Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo — Oshifo shokukonakonwa  |  Auguste 2014

Kala ho pwilikine kondaka yaJehova keshe apa u li

Kala ho pwilikine kondaka yaJehova keshe apa u li

“Omatwi eni otaa ka uda ondjovo ei tai di konima yeni, tai ti: Apa ondjila.” — JES. 30:21.

1, 2. Jehova oha kwatafana ngahelipi novapiya vaye?

MOMBIBELI omwa popiwa oihopaenenwa i na sha nanghee oohandimwe va pewa ewiliko kuJehova meenghedi di lili naku lili. Vamwe okwa popya navo okupitila movaengeli, momamoniko ile meendjodi, a li e va hololela osho sha li tashi ka ningwa monakwiiwa. Jehova okwa li yo e va pa oinakuwanifwa yokondadalunde. (Num. 7:89; Hes. 1:1; Dan. 2:19) Vamwe ova li va pewa omayele okupitila movakalelipo vaJehova vopanhu ovo tave mu longele moshitukulwa shehangano laye shokombada yedu. Ndele kashi na nee mbudi kutya oshiwana shaJehova osha li sha pewa eendjovo daye monghedi ya tya ngahelipi, ovo va li va shikula omalombwelo aye okwa li e va nangeka noupuna.

2 Kunena, Jehova ota wilike oshiwana shaye okupitila mOmbibeli, momhepo iyapuki nosho yo meongalo. (Oil. 9:31; 15:28; 2 Tim. 3:16, 17) Ewiliko olo he tu pe ola yela nawa nomolwaasho otaku dulu okutiwa kutya ‘omatwi etu oku udite ondjovo ei tai di konima yetu, tai ti: Apa ondjila ei mu nokweenda nayo!’ (Jes. 30:21) Jesus ohe tu pe yo eendjovo daJehova eshi ta wilike eongalo okupitila ‘momupiya omudiinini nomunaendunge.’ (Mat. 24:45) Ewiliko olo otwa pumbwa oku li tala ko li li oshinima sha kwata moiti, molwaashi ohatu ka mona ashike omwenyo waalushe ngeenge ohatu dulika. — Heb. 5:9.

3. Oshike tashi dulu oku tu imba tu shikule ewiliko laJehova? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

3 Satana Ondiaboli oha kala a hala okuya moshipala ewiliko olo tali  xupifa eemwenyo, olo Jehova he tu pe. Shimwe vali, ‘omitima detu odo di na omakoto’ otadi dulu oku tu imba tu shikule ewiliko laJehova. (Jer. 17:9) Onghee hano, natu ka kundafaneni nghee hatu dulu okutauluka omandangalati oo taa dulu oku tu imba tu pwilikine kondaka yaKalunga. Ohatu ka kundafaneni yo nghee okukala hatu popi naJehova taku ka pameka ekwatafano letu naye kashi na nee mbudi kutya otu li meenghalo da tya ngahelipi.

HENUKA ENWEFEMO LASATANA

4. Satana oha kendabala ngahelipi okunwefa mo omadiladilo ovanhu?

4 Satana ota kendabala okunwefa mo omadiladilo ovanhu moku va pa ouyelele wa puka nomitotolombo tadi pukifa. (Lesha 1 Johannes 5:19.) Kakele koinima oyo ya nyanyangindwa moileshomwa, ovanhu mounyuni aushe, mwa kwatelwa ovo ve li koitukulwa ye likalela, ohava kundanekwa okupitila moRadio, mo-TV nosho yo moIntaneta. Nonande meedjo da tya ngaho ohamu kundanekwa oinima tai kwafa, luhapu ohai xumifa komesho elihumbato nomifikamhango odo di li omhinge nomifikamhango daJehova. (Jer. 2:13) Pashihopaenenwa, omahangano e na sha noikundaneki nomaudano ohaa popile mouwa okuhombolafana kwomashenge, novanhu vahapu ove udite kutya osho Ombibeli ya popya kombinga youshenge kashi li pandjele. — 1 Kor. 6:9, 10.

