na ovanailonga 17. Ova kala ashike meongalo omo va putukila fimbo va li vanini, novapambele vavo vahapu ove li momudingonoko omo. Onghee hano, eshi omhito ya holoka va ka longe koBetel yaWallkill tava di kondje,  ova li ve shii kutya otava fiye po hanga keshe umwe nakeshe shimwe shavo. William okwa ti: “Nopehe na omalimbililo, eshongo limwe la kula kufye okwa li okufiya po onghalamwenyo yetu youdjeko.” Ashike konima eshi va ilikana lwoikando, ovalihomboli ovo ova li va tokola okutembuka, noinave lipa oushima omolwetokolo olo. William okwa ti: “Ehafo olo omunhu ho kala u udite eshi to longo pamwe noukwaneumbo waBetel itali yelekwa nasha. Paife ame naSandra otwa hafa shi dulife nale.”

Ovalihomboli vamwe ovo tava longo ko-Wallkill

Ricky, oo a kala omukulunhu mopoloyeka yokutunga moHawaii, okwa shivwa a ka kwafele moilonga yokutunga koWarwick. Omukulukadi waye Kendra okwa li a hala Ricky a tambule ko eshivo olo. Ashike ova li tave lipula nonghalonawa yomonamati wavo womido 11 wedina Jacob. Ova li tave lipula nongeenge oshi li ngoo pandunge okutembukila ko-New York nongeenge omonamati wavo ota ka ikilila ngoo omudingonoko mupe.

Ricky okwa ti: “Osho twa li twa hala okuninga tete okukonga eongalo olo li na ovanyasha tave shi endifa nawa pamhepo. Otwa li twa hala Jacob a kale e na ookaume vahapu vawa.” Opo nee, ove ke lihanga meongalo li na ovanyasha vanini, ndele oli na Ovabetel vahapu. Ricky okwa ti: “Konima eshi twa ongala mo oshikando shotete, onda pula Jacob kutya eongalo olo oku li uditile ngahelipi unene tuu eshi muhe na ovanyasha vepupi laye. Okwa lombwela nge ta ti, ‘Ino lipula tate. Ovamwatate Ovabetel ovanyasha ovo tava ka ninga ookaume kange.’”

Jacob novadali vaye tava hafele eenghundafana nOvabetel mOlupale lOuhamba

Nopehe na omalimbililo, Ovabetel ovanyasha ovo va ka ninga ookaume kaJacob. Osho osha etifa oidjemo ilipi? Ricky okwa ti: “Oufiku umwe fimbo nda li handi ende ponduda yomonamati wetu, onda mona olamba ya tema, nonande osha li efimbo lokukofa. Onda li handi diladila kutya shiimba ota dana omaudano eevidio, ashike okwa li ta lesha Ombibeli. Eshi nde mu pula kutya ota ningi shike, Jacob okwa ti, ‘Ohandi kendabala okukala nda fa Omubetel omunyasha, nonde litulila po elalakano lokumana ko Ombibeli moule womudo umwe.’” Nopehe nomalimbililo, Ricky naKendra ova tunhukwa neenghono, hamolwaashi ashike Ricky ta longo moilonga yokutunga koWarwick ndele omolwaashi yo etembu lavo tali kwafele omonamati wavo a kule pamhepo. — Omayel. 22:6.

