Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Novemba 2014

Moshifo eshi omu na oitukulwa oyo tai konakonwa okudja mo 29 Desemba 2014 fiyo 1 Februali 2015.

Enyumuko laJesus otali ti shike kufye?

Ope na omatomheno ane oo tae tu pe oumbangi wa kola kutya Jesus okwa nyumuka. Okwiitavela kutya Jesus oku na omwenyo okwe tu kuma ngahelipi?

Omolwashike tu na okukala ovayapuki?

Mbela embo lOmbibeli laLeviticus ohali ku lyalyakanifa ile ho mono lihe fi lihokwifa? Eeshili dopamhepo odo di li membo laLeviticus otadi dulu oku ku kwafela u longele Kalunga u li omuyapuki.

Otu na okukala ovayapuki mokukala kwetu akushe

Ekwatafano lilipi li li pokati kokuhenuka okuliyandja komafininiko, okupa Jehova osho sha denga mbada nokulipalula neendja?

‘Oshiwana osho Jehova oye Kalunga kasho’

Mbela Kalunga okwa hokwa aveshe ovo have mu longele nelitulemo, kashi na nee mbudi kutya ove li melongelokalunga lilipi?

‘Paife omwa ninga oshiwana shaKalunga’

Ongahelipi hatu dulu okuninga nokukala “oshiwana shaKalunga”?

Omapulo a dja kovaleshi

Ovakulunhuongalo novayakuliongalo ohava nangekwa po ngahelipi meongalo keshe? Eendombwedi mbali odo da popiwa mEhololo 11 otadi faneke oolyelye?

OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

Nghee oshili yOmbibeli ya li ya fika moJapan

Oukalafana ovo va li hava ifanwa ooJehu ova li va nuninwa okuxumifa komesho oilonga yokuudifa moJapan.