5. Ongahelipi hatu dulu okuhenuka okupukifwa komitotolombo daSatana?

5 Ongahelipi ovo ve hole ouyuki waKalunga tava dulu okuhenuka okunwefwa mo komitotolombo daSatana odo di li apeshe kunena? Oshike tashi dulu oku va kwafela va kale ve shii okuyoolola ouwa nowii? ‘Okuliyandja meulikilo londjovo yaKalunga’ oko taku ke va kwafela. (Eps. 119:9) MEendjovo daKalunga omu na ewiliko la fimana olo tali dulu oku tu kwafela tu dule okudidilika mo ouyelele oo u li paushili naao tau pukifa. (Omayel. 23:23) Jesus okwa li a tofa mOmishangwa a ti kutya ‘omunhu ota kala e nomwenyo, kondjovo keshe tai di mokanya kaKalunga.’ (Mat. 4:4) Otu na okulihonga nghee tu na okutula moilonga omafinamhango Ombibeli mokukalamwenyo kwetu. Pashihopaenenwa, nalenale fimbo Moses ina shanga omhango yaJehova i na sha noluhaelo, omulumenhu omunyasha Josef okwa kala nale e udite ko kutya ngeenge omunhu okwa i moluhaelo ota nyono kuKalunga. Ina kwatwa nokuli nokediladilo lokuhadulika kuJehova eshi omukulukadi waPotifar a li ta kendabala oku mu kokela moluhaelo. (Lesha Genesis 39:7-9.) Nonande omukainhu oo okwa kala te mu kondjifa lwoikando, Josef ina efa omaheka aye e mu imbe okulonga ehalo laKalunga. Oshinima sha fimana osho tashi ke tu kwafela tu tongole ouwa nowii osho okupwilikina kondaka yaJehova nokuhenuka filufilu okupwilikina komitotolombo daSatana.

6, 7. Oshike tu na okuninga opo tu henuke omayele mai aSatana?

6 Ovanhu vahapu otava diladila kutya itashi kwafa sha okukonga elongelokalunga lashili molwaashi mounyuni omu yadi omalongelokalunga oo taa hongo omahongo taa kondjifafana. Ashike Jehova okwa yandja ewiliko la yela nawa olo tali dulu okudidilikwa mo kukeshe oo a hala okudulika kulo. Otu na okutokola kutya ohatu pwilikine kulyelye. Molwaashi itatu dulu okupwilikina komawi avali poshikando, otwa pumbwa ‘okushiiva  ondaka’ yaJesus nokupwilikina kuye. Jesus oye a nangekwa po kuJehova a pashukile eedi daYe. — Lesha Johannes 10:3-5.

7 Jesus okwa ti: “Didilikeni nawa osho hamu shi pwilikine.” (Mark. 4:24) Omayele aJehova okwa yela nokwa yuka, ashike otu na okuyandja elitulemo nokupwilikina kuo mokulongekida omitima detu opo di a tambule ko. Ngeenge inatu lungama, ohatu ka pwilikina komayele mai aSatana ponhele yokupwilikina komayele opahole aKalunga. Ino efa eemusika dounyuni, eemuvi ile eeprograma doko-TV, omambo, ovo ho endafana navo, ovahongwanhu ile ovanawino vomounyuni ou va nwefe mo okukalamwenyo kwoye. — Kol. 2:8.

8. (a) Ongahelipi omitima detu tadi dulu oku tu ningifa tu yulwe noupu keemwiyo daSatana? (b) Oshike tashi ka ningwa po ngeenge otwe lipwililikile omadidiliko oo tae tu londwele?