OKUHELIPULA NONAKWIIWA

Luis naDale

Oilonga yokutunga koWallkill nokoWarwick mafiku otai pu, onghee ovo va shivwa va ka kwafele ove shii kutya oilonga yavo koBetel oyopakafimbo. Mbela ovamwatate novamwameme ovo ove na oshisho sha pitilila shi na sha naapo tava ka yuka ile osho tava ka ninga? Hasho nandenande! Vahapu ove na omaliudo a fa ovalihomboli vopavali ve li pokufika mepupi loukulupe va dja koFlorida. John, oo e  li omupashukili woilonga yokutunga, nomukulukadi waye Carmen, ovo tave liyambe pakafimbo koWarwick okwa ti: “Otwa mona nghee Jehova ta file oshisho eemhumbwe detu dokondadalunde fiyo opaife. Otu shi shii kutya Jehova ine tu eta oku ndele lwanima te tu hauluka.” (Eps. 119:116) Luis, oo ha nduluka omashina oo haa dimi omundilo kuo vene, nomukulukadi waye Quenia, otava longo koWallkill. Ova ti: “Otwa mona nale eke laJehova tali tu kwafele mokufila oshisho eemhumbwe detu dopalutu. Otu na elineekelo kutya ota ka twikila oku tu kwafela, nonande katu shii kutya onaini, openi nongahelipi te ke shi ninga.” — Eps. 34:11; 37:25.

 “ENANGEKONOUPUNA LA WANENENA”

ohn naMelvin

Vahapu vomwaavo ve uya okukwafela moilonga yokutunga koNew York ova li tava dulu okuninga omalipopilo okuhe uya ve liyambe. Ndele ova yeleka Jehova, ngaashi naanaa te tu shivi atusheni tu shi ninge, a ti: ‘Yelekeni nge mu tale ngeenge ihandi ke mu yeululila omakende keulu ndele handi ke mu lokifila enangekonoupuna la wanenena.’ — Mal. 3:10.

Mbela naave oto ka yeleka ngoo Jehova opo u mone omanangeko noupuna aye? Pamwe neilikano, tala kutya oshike to dulu okuninga po opo u kufe ombinga moilonga itunhula oyo tai longwa paife, kashi na nee mbudi kutya omoNew York ile omeepoloyeka dimwe vali dokutunga, nokutala nghee Jehova te ke ku nangeka noupuna. — Mark. 10:29, 30.

Gary

Dale, omushiivi nawa wokutunga, naCathy va dja koAlabama, otava popile oilonga ya tya ngaho. Molwaashi navo otave liyambe koWallkill, ova ti: “Ngeenge owa tokola u fiye po onghalamwenyo yoye youdjeko, ou na omhito yokumona nghee omhepo yaJehova tai ku kwafele.” Oshike wa pumbwa okuninga opo u kale to dulu okuliyamba? Dale okwa ti: “Ninga onghalamwenyo yoye yanafangwa nokutwikila oku i ninga yanafangwa. Ngeenge owa ningi ngaho, kape na fiku u ke lipe oushima.” Gary, wokoNorth Carolina, oku na eshiivo lomido 30 lokufaneka eeplana domatungo. Ye nomukulukadi waye Maureen ova ti kutya limwe lomomanangeko noupuna oo tava hafele koWarwick “okushakeneka nokulonga pamwe novamwatate novamwameme ovaholike ovo va kala moilonga yaBetel ongalamwenyo yavo aishe.” Gary okwa weda ko ta ti: “Opo u longe kObetel owa pumbwa okukala u na onghalamwenyo yanafangwa osho shi li onghedi iwa yokukala monghalelo ei yoinima.” Jason, oo a longa mokupangela omalusheno, naJennifer va dja koIllinois, ova ti kutya okulonga koWallkill moilonga yaBetel yokutunga “oshinima shimwe osho hashi ku ningifa u kale u udite wa fa u li mounyuni mupe.” Jennifer okwa weda ko ta ti: “Oshiwa neenghono okukala u shii kutya keshe osho to ningi Jehova okwe shi pandula noilonga ei hatu longo oi na ongushu tai kalelele koshipala shaJehova. Jehova ota ka shilipaleka kutya okwe tu pa osho twa pumbwa.”

^ okat. 6 Tala embo lokomudo (2014 Yearbook of Jehovah’s Witnesses), epandja 12-13.

^ okat. 7 Ovo hava longo kObetel omafiku amwe nohava di kondje, ovo vene hava file oshisho omaumbo avo nohava xupu noiniwe yavo vene ofimbo tava longo kObetel efiku limwe ile mahapu moshivike.