Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

Mbela osho David a popya mEpsalme 37:25 nosho yo osho Jesus a popya muMateus 6:33 osha hala kutya Jehova ke na efiku a efe Omukriste a kale e na omhumbwe yoikulya?

David okwa ti kutya ‘omuyuki ine mu mona nande a efuwa, ile oludalo laye tali ehela oshifima.’ Okwa popya eendjovo odo she likolelela koshimoniwa shaye. David okwa mona nghee Kalunga a li a kala te mu file oshisho. (Eps. 37:25) Ndele eendjovo odo daDavid itadi ti kutya kape na omulongelikalunga ta ka kala a hepa sha.

Opa li omafimbo amwe David a li meenghalo didjuu. Pomhito imwe osheshi a li ta i onhapo Saul. David okwa li a ehela omungome molwaashi ye novalumenhu ovo va li naye kava li ve na oikulya ya wana. (1 Sam. 21:1-6) Onghee hano, pomhito opo, David okwa li a “ehela oshifima.” Nonande okwa li monghalo idjuu, okwa li e shii kutya Jehova ine mu efa. Oushili oyou kutya, kape na nande opamwe twa lesha kutya David okwa li a ninga omweeheli woikulya.

Eendjovo odo Jesus a popya muMateus 6:33 otadi tu shilipaleke kutya Kalunga ota ka wanifa po eemhumbwe dovapiya vaye ovadiinini ovo va pitifa komesho oinima yOuhamba monghalamwenyo yavo. Jesus okwa ti: “Kongeni tete ouhamba waKalunga nouyuki waye, opo tamu wedelwa ko ei aishe” mwa kwatelwa oikulya, okunwa noidjalomwa. Ndele Jesus okwa popya yo kutya ‘ovamwaxe’ otashi dulika va ka fye ondjala omolwomahepeko. (Mat. 25:35, 37, 40) Osho osha li sha ningilwa omuyapostoli Paulus. Peemhito dimwe okwa li a fya ondjala nenota. — 2 Kor. 11:27.

Jehova okwe tu lombwela kutya ohatu ka hepekwa meenghedi di lili noku lili. Otashi dulika a efe tu kale twa hepa oinima yonhumba opo tu yandje enyamukulo keshongo lOndiaboli. (Job 2:3-5) Pashihopaenenwa, Ovakriste vakwetu vamwe, ngaashi ovo va li meekamba daNazi, ova li ve lihanga monghalo idjuu omolwomahepeko. Onghedi imwe oyo Ondiaboli ya li ya longifa opo i teye po oudiinini wEendombwedi oyo okulumbulwa oikulya. Eendombwedi didiinini oda li da dulika kuJehova, na Jehova ine di efa. Okwa li a efa di pite meyeleko la tya ngaho, ngaashi ashike ha efa Ovakriste aveshe va pite momayeleko e lili noku lili. Ashike kape nomalimbililo kutya Jehova oha yambidida aveshe ovo tava mono oixuna omolwedina laye. (1 Kor. 10:13) Natu kalekeni momadiladilo eendjovo odo di li mOvafilippi 1:29, tadi ti: “Onye omwa pewa hakwiitavela akuke Kristus, ndelenee oku mu hepekelwa yo.”

Jehova okwa udaneka kutya ota ka kala pamwe novapiya vaye. Pashihopaenenwa, okwa popya muJesaja 54:17, a ti: “Oshilwifo keshe tashi hambulwa shi ku lwife, otashi nyengwa.” Eudaneko olo nosho yo makwao a yukila ko, otae tu shilipaleke kutya Kalunga ota ka amena oshiwana shaye shi li ongudu. Ashike Omukriste pauhandimwe ota dulu okuhangwa keyeleko olo tali twala nokuli fiyo omefyo.