8 Satana oku shii kutya otu na eamo lokulonga oulunde, noha kendabala okulongifa eamo la tya ngaho opo e tu pukife. Ngeenge okwa kala e tu nangela monghedi ya tya ngaho, otashi ka kala shidjuu okukanyatela oudiinini wetu. (Joh. 8:44-47) Ongahelipi hatu dulu okukondjifa nomupondo eshongo olo? Diladila pashihopaenenwa komunhu oo a halelela okuwanifa po omahalo aye opakafimbo, ndele te lihange ta ningi oshinima sha puka osho a li ta diladila kutya ke na fiku e shi ninge. (Rom. 7:15) Oshike mbela hashi twalifa omunhu monghalo inyikifa oluhodi ya tya ngaho? Oshi na oupu omunhu oo a hovela kanini nakanini okukala ehe na ko nasha nondaka yaJehova. Otashi dulika ina nongela omadidiliko oo tae mu londwele shi na sha noikala oyo ta kulike momutima waye ile a kala te e lipwililikile. Pashihopaenenwa, otashi dulika a efa po okwiilikana, iha kufa vali ombinga nouladi moukalele, ile ha faula okwoongala. Mokweendela ko kwefimbo, omahalo aye otae ke mu dula eenghono nokuninga oshinima osho e shii kutya osha puka. Ohatu dulu okuhenuka okuninga epuko la kwata moiti la tya ngaho ngeenge otwa nongele edidiliko keshe olo tali tu londwele nokukatuka meendelelo tu yukife oinima. Nongeenge otwa pwilikine kondaka yaJehova, itatu ka yandja elitulemo komadiladilo ovashunimonima. — Omayel. 11:9.

9. Omolwashike sha fimanenena okudidilika mo diva eamo loulunde?

9 Omunhu ota dulu okuxupa ngeenge omukifi waye owa monikila po diva. Sha faafana, ohatu ka henuka omaupyakadi ngeenge otwa didilike mo diva oikala oyo tai tu kokele meyeleko. Shimha ashike twa didilike mo oikala ya tya ngaho, otashi ka kala pandunge okukatuka eenghatu meendelelo ofimbo Satana ine tu “manga [tu longe] ehalo laye.” (2 Tim. 2:26) Ohatu ka ninga po shike ngeenge otwa mono kutya omadiladilo nomahalo etu otae tu imbi tu longe ehalo laJehova? Otu na okwaalukila kuye diva nelininipiko, okutambula ko omayele aye nokupwilikina kuye nomutima  aushe. (Jes. 44:22) Otu na okudimbuluka kutya okuninga etokolo lihe li pandunge otaku dulu okweetifa oilanduliko ya kwata moiti oyo tai ke tu monifa oixuna monghalelo ei yoinima. Onghee hano, kashi li tuu pandunge okuhenuka okupukifwa mokukatuka diva eenghatu opo tuha ninge omapuko a kwata moiti!

Ongahelipi okukala twe lipyakidila noinima yopamhepo taku tu amene keemwiyo daSatana? (Tala okatendo 4-9)

KONDJIFA OUNHWA NOLWISHO

10, 11. (a) Omunhu oo e na ounhwa ohe shi ulike ngahelipi? (b) Oshike hatu lihongo mounashibofa waKorah, Datan naAbiram?

10 Otu na okudimbuluka kutya omitima detu otadi dulu oku tu pukifa. Eamo lokulonga oulunde oli na eenghono dinene. Pashihopaenenwa, diladila kombinga younhwa nolwisho. Natu taleni nghee omaukwatya oo taa dulu oku tu imba tu pwilikine kondaka yaJehova noku tu ningifa tu landule ondjila ya puka. Omunhu oo e na ounhwa ohe lidiladilile oinima inai mu yeleka. Otashi dulika a kale e udite kutya oku na oufemba wokuninga keshe osho a hala nonokutya kape na oo ta dulu oku mu lombwela osho e na okuninga. Onghee hano, otashi dulika a diladile kutya ita dulu okupukululwa nokupewa omayele kOvakriste vakwao, kovakulunhuongalo ile nokuli kehangano laKalunga. Osho otashi ulike kutya omunhu a tya ngaho iha pwilikine vali kondaka yaJehova.

11 Eshi Ovaisrael va li molweendo mombuwa, Korah, Datan naAbiram ova li va tukulila oshibofa eenghonopangelo daMoses naAron. Omolwounhwa, ovananashibofa ovo ova li va hala okulongela Jehova monghedi omo va hala. Jehova okwa li e linyenga ngahelipi? Okwa li e va dipaa aveshe. (Num. 26:8-10) Ehokololo olo lopandjokonona itali tu hongo tuu oshilihongomwa sha fimana, osho kutya, okutukulila Jehova oshibofa ohashi eta oilanduliko ii! Natu dimbuluke yo kutya, “Ounhwa tau tetekele ehanauno.” — Omayel. 16:18; Jes. 13:11.

