Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

Nghee oshili yOmbibeli ya li ya fika moJapan

Nghee oshili yOmbibeli ya li ya fika moJapan

Oufo vokushiva ovanhu koshipopiwa shomoipafi ova li va longifwa moTokyo nova li va umbwa okudja modila ndele tave lihanene moOsaka ashishe

MOMAFIKU 6 Septemba 1926, omupashukili omweendi odalele yaJapan oyo ya li kOilongo ya Hangana oya li ya shuna koJapan i li omutumwa. Oo a li e mu teelela e mu yakule oumwe oo a li oye aeke ha mbestele Oshungonangelo, nokwa li a tota po ongudu yekonakonombibeli moKobe. Mo 2 Januali 1927, Ovakonakoni vOmbibeli ova li va ninga oshoongalele shavo shotete modoolopa oyo. Ovo va li poshoongalele osho 36, novanhu va-8 ova li va ninginifwa. Osho osha li ehovelo liwa, ashike ongahelipi okangudu oko kanini ka li taka ka udifila ovanhu omamiliyona 60 ovo ve li moJapan va pumbwa okuuda oshili yOmbibeli?

MuMei 1927, Ovakonakoni vOmbibeli ve na exwamo ova li va ninga oshikonga shokuyandja oundombwedi womoipafi tava shiivifa oipopiwa yopaMbibeli ya pambafana oyo ya li tai ka yandjwa. Opo oshipopiwa shotete shi yandjwe moOsaka, ovamwatate ova li va tula omadidiliko nomapulakata peendjila taa shivi ovanhu moshilando ashishe nova li va tuma oufo veshivo 3 000 kovanhu ovo va talika ko va tumbala moshilando osho. Ova li va yandja oufo veshivo 150 000 nova li va shivifa oshipopiwa moifokundaneki oyo i holike unene moOsaka nokoutekete veshina lokolutenda 400 000. Mefiku omo mwa li tamu ka yandjwa oshipopiwa, opa li pa tuka eedila mbali tadi tavakana oshilando noda umbila moshilando ashishe oufo veshivo 100 000. Olupale laOsaka Asahi ola li la yada ndo ovanhu 2 300 ve uya va pwilikine oshipopiwa shoshipalanyole, “Ouhamba waKalunga ou li popepi.” Ashike ovanhu ve fike peyovi lwaapo ova li va lombwelwa va shune molwaashi kapa li vali onhele. Konima yoshipopiwa, ovanhu ve dulife po 600 ova li va fyaala po va ye momutumba womapulo nomanyamukulo. Meemwedi da ka shikula ko, oipopiwa yomoipafi yopaMbibeli oya li ya yandjwa moKyoto nomoilando ikwao yomuJapan lokouninginino.

MuOktoba 1927, Ovakonakoni vOmbibeli ova li va ninga omalongekido opo oipopiwa i yandjwe moTokyo. Natango oshikando osho, oufo veshivo ova li va yandjwa kovanhu pauhandimwe, mwa kwatelwa omuprima woshilongo, oilyo yeumbo lopashiwana, ovawiliki vomalongelokalunga novopakwaita. Okwa li kwa longifwa omapulakata, oifokundaneki, nokwa li kwa yandjwa oufo veshivo 710 000 novanhu 4 800 ova li ve uya okupwilikina koipopiwa itatu moshilandopangelo shaJapan.

OVAKOKOLINDJILA OVALADI

Katsuo naHagino Miura

Ovakokolindjila ova dana onghandangala ya fimanenena mokutwala etumwalaka lOuhamba komaumbo ovanhu. Umwe womovakokolindjila votete moJapan wedina Matsue Ishii nomushamane waye Jizo ova li va udifila oshititatu shoshilongo, okudja kuSapporo fiyo okolundume laSendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Okayama nosho yo Tokushima. Omumwameme Ishii nomumwameme omunamido wedina Sakiko Tanaka ova li va djala oikutu iwa yOshijapan noku ka talela po ovanambelewa va kula vepangelo. Umwe womovakwanepangelo ovo okwa li a pula a pewe omambo 300, The Harp of God nosho yo Deliverance, opo e a tule mongulumambo yovanadolongo.

Katsuo naHagino Miura ova li va tambula omambo oo va pewa komumwameme Ishii nova li va didilika diva  kutya osho tashi popiwa momambo oo oshili. Ova li va ninginifwa mo 1931 nova li va ninga ovakokolindjila. Haruichi naTane Yamada novapambele vavo vahapu ova ka tambula ko etumwalaka lOmbibeli komesho yo 1930. Ovalihomboli ovo ova li va ninga ovakokolindjila nomonakadona wavo wedina Yukiko okwa ka longa koBetel moTokyo.

OUKALAFANA VANENE NAVANINI VA LUKWA “JEHU”

Okakalafana kanene kedina Jehu ka humbata ovakokolindjila vahamano

Pefimbo lonale, oyeendifo oya li i na ondilo neenghono neendjila kada li diwa. Onghee hano, Kazumi Minoura nosho yo ovakokolindjila vakwao ovanyasha ova li hava longifa oukalafana. Okakalafana keshe oka li ka lukilwa Jehu omushingi wetemba oo a ka ninga umwe womeehamba dOvaisrael. (2 Eeh. 10:15, 16) Oukalafana vatatu ovo va lukwa Jehu keshe kamwe oka li ke na omutamo weemeta 2.2, ounene wometa 1.9 nosho yo oule wometa 1.9 nakeshe kamwe otamu dulu okuwana ovakokolindjila va-6. Shikwao vali, oshitaimbelewa shaJapan osha li vali sha nduluka po oukalafana 11 vanini ovo hava ifanwa ooJehu vanini, nakeshe kamwe ohamu wana ovalumenhu vavali. Kiichi Iwasaki oo a li ha kwafele mokunduluka oukalafana ovo va lukwa ooJehu, okwa ti: “Jehu keshe oku na ofaila nosho yo opatilii yohauto oyo hai va kwafele va kale ve na olusheno.” Ovakokolindjila ova li tava vilimifa ouyelele woshili muJapan ashishe, tava undula nokunana oukalafana keexulo deemhunda nokutauluka omafilu okudja kolundume laHokkaido va finda kolukadi laKyushu.

Okakalafana kanini kedina Jehu omo hamu wana ovanhu vavali

Omukokolindjila wedina Ikumatsu Ota okwa ti: “Eshi twa fika modoolopa otwa li twa dika oukalafana vetu pokaluhaela kamwe komunghulo womulonga. Tete otwa li twa talela po ovalumenhu velelo lodoolopa va tumbala, ngaashi meya, opo nee otwa ka talela po vali momaumbo nokuyandja oileshomwa. Konima eshi twa mana ko oshitukulwa osho, otwa ya kodoolopa ikwao.”

Eshi okangudu kOvakonakoni vOmbibeli kovanhu 36 ka ninga oshoongalele shako shotete moKobe, osha li ashike “efiku lomahovelo manini.” (Sak. 4:10) Mo 1932, konima ashike yomido nhano, ovakokolindjila 103 novaudifi moJapan, ova li va lopota moilonga yavo kutya ova yandja omambo e dulife 14 000. Kunena, otaku yandjwa oundombwedi meenhele daaveshe moitukulwa oyo ye lipyakidila moJapan, novaudifi hanga 220 000 ouyelele wavo otau minikile moJapan. Ouyelele oo owa kufwa meemhungulilo detu moJapan.

Omafano oo a fanekwa kuKiichi Iwasaki oo a li ha nduluka oukalafana koBetel yaJapan