12, 13. (a) Yandja oshihopaenenwa osho tashi ulike nghee olwisho tali dulu okweetifa oilanduliko ii. (b) Yelifa nghee olwisho tali dulu okukula neendelelo ngeenge inatu li ya moshipala.

12 Diladila yo shi na sha nolwisho. Omunalwisho luhapu ohe likufile noihe lihumbata nawa. Konima eshi omuprofeti Elisa a velula oshilundu shaNaeman, omukulunhu wetangakwaita laSiria, Naeman okwa li a hala oku mu pa eeshali, ndele Elisa okwe di anya. Ashike omupiya waElisa, Gehasi, okwa li a twila olwisho eeshali odo. Gehasi okwe lipopila ta ti: “Oshili, ngaashi Omwene e nomwenyo, oshili, ame ohandi ke mu shikula ndi ka pewe sha.” Fimbo Elisa a pilamena ko, Gehasi okwa shikula Naeman ta tondoka, nokwa popya oipupulu kutya okwa tumwa “oshitalenti shimwe shoshisilveri noikutu ivali.” Oshike sha li sha ningilwa Gehasi eshi a ninga ngaho nokulombwela omuprofeti waJehova oipupulu? Omolwolwisho laye, Gehasi okwa kwatwa koshilundu osho sha li muNaeman. — 2 Eeh. 5:20-27.

13 Olwisho otashi dulika li endele ko kanini nakanini, ashike ngeenge omunhu ite li i moshipala ohali kulu neendelelo noku mu dula eenghono. Ehokololo lOmbibeli li na sha naAkan otali ulike kutya olwisho oli na eenghono di fike peni. Didilika kutya olwisho laAkan ola kula neendelelo shi fike peni. Okwa ti: ‘Onda mona moixuulwa oshikutu shiwa shokombada shokuSinear noshisilveri shi fike peesekeli 200, oshingoldo shi fike peesekeli 50; ame nde i haluka ndele nde i kufa.’ Ponhele yokukondjifa omahalo a puka, Akan okwa kwatwa kolwisho ndele ta vake oinima noku i fudika motenda yaye. Eshi Akan a kwatwa mo, Josua okwe mu lombwela kutya Jehova ote ke mu hanauna po. Nomolwaasho, Akan noukwaneumbo waye ova dipawa nomamanya mefiku tuu olo. (Jos. 7:11, 21, 24, 25) Olwisho otali dulu oku tu kwata noupu efimbo keshe. Onghee hano, natu “lungame keshe tuu olwisho.” (Luk. 12:15) Nonande otashi dulika omafimbo amwe tu kwatwe komadiladilo mai ile tu diladile oinima inai koshoka, osha fimanenena okupangela omadiladilo etu nokatu na okweefa omahalo etu a kule fiyo e tu ningifa tu wile menyono. — Lesha Jakob 1:14, 15.

14. Oshike tu na okuninga po ngeenge otwa didilike kutya ohatu kwatwa kounhwa nokolwisho?

14 Ounhwa nolwisho ohai etifa oilanduliko  inyikifa oluhodi. Okukala hatu dilonga koilanduliko yokushikula ondjila ya puka otaku ke tu kwafela tuha efe eamo lokulonga owii li tu ningife tuha ude ondaka yaJehova. (Deut. 32:29, yelekanifa no-NW.) MOmbibeli, Kalunga kashili ine tu lombwela ashike ondjila oyo ya yuka, ndele okwe tu yelifila yo ouwa oo hatu ka mona ngeenge otwa ende muyo nosho yo oilanduliko yokushikula ondjila ya puka. Ngeenge omitima detu otadi tu linyengifa tu ninge oshinima shonhumba omolwounhwa ile olwisho, otashi ka kala pandunge okudiladila koilanduliko. Otu na okutala kutya okunyona otaku ke tu kuma ngahelipi, ovaholike vetu, naunene tuu ekwatafano letu naJehova.

KALA HO POPI NAJEHOVA PANDJIKILILE

15. Oshike hatu lihongo moshihopaenenwa shaJesus shi na sha nokupopya naJehova?

15 Jehova okwe tu halela ouwa. (Eps. 1:1-3) Ohe tu pe ewiliko la henena pefimbo opo twe li pumbwa. (Lesha Ovaheberi 4:16.) Nonande Jesus okwa li a wanenena, okwa kala ha kwatafana pandjikilile naJehova nokwa li ha ilikana nopehe na edimbuko. Jehova okwa li ha yambidida nokuwilika Jesus meenghedi dikumwifi. Okwa li a tuma ovaengeli vaye ve ke mu yakule, e mu pa omhepo yaye iyapuki i mu kwafele nokwe mu wilika eshi a li ta hoolola ovayapostoli 12. Ondaka yaJehova oya li ya udika okudja meulu, ta ulike kutya ota yambidida nokwa hokwa Jesus. (Mat. 3:17; 17:5; Mark. 1:12, 13; Luk. 6:12, 13; Joh. 12:28) Ngaashi Jesus, otwa pumbwa okumbubulila Kalunga omitima detu okupitila meilikano. (Eps. 62:8, 9; Heb. 5:7) Nafye ohatu dulu okukala tu na ekwatafano lopofingo naJehova okupitila meilikano, nokweenda mondjila oyo tai mu fimanekifa.

16. Oshike tu na okuninga opo Jehova e tu kwafele tu dule okukala hatu pwilikine kondaka yaye?

16 Nonande omayele aJehova ohatu dulu oku a mona noupu, iha fininike nande oumwe a dulike kuo. Otwa pumbwa oku mu pula e tu pe omhepo yaye iyapuki, note ke i tu pa nopehe na oku i ngungunina. (Lesha Lukas 11:10-13.) Ashike osha fimana ‘okutala nhumbi hatu udu,’ ile tu tye, hatu pwilikine. (Luk. 8:18) Pashihopaenenwa, itashi ka kala pandunge okupula Jehova e ku kwafele u finde eamo lokuya moluhaelo ofimbo to twikile okutala omafano oipala ile okutala eemuvi inadi koshoka. Opo Jehova e tu kwafele, otwa pumbwa okushilipaleka kutya otu li alushe ponhele nomonghalo omo hatu dulu okupewa omhepo iyapuki. Pashihopaenenwa, otu shii kutya omhepo yaJehova ohai kala pokwoongala kwopaKriste. Ovapiya vaJehova vahapu ova henuka oilanduliko inyikifa oluhodi mokupwilikina kuye pokwoongala kwetu. Oshidjemo, ova li va didilika mo omahalo a puka oo a li taa kulu momitima davo nove a duda mo. — Eps. 73:12-17; 143:10.

KALA TO PWILIKINE NELITULEMO KONDAKA YAJEHOVA

17. Omolwashike sha nyika oshiponga okulineekela mufye vene?

17 Diladila kohamba David yomuIsrael shonale. Eshi David a li omunyasha, okwa li a finda omutongolume Omufilisti Goljat. David okwa ka ninga omukwaita, ohamba, omwaameni woshiwana nokwa li yo he shi ningile ko omatokolo. Ndele pomhito imwe eshi a li e lineekela muye mwene, omutima waye owa li we mu pukifa nokwa li a nyona enyono la kwata moiti naBatseba, nokwa li nokuli a dipaifa Uria, omushamane waBatseba. Eshi David a pewa outekuduliko, okwa li a dimina nelininipiko epuko laye nokwa tungulula vali ekwatafano laye naJehova. — Eps. 51:6, 8, 12, 13.

18. Oshike tashi ke tu kwafela tu kale hatu pwilikine kondaka yaJehova?

18 Natu dulikeni komayele oo e li mo 1 Ovakorinto 10:12 noinatu kala twe lineekela mufye vene. Molwaashi itatu dulu ‘okuyukifa eenghatu detu’ kufye vene, otu na ashike okuhoolola ngeenge ohatu pwilikine kondaka yaJehova ile oyOmutondi waye. (Jer. 10:23) Natu ilikaneni tuhe na edimbuko nokuwilikwa komhepo iyapuki nokukala alushe hatu pwilikine nelitulemo kondaka yaJehova.